Raport de activitate – anul scolar 2015-2016

RAPORT DE ACTIVITATE PRIVIND STAREA  ÎNVĂTĂMÂNTULUI  LA  LICEUL  TEHNOLOGIC  NR.1  ALEXANDRIA

An școlar 2015-2016

Activitatea desfăşurată în anul şcolar 2015-2016 la Liceul Tehnologic nr.1.  a fost coordonată şi orientată spre :

 • continuarea politicii şcolii de a-i încuraja şi susţine atât pe elevi,cât şi pe profesori în demersul de dezvoltare personală, învăţare creativă, pe parcursul întregii vieţi, astfel încât să facă faţă cu încredere şi succes provocărilor şi schimbărilor societăţii moderne.
 • asigurarea unui climat de siguranţă, încurajarea cooperării, autonomiei şi afirmării individuale, responsabilităţii, disciplinei.
 • activităţi şi programe extracurriculare prin care au fost promovate valori precum:
  • dezvoltarea cunoaşterii de sine;
  • spiritul de echipă, respectul;
  • loialitatea, onoarea, încredere;
  • respectul faţă de tradiţii.

Pentru întocmirea prezentului raport s-au luat în considerare rapoartele întocmite de responsabilii comisiilor metodice pentru  anul şcolar 2015-2016.

 1. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ
 2. Managementul strategic

În cursul anului școlar 2015-2016, echipa managerială a liceului a urmărit atingerea obiectivelor propuse. Membrii Consiliului de Administraţie şi-au desfăşurat activitatea conform fişelor de atribuţii asumate la începutul anului şcolar, iar şedinţele CA şi CP au avut loc conform graficului şi tematicii stabilite la începutul anului şcolar 2015-2016. De asemenea, CA a soluţionat problemele curente apărute în cursul anului şcolar, respectând documentele legislative şi normele în vigoare emise de MECS, ISJ şi comunitatea locală. S-a urmărit comunicarea deschisă în rezolvarea tuturor problemelor şcolii .

În elaborarea planului managerial al şcolii şi proiectarea activităţilor pe anul şcolar 2015-2016 s-a ţinut cont de prevederile actelor normative emise de MECS şi ISJ şi s-a urmărit atingerea ţintelor strategice propuse în planul de dezvoltare instituţională (PDI).

Documentele proiective pe termen scurt şi termen mediu la nivelul şcolii au fost elaborate ca rezultat al propunerilor, discuţiilor, şi consultărilor care au avut loc în cadrul şedinţelor Consiliului de administraţie, Consiliului profesoral, în şedinţe de catedră, comisia diriginţilor, Consiliul Consultativ al părinţilor, sectorul financiar-contabil şi administrativ.

Activităţile corespunzătoare managementului operaţional desfăşurate anul şcolar 2015-2016 au vizat:

 • Pregătirea şi reabilitarea spaţiilor de şcolarizare
 • Încadrarea cu personal didactic calificat conform metodologiilor în vigoare;
 • Organizarea colectivelor de elevi pentru clasele de început de ciclu;
 • Constituirea catedrelor de specialitate şi redistribuirea orelor rămase libere prin plata cu ora, cumul şi ore suplimentare;
 • Numirea profesorilor diriginţi;
 • Întocmirea orarului pe clase, pe profesori şi pe săli ţinând cont de următoarele criterii:

– păstrarea continuităţii încadrării profesorilor la clasă;

– respectarea normelor şi recomandărilor de igienă şcolară în distribuirea numărului de ore şi a disciplinelor pe zile şi ore la toate clasele;

A fost monitorizată permanenţa şi responsabilitatea cu care s-a programat şi efectuat serviciul pe şcoală în toate clădirile şi sectoarele şcolii pentru a asigura păstrarea disciplinei şi siguranţei elevilor. De asemenea, s-a continuat colaborarea cu Inspectoratul pentru Protecţia Muncii pentru asigurarea protecţiei şi securităţii elevilor şi personalului şi bunurilor şcolii.

Echipele de lucru şi comisiile din şcoală, sarcinile şi responsabilităţile acestora au fost stabilite ţinând cont de organigrama şcolii, de capacităţile şi interesul manifestat de fiecare membru al personalului şcolii. Prin elaborarea Regulamentului  de organizare intern şi a unor instrumente şi grafice de lucru s-a urmărit reglementarea şi optimizarea activităţii din şcoală.

 1. Evaluarea școlii prin inspecțiile școlare în anul școlar 2015-2016

 

Inspecția tematică, ca principală formă de îndrumare, control și evaluare a unităților de învățământ și a cadrelor didactice a fost realizată de personalul de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și a avut în vedere:

Obiectivele controlului

 • Aplicarea corecta a Curriculumului National;
 • Modul de organizarea a examenelor a simularii probelor scrise ale examenului de Bacalaureat
 • Monitorizarea frecventei la cursuri a elevilor si a modului în care se desfășoară procesul instructiv-educativ
 • Monitorizarea activităților educative în săptămâna “Școala Altfel”;
 • Monitorizarea organizării în condiții optime a activității manageriale
 • Monitorizarea organizării si desfășurării examenului de certificare a calificării profesionale
 • Monitorizarea modului de pregătire a examenului de Bacalaureat
 • Verificarea respectării reglementarilor privind transferul elevilor si modului de numire a profesorilor diriginți la clase

Inspecțiile curente de specialitate pentru obtinerea gradelor didactice s-au realizat pe baza cererilor cadrelor didactice:

 • Inspecția curentă – gradul II –Prof. Ciovîna Elena, Pistolea Călin
 • Inspecție curenta pentru Gradul I – Prof. Raducu Liliana, Doncea Bogdan
 • Inspecție specială pentru Gradul I- prof. Nuță Ileana
 • Inspecția finală -gradul I – Nuță Ileana
 1. Date statistice an școlar 2015-2016:

– numar de elevi înscrisi la început de an scolar : 733

Liceal curs de zi 364
Liceal curs seral 254
Școala profesională 59
Programul a II-a șansă 35
Stagii de pregătire practică 21

– numar de elevi existenți la sfârsit de an:  644

– numar de elevi care s-au înscris la examenele de cerificare a competentelor profesionale :  nivel 3 (stagii) 12, nivel 4 (clasele XII, XIII, XIV) : 100

– numar de elevi promovati la examenele de cerificare a competentelor profesionale : 112

– numar de elevi care s-au înscris la examenul de Bacalaureat : 51

– numar de elevi promovați la examenul de Bacalaureat : 11

 

 1. ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
·         Transparența procesului decizional;

·         Buna repartizare a responsabilităților cadrelor didactice, precum și o bună coordonare a acestora

·         Întocmirea planificărilor pe discipline, conform cerințelor;

·         Personal didactic calificat;

·         Calificativul FOARTE BINE obținut de echipa cadrelor didactice la inspecția de specialitate efectuata de inspectorii din cadrul ISJ Teleorman;

·         Activitati metodice bine organizate de Comisiile metodice si Comisia diriginților și cadrele didactice implicate.

·         Relațiile interpersonale (profesor-elev, conducere-subalterni, profesori-parinti, profesori-profesori etc.) existente favorizează crearea unui climat educațional deschis, stimulativ;

·         Pregatirea suplimentară a elevilor pentru Examene nationale (Lb. romană, Matematică, Geografie, Istorie );

·         Programe de pregătire recuperatorie pentru elevii mai slab pregatiți;

·         Asigurarea securității elevilor în școală;

·         Îmbunătățirea serviciului cadrelor didactice și a elevilor printr-o bună organizare și implicare a cadrelor didactice

·          Existența documentelor de planificare strategică la nivelul unității scolare pe termen lung (PDI); mediu (Planul managerial, Planificarea activității cadrelor didactice pe discipline, Planul de încadrare cu personal didactic, didactic-auxiliar și nedidactic) și scurt (planurile operationale pe semestre, planificări semestriale etc.);

·         Elaborarea documentației privind implementarea Sistemului Managerial de Control la nivelul unității;

·         Elaborarea unor instrumente (proceduri) de asigurare a calității la nivelul unității scolare;

·         Colaborarea eficientă cu partenerii sociali – liderul sindical;

·         Derularea de programe educaționale de catre biblioteca scolii, în colaborare cu cadrele didactice;

·         Colaborarea eficientă cu cabinetul medical și Consiliul Consultativ al părinților pe scoală.

·         Laboratoare cu dotare modernă-PHARE;

·         Baza de practica modernă-dotare PHARE

· promovabilitatea scazută la examenul de Bacalaureat;

 • evaluarea nu se face ritmic;
 • înregistrarea parțială a progresului școlar;
 • elevii care intră în sistem vin cu pregătire generală slabă;
 • majoritatea elevilor provin din familii cu situație financiară precară;

· întârzieri privind completarea documentelor școlare  si in predarea unor situații cu termene clar stabilite;

· implicarea insuficienta a elevilor în proiectarea activității școlii;

· insuficiente manuale școlare;

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
· Adoptarea unui stil managerial adecvat

· Realizarea unui plan de școlarizare realist în funcție de cererea pieței și nevoile școlii

· Reforma curriculară

· Imbunătățirea sistemului educațional prin politica de orientare a programelor școlare către formarea abilităților cerute pe piața muncii

·  Identificarea și atragerea de resurse financiar-materiale;

·  Existenta modelelor de planificari didactice elaborate de Ministerul Educatiei;

·  Varietatea cursurilor de formare și perfecționare organizate de CCD, ONG, Universitati etc.;

·  Formare și perfecționare continuă prin proiecte finanțate din fonduri europene tip POSDRU;

·  Posibilități multiple de a accede la informații stiintifice si metodice;

·  Parteneriate realizate cu comunitatea locala (Primarie, parinti), ONG-uri si asociatii;

 

•      Capacitatea de adaptare la dinamica accelerată a sistemului educational, dar și legislativ, impuse de reforma învatamantului, în vederea aderării la structurile europene;

•      Planul de învatamant și programele scolare prea încarcate la anumite discipline centreaza actul educativ pe aspectul informativ, teoretic în defavoarea celui formativ;

•      Desele modificari ale strategiilor curriculare privind evoluția învatamantului pe termen mediu si lung;

•      Scaderea motivației elevilor pentru studiu, ca urmare a perturbarilor aparute in sistemul de valori ale societății;

•             Aportul mass-mediei la cresterea violenței fizice si verbale în randul tinerilor;

•            Situația economică a intreprinderilor de profil nu permite existența unei oferte clare pe piaţa muncii;

•            Scăderea demografică a populației școlare

•            Resurse financiare insuficiente;

•            Existența unor concurenți care oferă servicii asemănătoare în cadrul comunității;

 

 

 

OLIMPIADE SCOLARE –PREMII

 

Educatie fizica si sport:

 

La tenis de masa prof. Hoaghe Alexandru si Gongone Dorin au obtinut urmatorul rezultat:

baieti : – locul I etapa județeană ONSS – Alexandria – elev Pletea Mihai

La cros  –  sportivul Preda Orlando de la clasa a XII -C pregatit de prof. Hoaghe Alexandru a obtinut locul  I   etapă judeţeană ONSS   –   Alexandria

La fotbal baieti– prof. Ilie Radu şi Hoaghe Alexandru au obţinut următoarele rezultate

Locul I etapa locala ONSS

Locul I etapa judeteana ONSS

Locul I etapa zonala ONSS

Participare faza nationala

La fotbal fete – prof. Gongone Dorin şi Hoaghe Alexandru au obţinut următoarele rezultate

Locul I etapa locala ONSS

Locul I etapa judeteana ONSS

Locul III  Campionatul unificat fotbal fete

La handbal baieti –  prof. Gongone Dorin şi Hoaghe Alexandru au obţinut următoarele rezultate

Locul I etapa locala ONSS

Locul I etapa judeteana ONSS

Locul II etapa zonala ONSS

locul I Cupa ASII SEMICERCULUI – Alexandria

La handbal fete

Locul I etapa locala ONSS

Locul II etapa judeteana ONSS

La pentatlon baieti – prof. Gongone Dorin şi Radu Ilie au obţinut următoarele rezultate

Locul II etapa judeteana ONSS

La pentatlon fete – prof. Hoaghe Alexandru şi Radu Ilie au obţinut următoarele rezultate

Locul III etapa judeteana ONSS

La Pregatire sportiva teoretica baieti – prof. Radu Ilie a obţinut următoarele rezultate

Locul I etapa judeteana

Participare la etapa nationala

La Pregatire sportiva teoretica fete – prof. Hoaghe Alexandru a obţinut următoarele rezultate

Locul I etapa judeteana

Participare la etapa nationala

La fotbal – tenis – prof. Hoaghe Alexandru a obţinut următoarele rezultate

Locul I etapa judeteana

 

ELECTROTEHNICĂ ŞI INFORMATICĂ  :

 • Voicu Andreea Anne-Marie – specializarea Tehnician în automatizări, locul I la faza județeană și participare la faza națională;
 • Batalu Doru Gabriel – specializarea Tehnician în instalații electrice, locul I la faza județeană și participare la faza națională;
 • Ion   Alexandru Cristian – specializarea Tehnician în automatizări, locul II la faza județeană
 • Dură   Florena Liana – specializarea Tehnician în automatizări, locul III la faza județeană
 • Coman Laurențiu Mădălin – specializarea Tehnician în instalații electrice, locul III la faza județeană
 • Năstase   Daniela, Mențiune – specializarea Tehnician în automatizări, mențiune la faza județeană
 • Chiriță Florin Gabriel – specializarea Tehnician în instalații electrice, mențiune la faza județeană

MECANICA

La faza județeana, organizata de către liceul nostru în luna martie,  s-a obținut un loc II la clasa a XI-a Chenescu Bogdan, o mențiune, prin elevul Cincă Alexandru si un loc II la clasa a XII-a, Luca Cristian.

SERVICII

La faza județeana a Olimpiadei disciplinelor din aria curriculară „Tehnologii”s-au obținut următoarele premii la specializarea Turism si alimentație: locul II, la clasa a XI-a- elevul Picu Madalin si mentiune, tot la clasa a XI-a, elevele Alexe Gabriela si Ilinca Steluta.

Activitati extrascolare si extracurriculare:

Ø  25 septembrie – ,,Ziua limbilor Europei” – Nuta Ileana, Filip Dorina, Clipcea Anisoara

Ø  30.09.2015 – ,,Saptamana prevenirii criminalitatii’’ – Stefan Emil, CPECA TR, IPJ – CAPC TR, Pol. de Proximitate.

 • Ziua Mondiala a Educatiei – 05.10.2015:
 • ,,Ghidul cumparatorului istet’’ – catedra de servicii;
 • ,,Familia Loginescu in invatamantul interbelic’’ – Stefan Florin;
 • ,,Meseria bratara de aur – valentele lucrului manual’’ – Boia Florica;
 • ,,Educatia in dimensiune virtuala’’ – Tanase Constanta, Vilae Luminita;
 • ,,Quand le film entre en classe de FLE’’ – Stefan Violeta, Nuta Ileana;
 • ,,Mari pedagogi ai timpurilor’’ – Filip Dorina, Clipcea Anisoara;
 • ,,Spiru Haret – personalitate reformatoare a invatamantului epocii sale’’ – Pana Magdalena;
 • ,,Limbile straine in contextul globalizarii’’ – Raducu Liliana, Mircea Izabela;
 • ,,Internatul in viziunea elevilor’’ – Bojan Ivana, Mutu Mariana, Grigore Mihaela;
 • ,,Alimentatia sanatoasa – reguli de baza pentru o viata ferita de boli’’ – Ciobanu Maria, Prodana Angelica.
 • ,,Ziua Mondiala a Alimentatiei’’ – 16.10.2015:
 • ,,reguli pentru o alimentatie sanatoasa’’ – Nuta Ileana;
 • Semnificatia zilei de 16 octombrie – Ciobanu Maria;
 • Activitate practica in laboratorul de gastronomie – Ciobanu Maria;
 • Rolul substantelor nutritive in alimentatie – Nuta Ileana, Clipcea Anisoara;
 • Alegeri Consiliul Scolar al Elevilor – 30.10.2015 – presedinte Seher Karabiyik – cls a X-a D; vicepresedinte – Viziru Roxana; secretar – Badarau Florentina.

Responsabil: prof. Emil Stefan

 • ,,Hallowen, in internat!’’ – 29.10.2015 – Bojan Ivana
 • ,,Happy Hallowen!’’ – Raducu Liliana
 • Saptamana Educatiei Globale – ,,Egalitatea trebuie sa fie reala!’’ – 16-20.11.2015:
 • ,,Dreptul copilului la un trai decent’’ – Pasu Emilia;
 • ,,Institutii responsabile de egalitatea de sanse’’ – Visan Rozalia;
 • ,,Copacul egalitatii conceptuale si reale’’ – Boia Florica;
 • ,,Egalitatea de gen in lumea afacerilor’’ – Stancu Iuliana;
 • ,,Liberte, egalite, fraternite – L’esprit Republicain’’ – Stefan Violeta;
 • ,,Sportul pentru toti’’ – catedra de educatie fizica, CSEI Alexandria;
 • ,,Tineri fara etichete – mesageri impotriva discriminarii’’ – Raducu Liliana, Filip Dorina;
 • ,,Matriarhat versus patriarhat’’ – Boia Florica, Nuta Ileana.
 • 1 Decembrie 1918– Romania Mare (concurs tematic, recital de poezie patriotica) – Catedra de Istorie / depunere de coroane
 • ,,Deschide uşa creştine!” – colinde

Responsabili: prof. Manea Doina

 • ,,De Craciun sa fim mai buni!’’ – activitate de caritate pentru copiii institutionalizati – Itu-Cristea Gabriela
 • Sarbatoarea crestina a Craciunului-serbare scolara in internat

Responsabili: prof. Manole Olga, pedagog Bojan Vili

 • ,,Eminescu – expresia integrala a sufletului romanesc’’ – 15.01.2016 – Catedra de limba romana, bibl. Clipcea Anisoara
 • 24 ianuarie – ,,Ziua Unirii” – masă rotundă / depunere de coroane – Pana Magdalena
 • ,,Sezatoarea de alta data’’ – activitate desfasurata in parteneriat cu Muzeul Judetean Teleorman – 23.02.2016

Responsabil: Ileana Nuta, Camelia Chirita, Rodica Nica, Maria Ciobanu

 • 20 martie 2016 – Ziua Francofoniei – activitati la nivel judetean

Responsabil: catedra de limba franceza

 • Pastele la romani – actiuni de strangere de fonduri pentru copii institutionalizati – coord. SNAC, Consilierul educativ, prof. scolii
 • 18 -22 aprilie – Scoala Altfel: ,,Sa stii mai multe, sa fii mai bun!’’ – s-au desfasurat
 • 9 mai – Participarea la concursul judetean ,,Parada Europei’’ – mentiune
 • Saptamana Portilor Deschise – mai 2016

Periodic:

 • activitati de prevenire a absenteismului scolar, de prevenire a violentei in mediul scolar in parteneriat cu IPJ Teleorman
 • activitati de prevenire a consumului de droguri – in parteneriat cu IPJ Teleorman

 

 

 

_ Pauza de teatru- locul II, coordonator Vilae Luminita

– Patrula de reciclare, coord. Boia Florica, cea mai activa patrula din județ

 

Neîmpliniri

 • Mentinerea promovabilitatii la Bacalaureat la un nivel foarte mic
 • Putine rezultate la olimpiadele scolare, lipsa rezultatelor notabile la fazele nationale
 • Slaba implicare a profesorilor in amenajarea salilor de clasa si a laboratoarelor
 • Numar mic de asistente la ore
 • Slaba relationare si implicare a parintilor in viata scolii
 • Superficialitatea unor profesori in intocmirea documentelor personale si ale comisiilor
 • Atragerea unui numar relativ mic de elevi in viata extrascolara prin intermediul activitatilor din afara orelor de curs