CONCURS ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU

MINISTERUL  EDUCAȚIEI  ȘI CERCETĂRII

INSPECTORATUL  ȘCOLAR  JUDEȚEAN  TELEORMAN

LICEUL   TEHNOLOGIC   NR.1   ALEXANDRIA

Şos. Turnu  Măgurele, nr.1-3, cod 140003

Telefon 0247312181   Fax 0247312181/0247312989

http://www.liceul-tehnologic-nr1-alexandria.ro

Nr. 6085 /23.11.2020

A N U N Ț

PRIVIND OCUPAREA POSTULUI DE

ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU

PE DURATĂ NEDETERMINATĂ

               Având în vedere:

– Art.30 din Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea educației naționale nr.1/2011 , art.91 ;

– H.G.nr. 1027/2014 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

 

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 DIN ALEXANDRIA ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ A FUNCŢIEI  VACANTE DE ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU – POST DIDACTIC AUXILIAR (1 post, normă întreagă) în data de 15.12.2020, conform calendarului afișat.

Concursul constă în 3 etape succesive, care vor fi desfăşurate la sediul unităţii, după cum urmează:

a) Depunerea dosarelor de înscriere – 25.11.2020-27.11.2020, orele 10.00-15.00

b) Proba scrisa – 15.12.2020 orele 09.0000 (punctaj minim 70 puncte – maxim 100 puncte)

c) Interviul – 17.12.2020 orele 09.00 – 12.00(punctaj minim 70 puncte – maxim 100 puncte)

Concursul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei  vacante de ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU se va desfășura la sediul Liceului Tehnologic nr.1 din Alexandria, Șos. Turnu Măgurele nr. 1 – 3, Alexandria, județul Teleorman.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

POATE PARTICIPA LA  CONCURS PERSOANA CARE ÎNDEPLINEŞTE URMĂTOARELE CONDIŢII:

I) Condiţii generale prevăzute de art. 3 HG 286/2011 modificată prin HG 1027/2014 :

a) cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaştere limba română, scris şi vorbit;

c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) capacitate deplină de exerciţiu;

e) stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplinire condiţii de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) fără condamnare definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

II ) Condiții specifice :

 • nivelul studiilor – studii superioare de economist/inginer/subinginer;
 • vechime în specialitatea studiilor, minimum 3 ani;
 • cunoștințe tehnice pentru operare/utilizare programe calculator (Word, Excel, baze de date);
 • abilități de comunicare și de muncă în echipă;
 • lucrul cu documentele specifice (legislație);
 • cunoștințe de accesare platformă SICAP, SIIIR;
 • spirit organizatoric;
 • capacitate de gestionare a timpului și priorităților (în condiții de stres);
 • disponibilitate pentru program de lucru flexibil;
 • capacitatea de a lua decizii eficiente;
 • domiciliul în Alexandria sau în localități apropiate;
 • nu deține decizie de pensionare.

 

Termenul limită de depunere a  dosarelor  de înscriere la concurs  este de 27.11.2020 , ora 15:00.

Dosarele se depun  în intervalul orar : 10:00-15:00, la sediul  unităţii, Șos. Turnu Măgurele, nr.1 – 3, Alexandria, începând cu data de 25.11.2020, până în data de 27.11.2020;

Persoană de contact – secretarul unității – 0247312181.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau  trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității sau instituției publice organizatoare;

b. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c. Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;

d. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă (extras REVISAL), în meserie și/sau în specialitatea studiilor;

e. Cazierul judiciar;

f. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

g. Curriculum vitae

 • În cazul documentului prevăzut la lit.e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
 • Actele prevăzute la lit. b) și c) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

CALENDAR CONCURS :

 

Procedura Perioada Ora/interval orar
Constituirea comisiilor de concurs şi contestaţii 17.11.2020  
Afisarea anunţului la sediul unităţii şi publicarea în M.O şi într-un ziar local (cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de prima proba a concursului) Aparitia in Monitor in data de 19.11.2020  
Depunerea dosarelor de înscriere la concurs (în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului) 25.11.2020 -27.11.2020 10.00-15.00
Selecţia dosarelor de concurs n maxim 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor) 02.12.2020 09.00-12.00
Afisarea rezultatelor selecţiei dosarelor (în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la selectarea dosarelor) 02.12.2020 12.30
Depunerea contestaţiilor (în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor) 02.12.2020 13.00-14:00
Analizarea şi soluţionarea contestaţiilor (afişarea imediat după soluţionare, nu se prevăd termene) 03.12.2020  
Concurs pentru ocuparea postului – PROBA SCRISA 15.12.2020 09.00-12.00
Notarea şi afişarea rezultatelor probei scrise (în maxim 1 zi lucrătoare de la finalizarea probei) 15.12.2020 12.00-15.00
Depunerea contestaţiilor (în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la afişarea rezul. probei scrise) 15.12.2020 15.00-16.00
Rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor afişarea imediat după soluţionare_nu se prevăd termene) 16.12.2020 09.00-11.00
INTERVIU (se susţine în maxim 4 zile lucrătoare de la finalizarea probei scrise) 17.12.2020 09.00
Afişarea rezultatelor probei Interviu (in maxim 1 zi lucrătoare de la finalizarea probei) 17.12.2020 13.00
Depunerea contestaţiilor (in termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la afişarea rezul. probei interviu) 17.12.2020 13.00-14.00
Analizarea şi soluţionarea contestaţiilor (afişarea imediat după soluţionare_nu se prevăd termene) 17.12.2020 14.00
Înştiinţarea candidatului admis 18.12.2020 09.00
Încheierea contractului de muncă şi înregistrarea în REVISAL 18.12.2020  
Prezentarea la serviciu 21.12.2020  

NOTA: Durata probei scrise este de 3 ore. Durata interviului este de 30 minute.

TEMATICĂ:

 1. Atribuţiile principale ale gestionarului.
 2. Garanţia în numerar ( conf. Legii 22/18.11.1969).
 3. Consultarea şi participarea lucrătorilor la discuţiile privind securitatea şi sănătatea în muncă.
 4. Instruirea lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă.
 5. Obligaţiile lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă.
 6. Evenimente (comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor privind securitatea şi sănătatea în muncă).
 7. Infracţiuni privind securitatea şi sănătatea în muncă.
 8. Contravenţii privind securitatea şi sănătatea în muncă.
 9. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă (conf. Codului Muncii).
 10. Răspunderea patrimonială conf. Codului Muncii. – Jurisdicţia muncii conf. Codului Muncii.
 11. Drepturi si obligații în legătura cu primirea, păstrarea si eliberarea bunurilor materiale.
 12. Predarea-primirea gestiunii de bunuri materiale.
 13. Prevederi legale privind controlul managerial intern
 14. Reglementari legale privind achiziţiile publice

 

Bibliografia concursului  pentru ocuparea postului de administrator de patrimoniu

Bibliografia generala necesară în vederea susţinerii concursului:

 1. LEGEA nr.1/2011 Legea Educaţiei Naţionale;
 2. OMENCS 5079/2016 Regulamentul cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar
 3. Legea nr.53/2003- Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare
 4. Legea 98/2016 privind achiziţiile publice
 5. G. nr.276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
 6. HG 1395/2010 privind finantarea unitatilor de invatatamnt preuniversitar de stat, finantate din bugetele locale, pe baza standardului cost/elev/prescolar cu modificarile si completarile ulterioare
 7. LEGEA nr.319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările şi completările ulterioare;
 8. LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare;
 9. M.F.P. nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

Bibliografie Specifică

 1. LEGEA nr.22/1969, modificată şi completată prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;
 2. LEGEA nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, actualizată;
 3. HG 2139/2004 pentru clasificarea si durata normal de functionarea mijloacelor fixe
 4. Hotărârea 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale;

 

 

DIRECTOR,

Prof. Dragomira Becheru

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *