ANUNȚ CONCURS

                                                                              

MINISTERUL  EDUCAȚIEI  ȘI CERCETĂRII

INSPECTORATUL  ȘCOLAR  JUDEȚEAN  TELEORMAN

LICEUL   TEHNOLOGIC   NR.1   ALEXANDRIA

Şos. Turnu  Măgurele, nr.1-3, cod 140003

Telefon 0247312181   Fax 0247312181/0247312989

http://www.liceul-tehnologic-nr1-alexandria.ro

Nr. 5059 / 28.10.2020

A N U N Ț

PRIVIND OCUPAREA POSTURILOR  DE

ADMINISTRATOR FINANCIAR II/CONTABIL ȘEF, PEDAGOG ȘCOLAR, PAZNIC

PE DURATĂ NEDETERMINATĂ

               Având în vedere:

– Art.30 din Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

– H.G.nr. 1027/2014 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

 LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 DIN ALEXANDRIA ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ A FUNCŢIILOR  VACANTE DE ADMINISTRATOR FINANCIAR II/CONTABIL ȘEF (1 post, normă întreagă), PEDAGOG ȘCOLAR (1 post, normă întreagă), PAZNIC (1 post, normă întreagă) în data de 18.11.2020, conform calendarului afișat.

Concursul constă în 3 etape succesive, care vor fi desfăşurate la sediul unităţii, după cum urmează:

Depunerea dosarelor de înscriere – 10.11.2020 – 12.11.2020, orele 10.00-15.00

Proba scrisa – 18.11.2020, ora 09.00 (punctaj minim 70 puncte – maxim 100 puncte)

Proba practică – 20.11.2020, ora 11.00 (punctaj minim 70 puncte – maxim 100 puncte)

Interviul – 23.11.2020, ora 11.00 (punctaj minim 70 puncte – maxim 100 puncte)

Concursul se va desfășura la sediul Liceului Tehnologic nr.1 din Alexandria, Șos. Turnu Măgurele nr. 1 – 3, Alexandria, județul Teleorman.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

 POATE PARTICIPA LA  CONCURS PERSOANA CARE ÎNDEPLINEŞTE URMĂTOARELE CONDIŢII:

Condiţii generale prevăzute de art. 3 HG 286/2011 modificată prin HG 1027/2014 :

a) cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaştere limba română, scris şi vorbit;

c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) capacitate deplină de exerciţiu;

e) stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplinire condiţii de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) fără condamnare definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

II) Condiții specifice pentru funcția de ADMINISTRATOR FINANCIAR II/CONTABIL ȘEF:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
 • vechime de cel puțin 3 ani in specialitatea postului (contabilitate bugetară);
 • cunoscător al programelor/platformelor de contabilitate: ForexeBug, EduSal, Finanțare.org, Expert-Contab;
 • cunoștințe foarte bune de operare MS Office (Word, Excel, PowerPoint), incluzând tabele, grafice, pivot tables, funcții condiționale;
 • recomandare de la ultimul loc de muncă şi/sau calificativul pe ultimii 3 ani;
 • capacitate de analiză și sinteză;
 • adaptare dinamică la sarcinile de serviciu;
 • rezistență la stres;
 • spirit de inițiativă;
 • persoană responsabilă și organizată;
 • abilități de comunicare;
 • abilități de lucru în echipă;
 • domiciliul în Alexandria sau localități limitrofe;
 • absolvirea cursurilor și/sau a stagiilor de formare în managementul proiectelor reprezintă un avantaj;
 • experiență in administrarea financiară a proiectelor implementate în instituții publice reprezintă un avantaj;
 • nu deține decizie de pensionare.

III)  Condiții specifice pentru funcția de PEDAGOG ȘCOLAR:

 • Studii medii – diploma de bacalaureat (liceul pedagogic sau studii superioare cu modulul psihopedagogic constituie un avantaj);
 • vechime în muncă minim 3 ani;
 • aviz psihologic;
 • recomandare de la ultimul loc de muncă şi/sau calificativul pe ultimii 3 ani;
 • cunoştinţe de utilizare şi operare PC;
 • disponibilitate de program în 2 schimburi;
 • noţiuni de comunicare în relaţii publice;
 • domiciliul în Alexandria sau în localități apropiate;
 • disponibilitate la timp de lucru prelungit;
 • nu deține decizie de pensionare.

IV)  Condiții specifice pentru funcția de PAZNIC:

 • nivelul studiilor: generale (absolvirea învățământului obligatoriu de 10 clase) sau medii (absolvirea liceului);
 • vechimea minimă în specialitatea postului de 1 an;
 • absolvirea cursului de calificare profesională ,,Agent de pază’’/,,Agent de securitate’’ cu atestat eliberat conform L. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;
 • recomandare de la ultimul loc de muncă şi/sau calificativul pe ultimul an;
 • disponibilitate pentru program prelungit în situaţii speciale sau pentru lucrul în tura de noapte;
 • abilităţi de comunicare şi relaţionare;
 • disponibilitate pentru îndeplinirea altor sarcini, decat cele trasate prin fișa postului;
 • domiciliul în Alexandria sau în localități apropiate;
 • nu deține decizie de pensionare.

Dosarele se depun  în intervalul orar : 10:00-15:00, la sediul  unităţii, Șos. Turnu Măgurele, nr.1 – 3, Alexandria, începând cu data de 10.11.2020, până în data de 12.11.2020;

Persoană de contact – secretarul unității – 0247312181.

Termenul limită de depunere a  dosarelor  de înscriere la concurs  este de 12.11.2020, ora 15:00.

Conform art. 6 HG nr.1027/2014 (Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau  trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice), pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității sau instituției publice organizatoare;

b. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c. Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;

d. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă (extras REVISAL), în meserie și/sau în specialitatea studiilor;

e. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;

g. Curriculum vitae;

h. În cazul documentului prevăzut la lit.e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

i. Actele prevăzute la lit. b) și c) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

CALENDAR CONCURS :

 

Procedura Perioada Ora/interval orar
Constituirea comisiilor de concurs şi contestaţii 26.10.2020  
Afișarea anunţului la sediul unităţii şi publicarea în M.O şi într-un ziar local (cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de prima proba a concursului) Apariția în Monitorul Oficial în data de 27.10.2020  
Depunerea dosarelor de înscriere la concurs 10.11.2020 -12.11.2020 10:00-15:00
Selecţia dosarelor de concurs n maxim 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor) 12.11.2020 15:00 -20:00
Afișarea rezultatelor selecţiei dosarelor (în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la selectarea dosarelor) 13.11.2020 09:00
Depunerea contestaţiilor (în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor) 13.11.2020 10:00 – 11:00
Analizarea şi soluţionarea contestaţiilor (afişarea imediat după soluţionare, nu se prevăd termene) 16.11.2020
Concurs pentru ocuparea postului – PROBA SCRISĂ 18.11.2020 09:00 – 12:00
Notarea şi afişarea rezultatelor probei scrise (în maxim 1 zi lucrătoare de la finalizarea probei) 18.11.2020 12:00 – 15:00
Depunerea contestaţiilor (în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la afişarea rezul. probei scrise) 18.11.2020 15:00-16:00
Rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor (afişarea imediat după soluţionare_nu se prevăd termene) 19.11.2020 09:00 – 11:00
Concurs pentru ocuparea postului – PROBA PRACTICĂ 20.11.2020 11:00 – 13:00
Notarea şi afişarea rezultatelor probei practice (în maxim 1 zi lucrătoare de la finalizarea probei) 20.11.2020 13:00 – 15:00
Depunerea contestaţiilor (în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la afişarea rezul. probei practice) 20.11.2020 16:00 – 17:00
Rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor (afişarea imediat după soluţionare) 20.11.2020 17:00
INTERVIU (se susţine în maxim 4 zile lucrătoare de la finalizarea probei scrise) 23.11.2020 11:00
Afişarea rezultatelor probei Interviu (în maxim 1 zi lucrătoare de la finalizarea probei) 23.11.2020 14:00
Depunerea contestaţiilor (in termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la afişarea rezul. probei interviu) 23.11.2020 15:00 – 16:00
Analizarea şi soluţionarea contestaţiilor (afişarea imediat după soluţionare_nu se prevăd termene) 24.11.2020 09:00
Înştiinţarea candidatului admis 25.11.2020 16:00
Încheierea contractului de muncă şi înregistrarea în REVISAL 25.11.2020
Prezentarea la serviciu 26.11.2020  

NOTĂ: Durata probei scrise este de 3 ore. Durata interviului este de 30 minute.

A. Tematică concurs administrator financiar II/contabil șef:

 1. Organizarea contabilităţii la unităţile de învăţământ, respectiv înregistrările contabile şi documentele în baza cărora se fac acestea, referitor la:
 • Contabilitatea activelor fixe;
 • Înregistrarea amortizării;
 • Închiderea conturilor şi stabilirea rezultatului patrimonial;
 • Contabilitatea decontărilor cu personalul;
 • Contabilitatea materialelor de natura obiectelor de inventar;
 • Operaţiunile privind decontările cu furnizorii;
 • Operaţiunile privind decontările cu clienţii;
 • Conturi la Trezoreria Statului şi bănci.
 1. Inventarierea patrimoniului instituţiilor publice
 2. Documente justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate şi păstrarea lor
 3. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice precum şi organizarea, evident şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale
 4. Finanţarea şi baza materială a învăţământului preuniversitar
 5. Exercitarea controlului financiar preventiv
 6. Achiziţia directă, licitaţia deschisă şi licitaţia restrânsă.

 B. Bibliografia concursului  pentru ocuparea postului de administrator financiar II/contabil șef:

a) Bibliografia generala necesară în vederea susţinerii concursului:

 1. LEGEA nr.1/2011 Legea Educaţiei Naţionale;
 2. OMENCS 5079/2016 Regulamentul cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar;
 3. Legea nr.53/2003- Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;
 5. nr.276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
 6. HG 1395/2010 privind finantarea unitatilor de invatatamnt preuniversitar de stat, finantate din bugetele locale, pe baza standardului cost/elev/prescolar cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. LEGEA nr.319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările şi completările ulterioare;
 8. LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare;
 9. F.P. nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

 b) Bibliografie specifică:

 1. Legea 273/2006 – privind Finantele Publice Locale publicată în MO nr.618/2006;
 2. Legea nr.82/1991- Legea contabilității republicată cu modificările și completările ulterioare;
 3. OMFP 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice. Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiuni de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
 4. OMFP 1792/2002- norme metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice;
 5. Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;
 6. OMFP nr.2634/2015 privind documentele financiar contabile;
 7. HG 500/2011 – Registrul General de Evidență al Salariaților cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor de șomaj;
 9. Ordin 2332/2017 privind modificarea OMFP 923/2014 referitor la exercitarea controlului financiar preventiv;
 10. Legea nr.153/2017 privind salarizare personalului plătit din fonduri publice;
 11. Legea 500/2002 –privind finanțele publice.

 C. Bibliografia concursului  pentru ocuparea postului de Pedagog școlar:

 • Legea 1/ 2011 – Legea Educaţiei Naţionale (art.12 (8));
 • OMEN 3.027/2018, OMEN 5079/31 august 2016 – Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (Titlul II, III şi V);
 • Legea 53/ 2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare ( Titlul IX)
 • Contractul Colectiv de Muncă nr. 78/22.02.2017;
 • Statutul elevului / OMENCS nr.4742/10.08.2016 (art.14,15,16);
 • Cucoş, Constantin, Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2006;
 1. Psihopedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2005 (capitolele: Învăţarea în şcoală, Personalitatea elevului, Comunicarea didactică şi Devierile comportamentale ale elevilor şi combaterea lor. Eşecul la învăţătură şi prevenirea lui).
 • Regulamentul de cămin al Liceului Tehnologic nr.1 din Alexandria, pentru anul școlar 2019/2020.
 • Regulamentul intern al Liceului Tehnologic nr.1 din Alexandria, pentru anul școlar 2019/2020.

 D. Tematica concursului pentru ocuparea postului de Pedagog școlar:

 1. Legea 1/2011 cu completările şi modificările ulterioare;
 2. Fişa postului de pedagog şcolar – Ordin M.E.C.T.S. nr. 6143/2011 modificat prin Ordin 3597/18.06.2014
 3. Regulament de ordine interioară pentru internat
 4. Regulament de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar – Ordin 5.447/31.08.2020

E. Bibliografia concursului  pentru ocuparea postului de paznic:

1.Legea sănătății și securității în muncă nr. 319/2006 cu modificările si completările ulterioare;

 • CAPITOLUL IV – Obligaţiile lucrătorilor;
 • CAPITOLUL V – Supravegherea sănătăţii;
 • CAPITOLUL VI – Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor;
 • CAPITOLUL VII – Grupuri sensibile la riscuri;
 1. Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor cu modificările și completările ulterioare.
 2. Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial nr.633/ 21.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare.
 • CAPITOLUL I – Dispoziţii generale;
 • CAPITOLUL II Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor
 • secţiunea 1 – obligaţii generale;
 • secţiunea a 6-a – obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului;
 1. Legea 53 / 2003 actualizată – Codul muncii ,,răspunderea disciplinară”
  (ART.247 – ART.252)

F. Tematica concursului  pentru ocuparea postului de paznic:

TEMA1: Sistemul de pază şi dispozitivul de pază

TEMA 2: Mijloace tehnice folosite în pază

TEMA 3: Postul şi agentul de pază

TEMA 4: Obligaţiile şi drepturile personalului de pază

TEMA 5: Atribuţiile şi răspunderile personalului de pază

TEMA 6: Documentele specifice necesare executării evidenţei serviciului de pază şi modul de utilizare a acestora

TEMA 7: Accesul în obiectiv, controlul persoanelor, bagajelor şi mijloacelor de transport

TEMA 8: Principalele reguli de comportament, reguli de protecţia muncii şi PSI

 

 

 

DIRECTOR,

Prof. Dragomira Becheru

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *