ANUNȚ IMPORTANT

Concurs pentru ocuparea postului vacant de Administator finaciar / Contabil Șef  de la Liceul Tehnologic Nr 1 Alexandria

                Liceul Tehnologic Nr 1 Alexandria organizează în conformitate cu prevederile  H.G. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, la sediul unității  din Str. Șos. Turnu Măgurele, nr 1-3, concurs pentru ocuparea unui post vacant contractual de ADMISTRATOR FINACIAR/ CONTABIL ȘEF, cu studii superioare de lungă durată.

Pentru a ocupa postul contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice:

 • studii superioare economice (diplomă de licență lungă durată sau licență și master, recunoscută de Ministerul Educației Naționale);
 • experiență minimă în muncă 5 ani;
 • experiență minimă în domeniul financiar-contabil 3 ani, justificată prin înscrisuri în carnet de muncă sau REVISAL ;
 • cunoașterea temeinică a legislației care reglementează activitatea în domeniul financiar –contabil la instituții publice;
 • cunoștințe de operare PC (Word, Excel, softuri de contabilitate, cunoașterea programelor SIIIR, platforma SEAP);
 • abilități de comunicare și munca în echipă, dinamism, perseverență, preocupare pentru calitatea muncii, rezistență la muncă în condiții de stres, creativitate, adaptabilitate, inițiative.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Toate probele concursului se desfășoară la sediul sediul unității  din Str. Șos. Turnu Măgurele, nr 1-3, astfel:

 • 03.2020 -20.03.2020 – depunerea dosarelor
 • 03.2020 – 24.03.2020 – selecția dosarelor
 • 03.2020, ora 900 – afișarea rezultatelor etapei de selecție a dosarelor
 • 03.2020, orele 1000-1600 – depunerea contestațiilor pentru etapa de selecție a dosarelor
 • 03.2020, ora 900– afișarea rezultatelor contestațiilor pentru etapa de selecție a dosarelor
 • 03.2020, orele 1000-1300, proba scrisă
 • 03.2020, orele 1400-1500, proba practică
 • 04.2020, ora 900 – afișarea rezultatelor la proba scrisă și proba practică
 • 04.2020, orele 1000-1400 – depunerea contestațiilor la proba scrisă și/sau proba practică
 • 04.2020, ora 2000 – afișarea rezultatelor contestațiilor la proba scrisă și/sau proba practică
 • 04, orele 1000-1300, interviu
 • 04.2020, orele 1400-1600 – depunerea contestațiilor la interviu
 • 04.2020, ora 1900 – afișarea rezultatelor finale

BIBLIOGRAFIE CONCURS

 • Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 500/2002 a finanțelor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea Educației Naționale nr 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr 1139/2015 privind modificarea și completarea ordinului Ministrului Finanțelor 923/2014 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
 • OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu completările și modificările ulterioare;
 • OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordin 2021/2013 – pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin OMFP nr. 1917/2005
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 • Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016
 • Legea nr. 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru șomaj;
 • OMFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, actualizat;
 • Ordinul nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în activ corporale și necorporale, cu modificările și completările ulterioare;
 • OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 720/2014 pentru aprobarea normelor metodologice privin execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate;
 • Legea salarizării 153/2017

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului Tehnologic Nr.1 Alexandria, cu sediul în Alexandria, Str. Șos. Turnu Măgurele, nr 1-3, județul Teleorman, telefon 0247.312.181/ 0762247868, fax 0247312989, e-mail grup_rul@yahoo.com.