Raport de activitate semestrul I, anul scolar 2016-2017

LICEUL   TEHNOLOGIC   NR.1   ALEXANDRIA

Şos. Turnu  Măgurele, nr.1-3, cod 140003

Telefon 0247312181

http://www.liceul-tehnologic-nr1-alexandria.ro

 

Nr……../…………………..                           Prezentat în CP din………….

Validat în CA din ……………

 

RAPORT DE ACTIVITATE PRIVIND STAREA  ÎNVĂTĂMÂNTULUI  LA  LICEUL  TEHNOLOGIC  NR.1  ALEXANDRIA

Semestrul I, 2016-2017

 

Activitatea derulată în semestrul I al anului școlar 2016-2017 la nivelul Liceului Tehnologic Nr 1 Alexandria a fost orientată spre realizarea obiectivelor cuprinse în planul managerial, în acest scop fiind promovate următoarele aspecte:

 • modalităţi de realizare a centrării procesului de predare-învăţare pe elev, în vederea atingerii competenţelor la nivelul fiecărei discipline de învăţământ;
 • asigurarea calităţii în educaţie;
 • colaborarea cu partenerii educaţionali din comunitate şi asigurarea gestionării fondurilor şi a procesului de decizie;
 • combaterea absenteismului și abandonului școlar
 • dezvoltarea colaborării cu agenții economici pentru realizarea practicii de specialitate

Pentru întocmirea prezentului raport s-au luat în considerare rapoartele întocmite de responsabilii comisiilor metodice pentru semestrul I a anului şcolar 2016-2017.

 

 1. Contextul legislativ, politic-instituţional, social-economic, cultural şi ecologic cu conexiuni în domeniul educaţiei

 

 1. Contexul legislativ, politic-instituţional

La baza întregii activităţi desfăşurate în unitatea noastră de învățământ pe parcursul semestrului I al anului școlar 2016-2017 o serie de documente si acte normative, printre care:

 • Legea educaţiei naţionale nr. 1/05.01.2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I Nr. 18/10.01.2011;
 • Legea nr.87/13.04.2006 privind asigurarea calităţii în educaţie;
 • Legea 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ;
 • Legea 29/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/2007;
 • Strategia MECT cu privire la reducerea fenomenului de violență în unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin O.M.E.C.T. nr.1409/2007;
 • Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMECT nr. 5079/31.08.2016
 • OMENCȘ nr. 5559/27.10.2015 pentru aprobarea Metodologiei – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016-2017;
 • OMENCȘ nr. 4577 / 20.07.2016 privind structura anului şcolar 2016-2017;
 • M.E.N.C.Ș. nr. 5.080/31 august 2016, pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar
 • Alte politici naționale, regionale și locale cu implicații în activitatea educațională:
 • apropierea şcolii de comunitate prin adoptarea unor decizii politice favorabile în administraţie şi finanţare şi existenţa unor strategii de dezvoltare care valorifică potenţialul unităţilor de învăţământ – Strategia de dezvoltare a judeţului Teleorman 2010-2020, Strategia de dezvoltare a regiunii Sud-Muntenia 2014-2020, PRAI, PLAI, Planul de acţiune al Şcolii pentru perioada 2014-2018;

– existenţa unor programe la nivel guvernamental cu impact în activitatea educaţional (piaţa cărţii şi manualelor, achiziţiile de material didactic, programe de formare a personalului);

– cadrul legislativ favorabil atragerii de resurse financiare complementare pentru dezvoltarea infrastructurii învăţământului – Programe de finanţare a învăţământului preuniversitar;

– sporirea resurselor materiale şi informaţionale la dispoziţia unităţilor de învăţământ prin diverse surse de finatare;

– finanţarea de către stat a programelor de asistenţă socială pentru elevi – Programul guvernamental „Bani de liceu”, Programul „Euro 200”,  acordarea altor categorii de burse sociale si de performantă.

– existenţa proiectelor de pregătire şi perfecţionare a cadrelor didactice şi a Programelor cu finalităţi de educaţie şi formare profesională – POS-DRU

 1. Contextul economic

Raportările anuale ale Agenției Județene de Ocupare a Forței de Munca – Teleorman demonstrează dificultățile întâmpinate de absolvenții învățământului preuniversitar în a se integra pe piața muncii, absolvenții de licee fără certificat de competențe profesionale deținând ponderea cea mai mare  a  celor  intrați în șomaj. Profilul dominant la nivel regional al cererii de forţă de muncă pare să fie dat de următoarele  domenii (în ordinea numărului de locuri de muncă vacante la nivel regional): construcţii, comerţ, transporturi.

Insuficienta cunoaștere de către elevii de clasa a VIII-a și a părinților acestora a tendințelor de pe piața muncii se reflectă în mod negativ asupra opțiunilor făcute la admitere, specialitățile teoretice fiind în continuare mai căutate, în detrimentul unor specializări oferite de învățământul profesional.

Legislația financiară generală și specifică permite atragerea de resurse extrabugetare la nivelul unităților de învățământ preuniversitar, dar, în același timp, interesul agenților economici în acordarea de sponsorizări sau donații pentru instituțiile de învățământ este de multe ori scăzut.

Creșterea numărului protocoalelor de colaborare între unitățile școlare și agenții economici din anumite domenii de activitate reprezintă o prioritate pentru conducerea unității de învățământ, în perspectiva descentralizării financiare și a nevoii tot mai pregnante de a adapta oferta educațională la  raportul real dintre cerere și oferta pe piața muncii. În acest context,  procesul de descentralizare a învățământului preuniversitar constituie un demers oportun și necesar, răspunzând cerinței existenței unui învățământ organizat, administrat și finanțat conform standardelor Uniunii Europene. Având la bază principiile transparenței, echității și adecvării, activitatea de finanțare a unităților de învățământ va  presupune nu numai finanțarea de bază (costul standard/elev), cum se întâmplă în general, ci și finanțări complementare și compensatorii, bazate pe cerințele specifice de context socio – economic.

Situația materială precară a părinților multor elevi are consecințe negative asupra interesului acestora față de școală. Prețul de multe ori ridicat al materialelor didactice, precum si al celorlalte mijloace necesare pentru parcurgerea anilor de scoală (rechizite, caiete, ghiozdan etc.)  poate  reprezenta  de  asemenea o amenințare. Efectul acestor factori economici poate fi extrem de grav, de la dezinteres si absenteism ridicat, până la abandonul  școlar.

 1. Contextul social

Din punct de vedere social, trebuie subliniată influența mentalității majorității populației municipiului Alexandria și zonei rurale apropiate, care reprezintă bazinul de selecția elevilor Liceului Tehnologic Nr 1, care acordă importanță pregătirii academice, de cultură generală, fapt  ce  determină ca primele opțiuni ale părinților și elevilor la intrarea în ciclul post-gimnazial să fie pentru specializările profilurilor teoretice. Pe de altă parte, din chestionarele aplicate de diverse instituții de profil  se constată ca majoritatea persoanelor intervievate au un nivel scăzut de cunoștințe în ceea ce privește sistemul de învățământ din România, lipsa de cunoștințe manifestându-se inclusiv în ceea ce privește informațiile esențiale privind educația, învatamântul obligatoriu, gratuitatea învățământului de stat etc.

În acest context, orice modificări survenite în politica educațională – fie ele de structură sau de conținut – sunt percepute deformat, prin prisma experienței personale și a felului în care  s-a  asigurat  accesul la informație. Mass-media reprezintă de cele mai multe ori principalul intermediar în comunicarea noutăților în rândul elevilor și părinților, substituindu-se uneori factorilor ce ar trebui sa asigure informarea corecta a beneficiarilor educației – diriginți, cadre didactice, conducerea școlilor.

Din acest punct de vedere, este necesar ca toate cadrele didactice, diriginții sa fie în primul rând ele bine si corect informate.

La nivel demografic, se remarcă o continuă scădere a populației școlare, cu efecte pe termen lung asupra întregului sistem de învățământ.

Zona în care este situata unitatea școlară poate fi favorabilă instruirii, familia și comunitatea locala în general putând sprijini eforturile școlii pentru educarea copiilor.

 1. Contextul tehnologic

Din punct de vedere tehnologic, se remarcă introducerea la scară tot mai largă a echipamentelor informatice și a noilor tehnologii la toate nivelele învățământului  preuniversitar, Liceul  Tehnologic  Nr. 1 Alexandria dispune de trei laboratoare de informatică, care acoperă cerințele. Toate calculatoarele din unitate sunt conectate la internet.

 1. Contextul ecologic

Cadrul natural în care funcționează Liceul Tehnologic Nr 1 Alexandria este unul deosebit, în afara orașului, departe de surse de poluare, cu o zona verde de dimensiuni considerabile. Se are în vedere antrenarea elevilor în amenajarea grădinii şcolii şi educarea lor în spiritul unei educaţii ecologice solide şi a păstrării curăţeniei.

 1. Analiza SWOT:
Puncte tari Puncte slabe
·        Liceul Tehnologic Nr. 1 Alexandria şi-a desfăşurat activitatea pe baza Legii Învăţământului, a hotărârilor şi ordonanţelor emise de Guvernul României, a tuturor actelor normative  ce  decurg din conţinutul Legii Învăţământului, precum şi a ordinelor şi precizărilor elaborate de Ministerul Educaţiei Naționale.

·        există o bună colaborare cu Primăria, cu Inspectoratul Școlar și alţi parteneri  educaţionali din cadrul comunităţii;

·        deciziile în cadrul scolii au fost luate în urma analizei şi a dezbaterilor la care participă şi liderii de sindicat;

·        exista trei laboratoare  de informatică moderne

·        existența atelierelor si laboratoarelor dotate corespunzător pentru desfășurarea practicii de specialitate

·        a crescut numărul cadrelor didactice care utilizează sistemele moderne informatice în procesul instructiv-educativ; se folosesc pe scara din ce in ce mai larga softurile educaţionale, internetul,

·        școala a fost integrată, în anul școlar 2014-2015 în proiectul   POSDRU ,,Prevenirea abandonului școlar și oferirea unei a doua șanse pentru cei care au părăsit timpuriu școala” ID 140564

·        liceul a fost partener în proiectul AZI ELEV, MÂINE ANTREPRENOR – O CARIERĂ DE SUCCES POSDRU/175/2.1/S/150026, beneficiar Colegiul Tehnic de Alimentație și Turism ”Dumitru Moțoc” Galați, incheiat in 2015.

·        Existenţa la nivelul școlii a resursei  umane  calificate

·        Cadrele didactice au participat la programe de formare / dezvoltare profesională;

·        S-au desfasurat, in conditii optime si cu participare semnificativa a elevilor, programe specifice de educatie (în domeniul combaterii violenței, a consumului de droguri, absenteismului si abandonului, educației pentru sănătate, protejarea mediului, etc.)

·        S-a realizat o bază de date privind cadrele didactice, normarea, examenele naţionale, documente  si situaţii contabile etc.;

·        Fonduri obținute din partea  Primariei  pentru dotarea cu mobilier nou.

·        derularea în bune condiții a programelor guvernamentale de ajutor social (Euro 200; Bani de liceu) pentru elevi;

·        stimularea politicilor de dezvoltare  școlară  bazate pe colaborari și parteneriate

·        Scoala de soferi autorizata, pentru derularea practicii elevilor de la clasele de profil

·         şcoala, prin programele de educaţie extraşcolară, nu reuşeşte întotdeauna să contracareze efectele negative din zona informală, exterioară ei;

·         lipsa de interes a elevilor pentru performanța școlară

·         elevii au un bagaj redus de cunoştinţe și o motivație scăzută pentru învățătură, susținută de multe ori de contextul social, care se caracterizează printr-o ofertă redusă de locuri de muncă;

·         numărul redus de programe aflate în derulare, propuse pentru implicarea părinţilor în viața școlii;

·         unele disfuncţionalităţi în receptarea modificărilor legislative de către beneficiarii procesului  de educaţie (elevi, părinţi);

·         rezultate foarte slabe la examenul de Bacalaureat

·         fluctuația personalului didactic

·         manuale insuficiente

·         lipsa studiului individual

·         neadaptarea strategiilor de predare la stilurile elevilor de învățare

·         neimplicarea întregului personal al școlii în dezbaterea proiectelor  de  documente normative și cunoașterea de către aceștia a prioritarilor PLAI si PRAI.

·         Slaba informare a cadrelor didactice în ceea ce privește standardele de calitate

·         lipsa unui sistem unitar de evaluare si elaborarea instrumentelor de evaluare  la nivelul catedrelor.

·         folosirea în mică măsură a feed-back-ului obținut de la beneficiarii direcți in asigurarea calitatii activitatii.

·    implicarea scăzută a părinţilor în cunoasterea si rezolvarea problemelor scolii; relația școală familie este de multe ori unidirecțională, iar inițiativa si implicarea familiei de multe ori lipseștep

·  ponderea mare a copiilor cu părinți plecați peste hotare

 

Amenințări Oportunități
·    scăderea populației cu vârste între 14 si 18 ani, susținută de un bilanț natural negativ și de un bilanț migratoriu ridicat

·    se constată un exod al  absolvenţilor  scolilor generale către liceele teoretice în defavoarea liceelor tehnologice și a școlilor profesionale

·    menținerea admiterii la liceu a absolventilor de gimnaziu cu medii sub 5 și a unor standarde scăzute de admitere la liceele teoretice

·    opiniile preconcepute ale populației privitoare la învățământul profesional, susținute de o supraevaluare a potențialului unor elevi absolvenți de gimnaziu

·    neîncrederea unor elevi si a unor părinți în beneficiile educației

·  interesul scăzut al unor cadre didactice pentru cunoasterea problematicii si a documentelor de strategie  educaţională,  privind  asigurarea  calităţii în educaţie si a descentralizării sistemului educaţional

·  adâncirea  dezechilibrului pe piaţa muncii dintre cerere şi ofertă

·  timpul limitat pentru participarea la programe educative;

·  materiale insuficiente;

 

·   existenta programelor şi proiectelor în domeniul educaţiei finanţate de M.E.N. şi organisme internationale;

·   lansarea de de finanțări pe bază de  proiecte (ex  Programul Operațional Capital Uman – POCU) ;

·   existența programelor naţionale de formare continuă propuse de M.E.N. personalului din învătământul preuniversitar;

·       eficientizarea colaborării cu agenţii economici de pe raza orașului pentru formarea profesională a elevilor de la filiera tehnologică

·       posibilitatea formării elevilor de la școala profesională în sistem dual

·       disponibilitatea și responsabilitatea unor instituții de a veni în sprijinul școlii (Primarie, Poliție, instituții culturale);

·       interesul cadrelor didactice de a prezenta oferta educațională a liceeului școlilor generale din teritoriu;

·       existența unor spații (sală de sport, spații comerciale) ce pot fi închiriate în vederea obținerii unor fonduri bănești;

·       creșterea interesului personalului didactic în ceea ce privește elaborarea de proiecte cu finanțare externă.

 

 

 

FACTORI DE RISC

 • Deteriorarea mediului socio-economic, familial; diminuarea interesului/capacităţii; familiei de a susţine pregătirea şcolară a copiilor;
 • Numărul tot mai mare de elevi rămaşi singuri sau în grija bunicilor, deoarece părinţii sunt plecaţi la muncă în străinătate;
 • Bilanțul demografic negativ cu implicaţii în dimensionarea reţelei şcolare şi a încadrării personalului didactic;
 • Instabilitatea economică, creşterea ratei șomajului;

III. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ

Managementul strategic

În cursul semestrului I, echipa managerială a liceului a urmărit atingerea obiectivelor propuse. Membrii Consiliului de Administraţie şi-au desfăşurat activitatea conform fişelor de atribuţii asumate, iar şedinţele CA şi CP au avut loc conform graficului şi tematicii stabilite la începutul anului şcolar 2016-2017. De asemenea CA a soluţionat problemele curente apărute în cursul primului semestru a anului şcolar respectând documentele legislative şi normele în vigoare emise de MENCS, ISJ şi comunitatea locală. S-a urmărit comunicarea deschisă în rezolvarea tuturor problemelor şcolii.

In luna octombrie, la nivel national, s-a desfasurat concursul pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct, in urma rezultatelor acestuia, producandu-se, la nivelul Liceului Tehnologic Nr 1 Alexandria o schimbare in ceea ce priveste persoana  care ocupa functia de director, domnul Doncea Bogdan fiind inlocuit, incepand cu 9 ianuarie 2017 de catre doamna Iuliana Stancu. In organizarea si desfasurarea acestui concurs, in cadrul unitatii noastre s-au respectat prevederile O.M.E.N.C.Ș. nr. 5.080/31 august 2016, pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar

În elaborarea Planului managerial al şcolii şi proiectarea activităţilor pe semestrul I al anului şcolar 2016-2017 s-a ţinut cont de prevederile actelor normative emise de MEN şi ISJ şi s-a urmărit atingerea ţintelor strategice propuse în Planul de Actiune al Scolii (PAS).

A fost elaborat Graficul unic de monitorizare si control al conducerii unității si s-au desfasurat activități conform acestuia.

Documentele proiective pe termen scurt şi termen mediu la nivelul şcolii au fost elaborate ca rezultat al propunerilor, discuţiilor, şi consultărilor care au avut loc în cadrul şedinţelor Consiliului de administraţie, Consiliului profesoral, în şedinţe de catedră, comisia diriginţilor, Consiliul Consultativ al părinţilor, sectorul financiar-contabil şi administrativ.

Activităţile corespunzătoare managementului operaţional desfăşurate la începutul anului şcolar 2016-2017 au vizat:

 • Pregătirea şi reabilitarea spaţiilor de şcolarizare
 • Încadrarea cu personal didactic calificat conform metodologiilor în vigoare;
 • Organizarea colectivelor de elevi pentru clasele de început de ciclu;
 • Constituirea catedrelor de specialitate şi redistribuirea orelor rămase libere prin plata cu ora.
 • Numirea profesorilor diriginţi, dupa consultarea Consiliului Profesoral, cu respectarea principiului continuitatii la clasa ;
 • Întocmirea orarului pe clase, pe profesori şi pe săli ţinând cont de următoarele criterii:

– păstrarea continuităţii încadrării profesorilor la clasă;

– particularitatile impuse de aplicarea planurilor cadru si planurilor de invatamant la clasele de la filiera tehnologica.

– respectarea normelor şi recomandărilor de igienă şcolară în distribuirea numărului de ore şi a disciplinelor pe zile şi ore la toate clasele;

A fost monitorizată permanenţa şi responsabilitatea cu care s-a programat şi efectuat serviciul pe şcoală, în toate clădirile şi sectoarele şcolii pentru a asigura păstrarea disciplinei şi siguranţei elevilor. Graficul pentru serviciul pe școală al profesorilor a fost întocmit de dna. prof. Elena Ciovîna, iar graficul serviciului pe școala al elevilor a fost întocmit de dna. prof. Tănase Constanța. De asemenea s-a continuat colaborarea cu Inspectoratul Teritorial de Muncă pentru asigurarea protecţiei şi securităţii elevilor şi personalului şi bunurilor şcolii.

Echipele de lucru şi comisiile din şcoală, sarcinile şi responsabilităţile acestora au fost stabilite ţinând cont de organigrama şcolii, de capacităţile şi interesul manifestat de fiecare membru al personalului şcolii. Prin elaborarea Regulamentului  de organizare intern şi a unor instrumente şi grafice de lucru s-a urmărit reglementarea şi optimizarea activităţii din şcoală.

În cadrul Consiliului Profesoral au fost alesi, prin vot, Responsabiliul cu programe si proiecte educative – dna Raducu Liliana, Responabilul CEAC – doamna Becheru Dragomira si membri CEAC, precum si reprezentantii profesorilor scolii in Consiliul de Administrație.

Conducerea liceului a desfăşurat o activitate transparentă prin comunicarea permanentă cu personalul şcolii, cu părinţii şi cu elevii.

Starea de sănătate în rândul elevilor

Preocupările şcolii pentru sănătatea elevilor şi prevenirea îmbolnăvirii acestora s-au concretizat prin:

 • sprijinul acordat cabinetului medical şcolar pentru desfăşurarea în bune condiţii şi conform programului a serviciilor de medicină generală destinate elevilor instituţiei;
 • Prelucrarea Regulamentului de organizare intern, a Normelor de sănătate și securitate a muncii în laboratoare, ateliere, săli de sport, măsuri de igienizare şi reabilitare termică a spaţiilor şcolare.

 

Managementul personalului

Activităţile de management al personalului desfăşurate în semestrul I a anului şcolar 2015-2016 au cuprins:

 • încheierea de contracte individuale cu personalul angajat
 • stabilirea de sarcini concrete pentru toate categoriile de personal, în concordanţă cu capacităţile şi interesele acestora şi conform nevoilor de funcţionare şi dezvoltare a instituţiei noastre. Aceste sarcini au fost elaborate şi sunt cuprinse în fişa postului fiecărui angajat;
 • elaborarea planului de încadrare şi a statelor de funcţii astfel încât toate posturile didactice să fie acoperite cu personal calificat care să garanteze o educaţie de înaltă calitate pentru elevii şcolii iar personalul nedidactic să asigure o bună administrare şi funcţionare a şcolii
 • Autoevaluarea, evaluarea colegială şi evaluarea personalului pe baza fişelor de evaluare/autoevaluare unice care au permis o evaluare unitară conținând criterii identice pentru toate categoriile de personal didactic și nedidactic.
 • Sprijinirea formării şi dezvoltării profesionale a personalului instituţiei.

Situaţia încadrării cu cadre didactice pune în evidenţă preocuparea permanentă de a pune la dispoziţia elevilor un corp profesoral cu un înalt nivel de pregătire şi implicare în viaţa şcolii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ACTIVITATEA COMISIILOR METODICE ȘI DE LUCRU

Activitatea desfăşurată pe parcursul semestrului I a anului școlar 2015-2016 în cadrul Comisiei de Asigurare a Calităţii a urmărit: îmbunătăţirea calităţii întregii activităţi din şcoală, asigurarea informării şi evaluării satisfacţiei grupurilor semnificative de interes (elevi, părinţi, corp profesoral, comunitate locală), revizuirea şi optimizarea politicilor şi strategiilor educaţionale de la nivelul unităţii şcolare.

Pentru a oferi servicii educaţionale de calitate, pentru a înţelege  noul concept de „calitate”, respectiv centrarea pe elev/client/beneficiar direct, orientarea pe rezultate şi pe progres, pentru ca toţi factorii educaţionali să fie formaţi în domeniul legislaţiei în vigoare privind calitatea în educaţie, al sistemelor de management al calităţii aplicate în prezent, s-au aplicat chestionare unui număr semnificativ de elevi pentru fiecare an de studiu precum și unui număr semnificativ de părinți. Totodată, trebuie accentuat caracterul pragmatic al formării factorilor educaţionali, pentru ca aceştia să nu se limiteze la simpla constatare a existenţei unor probleme, ci să se implice activ în rezolvarea lor, prin învăţare, inovaţie şi cooperare fapt pentru care am înființat puncte de colectare a sugestiilor de la elevi, părinți, profesori, persoane implicate în actul educațional.

Pe termen lung, va trebui avut în vedere diminuarea formalismul şi a lipsei de iniţiativă.

S-a lucrat la întocmirea RAEI pentru anul 2015–2016 pe platforma de la ARACIP.

CEAC a urmărit pe parcursul semestrului I al anului 2016-2017:

 • planificările şi CDL-urile vizate acolo unde este cazul, procesele verbale lunare întocmite, materiale utilizate ataşate, programele şi curriculumul ataşat;
 • Actualizarea Regulamentului  de funcţionare a CEAC;
 • Monitorizarea aplicării procedurilor şi activităţii de evaluare şi asigurare a calităţii în procesul instructiv-educativ;
 • Elaborarea documentelor specifice;
 • chestionare aplicate elevilor și părinților si rezultatele interpretării lor in vederea stabilirii masurilor de îmbunătățire ;
 • Conlucrarea dintre colectivele diverselor catedre la nivel de unitate;
 • portofoliile cadrelor didactice, diriginţilor, elevilor au fost corect întocmite;
 • Introducerea de activități pe platforma CEAC privind îmbunătățirea calității.

Activitatea Comisiei pentru formare continuă şi dezvoltare profesională în semestrul I a anului şcolar 2016-2017 s-a desfăşurat în concordanţă cu cerinţele actuale ale învăţământului şi calendarul activităţilor prevăzute în planul managerial al acestei comisii concretizate prin:

 • Informarea cadrelor didactice cu privire la activităţile de formare continuă
 • Activităţi de informare privind posibilitatea accesării burselor de formare continuă cu finanţare UE
 • Identificarea ofertelor de formare acreditate şi aducerea lor la cunoştinţa cadrelor didactice
 • Diversitatea ariei de cuprindere a activităţilor de perfecţionare
 • Informarea şi documentarea ştiinţifică şi pedagogică.
 • Creşterea nivelului de pregătire al cadrelor didactice prin participarea la simpozioane, conferinţe.
 • Perfecţionarea prin grade didactice – susţinerea de către cadrele didactice implicate a preinspecţiilor si inspecţiilor de specialitate programate
 • Participarea la Consfătuiri
 • Participarea la Cercurile Pedagogice pe specializări

În semestrul I al anului școlar 2016-2017 au fost susținute două inspecții de specialitate: o inspecție curentă, pentru obținerea gradului didactic II, susținută de către doamna profesor Elena Ciovînă – discipline economice si o inspecție specială pentru acordarea gradului didactic I, susținută de către domnul profesor Adi Dulceanu – educație fizică.

Măsuri de îmbunătăţire

 • Accentuarea personalizării traiectelor de evoluţie în cariera didactică şi valorificarea optimă a etapelor parcurse în asimilarea standardelor profesionale
 • Asigurarea coerenţei şi continuităţii formării iniţiale cu etapele ulterioare de dezvoltare profesională
 • Proiectarea/organizarea/realizarea activităţii de dezvoltare profesională în perspectiva internalizării formării continue ca valoare a culturii organizaţionale;

In primul semestru al anului școlar 2016 -2017, Consilierul educativ, Prof. Liliana Răducu, si-a propus sa desfășoare, cu participarea si implicarea activa a tuturor cadrelor didactice ale scolii, o serie cat mai variata de activități, proiecte si programe educative,in care sa implice afectiv, motivațional si conștient toți elevii scolii, si, pe cat posibil, toți partenerii implicați in educație (familie, Consilier psihologic, Politie, factori economici etc.).

Au fost propuse si vizate spre atingere următoarele obiective:

 • Formarea personalității elevilor, prin însușirea valorilor culturale naționale si universale;
 • Educarea in spiritul respectării demnității si toleranței umane, a drepturilor si libertăților fundamentale ale omului ;
 • Identificarea unor strategii de ameliorare a comportamentului şcolar şi comunitar al elevilor, în vederea diminuării punctelor slabe legate de traseul lor educativ: note scăzute la purtare, absenteism, violenţă verbală şi fizică, etc.
 • Atragerea Comisiei Diriginților şi implicit a elevilor în activităţi şi programe de socializare şi culturalizare.
 • Motivarea pentru iniţiativă a Consiliului Elevilor nou constituit, proiectarea de activităţi extracurriculare cu specific cultural.
 • Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor proveniţi din mediu familial dezorganizat sau mono-parental.
 • Implicarea elevilor în proiecte de anvergură, de autocunoaştere si relationare.
 • Atragerea de proiecte desfăşurate la nivel local şi regional, parteneriate si schimburi de experienta

Pentru atingerea si punerea in practica a acestor obiective majore propuse, precum si in planificarea si desfășurarea activităților educative extrașcolare, am ținut cont de interesele, preferințele, abilitățile aptitudinile, motivațiile si nevoile de formare profesionala ale elevilor noștri, de planul cadru de invatamant si de idealul educational al scolii romanesti contemporane, in vederea realizarii învățării depline ca proces instructiv-educativ si ca produs cu finalitate “masurabila” – transformarea “ educabililor” in membri activi si responsabili ai comunitarii in care traiesc si isi desfasoara activitatea, ai societatii democratice si ai marii familii europene.

In sprijinul  activitatilor scolare si extra-scolare derulate, amintim parteneratele incheiate cu Politia locala, Directia de Sanatate Publica, Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorului, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman care au diversificat oferta de activitati educative, contribuind la largirea paletei de activitati extrascolare oferite elevilor.

In cadrul Comisiei dirigintilor, s- au desfasurat urmatoarele activitati:

 • Constituirea noilor comisii de disciplina si de monitorizare a frecventei si ritmicitatii notarii si a responsabililor Consiliului Elevilor
 • Elaborarea Fisei Postului Dirigintelui
 • Elaborarea planificarilor pentru consiliere si orientare profesionala conform noilor programe
 • Distribuirea, completarea si semnarea acordului cadru de parteneriat pentru educatie intre scoala, elev si parinte
 • Elaborarea de proceduri privind motivarea absentelor, etapele si documentele preliminare exmatriculării
 • Comisiile de disciplina si de monitorizare a frecventei si ritmicitatii notarii – intruniri in Octombrie si Ianuarie – exmatriculari si note scazute la purtare pentru absente si disciplina
 • Ședințe tematice in Consiliile Profesorale: „Absenteismul in rândul elevilor”- cauze, exemple, masuri
 • Analiza frecventei elevilor – de 2 ori pe semestru si propunerile de exmatriculari sau note scazute la purtare
 • Propunerea unor masuri pentru reducerea abandonului scolar
 • Dezbateri, mese rotunde, intalniri cu elevii:
  • Reguli de organizare a clasei, prezentarea statutului elevului. – Profesorii diriginti.
  • Fumatul, alcoolul, drogurile si dependenta de acestea – Profesorii diriginti.
  • 25 Octombrie – Ziua armatei romane – Prof. Pana Magdalena
  • Traficul de fiinte umane – Dirigintii claselor a XII-a
  • Comportamentul in scoala – Prof. Dorin Gongone
  • Invatarea permanenta, o necesitate. – Prof. Emil Stefan
  • Alba Iulia – capitala de suflet a romanilor – prof. Visan Rozalia
  • 1 Decembrie 1918 – marea sarbatoare a romanilor – Prof Pana Magdalena
  • Si totuşi Eminescu – Prof. Limba si literatura romana
  • Stilurile de invatare – performanta si succes – Prof. Chirita Camelia

Activitatile şcolare si extraşcolare in cadrul Liceului Tehnologic nr.1 s-au derulat după cum urmează :

 • Încheierea de parteneriate cu instituții din judet- Consilier Educativ
 • Ziua Limbilor straine – 26 septembrie 2016 – Prof. Limbi straine: Stefan Violeta, Nuță Ileana, Dorobantu Florentina, Raducu Liliana, Mircea Izabela
 • Ziua Mondiala a Educației – 5 octombrie:

–  ”Educația înainte de toate”-  Prof. Răducu Liliana, Tănase Constanta, Pana Magdalena, Filip Dorina, Puiu Cristina, Doncea Bogdan, Dorobantu Florentina

– „Violenta in scoala”- Prof. Puiu Cristina, Tanase Constanta, Raducu Liliana

-„Eticheta si bune maniere” – Prof. Prodana Angelica, Druga Adina, Ciobanu Maria

 • 16 Octombrie – Ziua mondiala a alimentației – Prof. Ciobanu Maria, Prodana Angelica
 • Saptămana Educației Globale – 14 – 18 Noiembrie „ Împreuna pentru pace” – Becheru Dragomira, Stancu Iuliana, Peșu Iulian, Mircea Izabela
 • Saptamana fructelor si legumelor donate – proiect in cadrul SNAC- Prof. Itu Gabriela, Raducu Liliana, Becheru Dragomira, Dirigintii claselor
 • 1 Decembrie – « Sa fim uniti in cuget si-n simtiri » – Prof. Pana Magdalena, Tanase Constanta, Filip Dorina, Doncea Bogdan, Dorobantu Florentina
 • Sarbatorile crestine la romani „Deschide uşa creştine!” – Doncea Bogdan
 • Acțiuni de ajutorare a elevilor cu situatie materiala precara, coordonator SNAC prof. Itu- Cristea Gabriela
 • “Obiceiuri si traditii de iarna” – Prof. Prodana Angelica
 • Expozitie de desene cu ocazia sarbarorilor de iarna – Prof. Becheru Dragomira, Prof. Pirvulescu Stefan
 • „Dor de Eminescu” Recital de poezie, Prezentare power point- Comisia metodica Limba si Comunicare: Prof. Filip Dorina, Vilae Luminita
 • “Viata si moartea lui Eminescu” – Prof. Prodana Angelia
 • 24 ianuarie – ,,Ziua Unirii” – depunere de coroane

Activitati desfasuirate in parteneriat cu Politia Municipiului Alexandria:

 • “Acum Stii! Tu alegi!”- Cunoasterea legislatiei. ABC- ul Legii
 • “Saptamana prevenirii criminalitatii”- Prevenirea delincventei juvenile

Activitati desfasuirate in cooperare cu consilierul psihologic, prof. PUIU CRISTINA:

 • “Alege libertatea”- Drogurile in adolescenta. Decizii riscante. Stilul decizional. Anturajul. – Prof. Coordonatori: Puiu Cristina, Chirita Camelia, Boja Iuliana, Filip Dorina
 • “Educatia pentru viata adulta”
 • “Prevenirea abandonului scolar”- Chestionar. Discutii
 • “Stil de viata sanatos”- Alimentatia sanatoasa. Calitatea vietii – consumul de substante psihotrope. Consumul de droguri.
 • “Stop violenta!”: Toleranta. Respectul de sine si de ceilalti. Influenta familiei asupra dezvoltarii copiilor. Violenta in scoala- Chestionare. Discutii

Consiliul Elevilor

 • Constituirea noului Consiliu al Elevilor si alegerea responsabililor de departamente
 • Intalniri lunare cu Consiliul Reprezentativ pe diverse teme
 • Concurs Primaria Alexandria: Mandru de Romania. Mandru de Alexandria – Locul I – secțiunea Power Point
 • Participarea la diverse activităţi de comemorare
  • Organizarea activității pentru zile aniversare
 • Organizarea de activitati tematice lunare:
 • Octombrie – Mesaj pentru dascalii nostri
  • Decembrie – Colinde
  • sedinte de lucru cu Consiliul Reprezentativ al elevilor
  • participarea presedintelui CE la activitati organizate de ISJ Teleorman

Ne propunem

 • Implicarea in proiecte noi
 • Organizarea de lectii demonstrative si asistente pentru consiliere si orientare profesionala
 • Activitati de responsabilizare a elevilor si parintilor pentru reducerea absenteismului si abaterilor disciplinare

Neîmpliniri

 • Numar mic de asistente la orele de consiliere si orientare profesionala
 • redus al lectiilor demonstrative de consiliere si orientare profesionala
 • Slaba relationare si implicare a parintilor in viata scolii
 • Interesul scăzut al profesorilor diriginţi pentru activităţile extraşcolare
 • Atragerea unui număr relativ mic de elevi in viața extrașcolara prin intermediul activităților din afara orelor de curs
 • Insuficiente propuneri de activitati educative din partea dirigintilor

Puncte slabe:

– reducerea orelor de orientare şi consiliere la simple ore de monitorizare a absentelor elevilor, de „discursuri moralizatoare” si critici la adresa unor elevi, si mai putin în directia consilierii acestora;

– colaborarea deficitara cu anumiti parinti si neimplicarea acestora în proiecte educationale;

– lipsa resurselor financiare si materiale necesare derularii unor proiecte scolare si extrascolare;

– desfasurarea unor ore de consiliere în intervalul orar 13-14 sau 14-15, când o parte din elevi nu vin sau pleaca din cauza navetei;

– necesitatea alocarii unui timp mare problemelor organizatorice ale clasei, având în vedere multitudinea situatiilor problema.

 

Prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar constituie o  premisă importanta pentru crearea unui climat propice desfăşurării activităţilor instructiv-educative, satisfacerii trebuinţelor de siguranţă sub multiple aspecte.

În vederea celor arătate mai sus , s-a constituit la începutul anului şcolar Comisia pentru  prevenirea violenţei în mediul şcolar la Liceul Tehnologic nr 1 Alexandria, responsabil – prof. Vilae Luminita.

Obiectivele comisiei :

 • Prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natura care pot apărea în cadrul şcolii;
 • Conştientizarea existenţei problemei violenţei în societate şi mediul şcolar de către elevi, părinţi, cadre didactice şi crearea unui cadru formal de dezbatere a acestei probleme la nivelul şcolii;
 • Oferirea de alternative educaţionale pentru petrecerea timpului liber prin activităţi extracurriculare;
 • Consilierea psihopedagogică a elevilor;
 • Organizarea unor activităţi pe teme de managementul conflictelor;
 • Cunoaşterea şi aplicarea prevederilor Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi a altor documente referitoare la reducerea fenomenului de violenţă în mediul şcolar şi creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ.

Aspecte vizate:

 • Implementarea unor activităţi de monitorizare şi conştientizare a problematicii violenţei şcolare în rândul diferitelor categorii de elevi şi la nivelul opiniei publice, în scopul sensibilizări acestora;
 • Realizarea comunicării interinstituţionale;
 • Formarea atitudinii responsabile faţă de comportamentul propriu şi al celorlalţi în condiţiile cunoaşterii şi înţelegerii drepturilor şi îndatoririlor.

Măsuri şi acţiuni:

 • Colectarea datelor prin intermediul chestionarelor pentru elevi şi a ghidurilor de interviu pentru cadre didactice şi părinţi (pentru identificarea formelor curente de violenţă din şcoală, identificarea contextului în care apare violenţa şcolară, cunoaşterea autorilor principali în situaţiile de violenţă, aflarea opiniilor elevilor, ale cadrelor didactice, ale părinţilor);
 • Diseminarea informaţiilor centralizate în urma prelucrării datelor din chestionare;
 • Dezbateri referitoare la securitatea şi siguranţa elevilor în şcoală, la necesitatea purtării de către elevi şi profesori a unor semen distincte;
 • Prelucrarea cu elevii şi părinţii, afişarea reglementărilor privind ordinea interioară, a măsurilor şi planurilor de acţiune;
 • Înregistrarea actelor de violenţă pe baza unei fişe avizate;
 • Întroducerea unor teme privind violenţa în şcoală şi măsurile de prevenire a acesteia, în programarea orelor de dirigenţie;
 • Realizarea campaniei de prevenire şi combatere a consumului de substanţe etnobotanice;
 • Formarea unor echipe operative formate din diriginţi, membri ai Comisiei de prevenire şi combatere a violenţei, părinţi, reprezentanţi ai Poliţiei;
 • Realizarea acordurilor de parteneriat între şcoală şi Asociaţia Părinţilor, între şcoală şi Poliţia Alexandria ;
 • Cooperarea interinstituţională (şcoală-CJRAE) în vederea desfăşurării, în bune condiţii, a activităţilor din cadrul proiectelor educaţionale;
 • Consilierea individual şi de grup a elevilor în vederea prevenirii comportamentelor agresive;
 • Implicarea elevilor şi a profesorilor diriginţi în activităţile dedicate fenomenului de violenţă;
 • Dezvoltarea preocupărilor sportive prin participarea la activităţi şi concursuri cu caracter sportiv (fotbal, tenis de masă,volei,baschet);
 • Monitorizarea elevilor cu tendinţe de comportament violent;
 • Oferirea de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi, atât pentru cei cu copii cu probleme de gestionare a comportamentului violent cât şi în general (activităţi de consilere în orele de întâlnire cu părinţii,lectorate,convorbiri cu consilierul psiholog al şcolii);
 • Monitorizarea elevilor cu număr mare de absenţe şi consilierea acestora pentru a nu desfăşura activităţi şi comportamente cu potenţial violent;
 • Activităţi de gestionare pe cale amiabilă a altercaţiilor ce au apărut în mediul elevilor, observându-se remedierea comportamentului;

Activităţi derulate:

 • “Campionatul bunelor manier şi al toleranţei” – dezbatere .
 • “Violenţa, arma celor slabi”- dezbatere;
 • “Violenţa lasă urme….şi în suflet”- concurs între clase pe tema creării unor materiale informative;
 • “Să ne consumăm energia prin sport” – campionat de handbal;
 • “Ziua fără violenţă în şcoală”;
 • “Discriminare şi şanse egale la educaţie”;
 • “Comunicarea-cheia prevenirii violenţei în şcoală”.

Soluţii de prevenire a actelor de indisciplina sau violenta  :

 • Permanentizarea legăturii între toţi factorii care au responsabilităţi în acest domeniu;
 • Aplicarea sancţiunilor prevăzute în R.O.I.;
 • Supravegherea mai atentă a elevilor în timpul pauzelor;
 • Notarea fără excepţii a absenţelor în catalog.

 

Activitatea de Comisiei pntru prevenirea si stingerea incendiilor, coordonată de responsabilul PSI, profesor Rozalia Vișan:

– constituirea comisiei;

– emiterea de dispoziţii privind instruirea personalului;

– instruirea personalului din unitate şi completarea fişelor individuale de instructaj, stabilirea calendarului de instruire a personalului;

– reactualizarea documentelor comisiei;

– elaborarea planului managerial al comisiei;

– verificarea stingătoarelor portabile;

– verificarea şi întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor electrice şi de încălzire;

– reactualizarea şi afişarea planurilor de evacuare;

– elaborarea şi aplicarea testului de verificarea cunoştinţelor salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă;

– finalizarea acţiunii în vederea obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu.

 

In anul şcolar 2016-2017,activitatea Ariei curriculare Limba şi comunicare a început cu stabilirea Planului managerial şi a Planului de activităţi pentru anul şcolar în derulare. De asemenea, pentru un demers didactic eficient, au fost stabilite responsabilităţile fiecărui membru al catedrei regăsite şi în fişele de atribuţii. Au fost elaborate individual, planificările calendaristice, anuale şi semestriale şi a fost analizată oferta manualelor şcolare. Pentru asigurarea unui demers didactic eficient la începutul anului şcolar au fost aplicate teste de evaluare predictivă şi ulterior evaluări, au fost stabilite la nivelul catedrei un plan de măsuri ameliorative, care se regăsesc în documentele catedrei. În general, activitatea profesorilor catedrei s-a derulat potrivit obiectivelor din planul managerial.

Calitatea procesului de învăţământ a fost asigurată prin oferta didactică pe care fiecare profesor a propus-o claselor pe care le coordonează. Fiecare cadru didactic a încercat să-şi perfecţioneze stilul de lucru, valorificând cunoştinţele dobândite la cursurile de specialitate care s-au încheiat anul trecut. Perfecţionarea continuă s-a realizat şi prin studiu individual, cadrele didactice optând pentru metodele de învăţare şi evaluare care li s-au părut a fi cele mai eficiente la clasele la care predau. Şi şedinţele tematice de la nivelul catedrei sunt o ilustrare a acestui fapt. În activitatea didactică la clasă s-a pus accent pe aplicarea strategiilor moderne ce au ca scop nu doar transmiterea unor informaţii, cât mai ales formarea la elevi a unor abilităţi şi competenţe necesare investigării textului literar, susţinerii argumentate a unor opinii critice sau a unor puncte de vedere proprii. De asemenea, a fost intocmit programul de pregatire suplimentara pentru bacalaureat. Profesorii de limba română au organizat consultaţii gratuite, după orele de curs cu elevii care vor sustine examenul de bacalaureat, iar elevii au fost familiarizaţi cu activitatea bibliotecii, insistându-se pe deprinderile de a valorifica sursele de informaţie şi pe studiul individual în bibliotecă.

Activităţi susţinute în semestrul I al anului şcolar 2016-2017:

Lectii deschise:

– prof. Raducu Liliana : Remember  days gone by

-prof. Mircea Izabela : Eating out

prof. Nuta Ileana: Les traits de caractère

prof. Vilae Luminita : Erori semantice : confuzia paronimica, pleonasmul ,tautologia

Referate :

– La France, mon amour – prof. Stefan Violeta

– Fictiune literara “Acasa”-Fanus Neagu- Nuvela unei duble experiente istorico-morale traite de generatii diferite – Prof. Pirvulescu Adrian Stefan

Curente traditionale de inceput de secol XX – Prof. Filip Dorina

Textul nonliterar : «  Dragostea, misiunea imposibila a Nicolei »–Prof. Untesu Adriana

In cadrul activitatilor metodice si educative derulate de Aria curriculara Limba si comunicare, amintim urmatoarele activitati :

 1. Ziua  Europeana a Limbilor straine
 2. Halloween-program artistic
 3. Saptamana Educatiei Globale- (vizionare de film, concurs de cultura generala intre clase etc.)
 4. Eminescu, voievod stelar (sesiune de comunicari, referate, recital poetic)

Pe tot parcursul semestrului s-a realizat  evaluarea elevilor prin teste elaborate conform programei scolare si a standardelor de performanta propuse, s-au realizat teste de evaluare diferentiate si fise de lucru individuale, in functie de nivelul real al elevilor, dandu-li-se fiecaruia sansa de a se implica in actul de predare-invatare-evaluare.

Membrii comisiei s-au straduit sa utilizeze cat mai multe mijloace moderne in procesul de predare-invatare-evaluare,in scopul savarsirii unui invatamant de calitate si a unui demers didactic de exceptie, inovator, care sa aduca performante scolare deosebite in viitor.

De asemenea, membrii catedrei participa la cursuri de formare continua, în încercarea continua de a se perfectiona si de a se alinia la exigentele societatii actuale.

În semestrul I din anul școlar 2016 – 2017, activitatea la nivelul comisiei metodice „Om şi Societate”, a cuprins :

 • proiectarea didactică s-a realizat în conformitate cu cerinţele programelor şcolare în vigoare şi specificul claselor şi în spiritul noilor perspective privind rolul profesorului în procesului instructiv-educativ
 • a fost analizată activitatea comisiei din anul scolar 2015 – 2016 şi stabilite responsabilităţile fiecărui membru pentru noul an şcolar
 • a fost dezbatut si adoptat planul managerial si cel operational la nivelul comisiei
 • au fost aplicate teste inițiale și rezultatele interpretate în vederea ameliorării procesului instructiv-educativ
 • activitatea de predare s-a desfăşurat ritmic, la toate clasele, centrându-se pe promovarea unor metode participativ-active, în limitele impuse de nivelul elevilor
 • au fost realizate graficele de pregatire suplimentara pentru examenul de bacalaureat la disciplinele istorie si geografie
 • a fost verificată activitatea membrilor comisiei prin: controlul documentelor școlare (planificari, proiecte didactice, teste initiale, teste de evaluare sumativa), inregistrarea de observatii in fisele de asistenta la lectiile deschise, realizarea unor dezbateri in cadrul sedintelor catedrei, procese verbale ale activitatilor extracurriculare
 • strategiile didactice au fost adaptate la particularitatile de varsta ale elevilor
 • cadrele didactice și-au întocmit portofolii personale
 • elevii au fost sprijiniti în atingerea performanțelor școlare prin activitati de pregatire suplimentara
 • procesul de evaluare s-a realizat atât prin metode clasice, cat si prin metode alternative
 • au existat preocupări pentru îmbogățirea bazei materiale (cu ajutorul elevilor au fost realizate planșe, hărți)
 • cadrele didactice au participat la activitățile desfășurate în cadrul cercurilor pedagogice pentru fiecare disciplină
 • s-a realizat un grafic de interasistențe la ore și au fost organizate activități metodice demonstrative :

Ocombrie

 • Dezbatere interdisciplinara: ,,Simion Mehedinti si conceptia sa despre crestinismul romanesc’’ – responsabili prof. Emil Stefan, prof. Bogdan Doncea;
 • Referat: ,,Motivatia ca factor principal in procesul de invatare’’ – Cristina Puiu.

Noiembrie

 • Lectie deschisa: ,,Secolul al XX-lea intre democratie si totalitarism’’ – Florin Stefan;
 • Referat: ,,Unirea Transilvaniei cu Romania’’ – prof. Magdalena Pana.

Decembrie

 • Lectie deschisa: ,,Apele curgatoare’’ – Emil Stefan ;
 • Referat: ,,Logica si stiintele tehnice’’ – Dragomira Becheru.

Ianuarie

 • Masa rotunda : ,,24 Ianuarie 1859 – Mica Unire’’ – prof. Magdalena Pana
 • Referat : ,,Importanta elementelor de logica pentru cunoastere, comunicare si argumentare’’ Emil Stefan
 • au fost comemorate și sărbătorite principalele evenimente și momente din istoria nationala prin organizarea unor manifestări :
 • 25 octombrie – participarea la activitatile dedicate Zilei Armatei Romane, organizate la nivelul Municipiului Alexandria
 • 1 decembrie – participarea la activitățile dedicate Zilei Naționale, organizate la nivelul Municipiului Alexandria
 • 24 ianuarie – participarea la activitățile dedicate zilei de 24 ianuarie 1859: Mica Unire – Unirea Principatelor Române sub Alexandru Ioan Cuza

Prin activităţile desfăşurate conform graficului întocmit la începutul semestrului toate cadrele didactice din cadrul ariei curriculare ,,Om şi societate” au demonstrat o permanentă preocupare pentru o pregătire de excepţie, atât din punct de vedere ştiinţific, cât şi metodic, totodată având grijă de crearea unui climat propice pentru elevi, implicând în activităţile extraşcolare un numar din ce în ce mai mare de elevi.

Printre punctele slabe ale activitătii:

 • material didactic insuficient
 • nu toate cadrele didactice au întrega normă didactică în unitatea școlară
 • lipsa de interes și nivelul slab de pregătire al elevilor nu permit obținerea de performanțe la olimpiadele de specialitate
 • interesul scăzut al unor elevi pt. disciplinele din aria curriculară ,,Om şi societate

Activitatea Comisiei de Matematică și științe s-a desfăşurat conform programului de activitate  stabilit la începutul anului şcolar si s-au concetizat in:

 • întocmirea la timp, de către toate cadrele didactice din Comisie, a planificărilor calendaristice semestriale şi anuale, conform programelor şcolare în vigoare;
 • parcurgerea integrală a programelelor şcolare de către toţi membrii comisiei, conform planificărilor şi în corelaţie cu conţinutul manualelor alternative;
 • administrarea de teste iniţiale (predictive) la toate clasele, la disciplinele matematică-fizică-chimie-biologie, urmate de analiza şi interpretarea acestora; fiecare cadru didactic şi-a stabilit odată cu concluziile şi un plan de măsuri care a inclus printre altele şi programe de recuperare pentru elevii rămaşi în urmă la învăţătură;
 • întocmirea încă de la începutul semestrului I a graficului de pregătire suplimentară pentru

Examenul de Bacalaureat

 • cadrele didactice din această Comisie au fost permanent preocupate pentru asigurarea conţinutului ştiinţific al lecţiilor, prin îmbinarea optimă a metodelor tradiţionale cu metode moderne de predare-învăţare-evaluare (utilizarea calculatorului, a lucrului pe grupe, lucrul cu fişe,  utilizarea cu preponderenţă a metodelor din clasa celor activ –participative etc.);
 • realizarea activităţilor metodice propuse conform programelor stabilite şi încheierea de procese verbale pentru fiecare şedinţă a comisiei metodice;
 • întocmirea de către fiecare profesor a portofoliului personal;

 Dezvoltare profesionala:

         activitatea de perfectionare s-a concretizat şi prin participarea unor cadre didactice la proiecte,programe si cursuri de perfectionare.

         permanentă colaborare, pe tot parcursul anului, între toţi membrii Comisiei metodice, urmărindu-se o cât mai bună coordonare, înţelegere şi aplicare a activitatilor programate/planificate;

         participarea  membrilor Comisiei la  acţiunile organizate la nivelul şcolii, precum şi la nivel judeţean şi informarea cu privire la noutăţile apărute în învăţământ.

Colaborarea eficientă a dus la împărtăşirea reciprocă a experienţei didactice. A fost promovată egalitatea de şanse între toţi membrii comisiei, realizându-se o comunicare şi o colaborare eficientă cu celelalte comisii metodice. S-a realizat comunicarea foarte bună cu toate cadrele didactice din şcoală împreună cu care au fost organizate activităţi extracurriculare.

D-na prof Manole Olga a sustinut in sem I, referatul cu tema:”Bioritmuri-eficientizarea activitatilor curente”.

Activitatea cadrelor didactice din cadrul comisiei este afectata de lipsa de motivație a elevilor pentru învățare si slaba pregătire initială, care se reflectă în rezultatele foarte slabe la Bacalaureat.

Activitatea membrilor Comisiei metodice la disciplina educaţie fizică și sport pe sem. I  an scolar 2016-2017  s-a desfăşurat atât  pe plan metodic, administrativ cât şi  competiţional.

In cadrul activitatii comisiei metodice au fost prezentate  referate de specialitate şi s-au susţinut lecţii în faţa colegilor. Aceste activităţi au fost:

 • analiza modului in care s-a desfasurat activitatea de educatie fizica si sport in anul scolar precedent.
 • întocmirea documentelor de planificare si evidenta.
 • redactarea calendarului Competitional Sportiv.
 • întocmirea si afisarea planselor cu probele si normele de notare si prelucrarea lor cu toti elevii.

Au fost sustinute urmatoarele activități:

– lecţie deschisă cu tema ”Consolidarea săriturii în lungime cu un pas şi jumătate cu accent pe aterizare”, la clasa a IX B, susţinută de domnul profesor Pistolea Calin.

– referat cu tema ”Metode moderne in pregatirea handbalistilor”, prezentat de domnul profesor Gongone Dorin.

– lecţie deschisa cu teme din specialitatea HANDBAL desfasurata cu clasa a IX- D, CLASA CU PROFIL SPORTIV, susţinută de domnul profesor Gongone Dorin.

– referat cu tema ”Momentele fixe în jocul de fotbal”, prezentat de domnul profesor Hoaghe Alexandru.

În ceea ce priveşte activitatea sportivă, se observă că în semestru I al anului scolar 2016-2017, profesorii de educatie fizica s-au preocupat pentru formarea nucleelor de sportivi de perspectivă la clasele a IX-a, care să ne reprezinte cu succes în competiţiile ce vor urma.

In luna Decembrie s-a organizat la nivel de scoala un campionat de tenis de masa si de sah, participand elevi de la toate clasele.

Rezultate obținute la competițiile scolare:

La tenis de masa: baieti : – locul III etapa județeană ONSS – Alexandria – elev Gherghe Cristian

La cros  –  eleva  Geaptar Maria  de la clasa a IX -D pregatita de prof. Hoaghe Alexandru a obtinut locul  I   etapă judeţeană ONSS   –   Alexandria

La Sah – eleva Ivan Stefania de la clasa a IX -D pregatita de prof.Dulceanu Adi a obtinut locul  IV (mentiune)   etapă judeţeană ONSS   –   Alexandria

La Rugby-Tag (echipa mixta) – competitie organizata de Federatia Romana de Rugby, locul I, Alexandria.

          Catedra de Mecanica  si-a desfasurat activitatea conform Planului de activitati întocmit si aprobat  la inceputul anului scolar, în sedința de catedră.

În luna septembrie, toţi membrii catedrei de mecanica au acordat o atenţie deosebita activităţii de proiectare didactică, sub toate aspectele ei: studierea aprofundată a curriculum-ului şcolar, selectarea judicioasă a materialelor şi mijloacelor didactice, elaborarea planificărilor calendaristice şi nu în ultimul rând elaborarea proiectului didactic, ţinând cont de corelarea strategiei didactice cu obiectivele şi conţinuturile activităţilor pentru transmiterea accesibilă a informaţiei, conform nivelului de pregătire al elevilor.

Planificările semestriale, calendaristice şi pe unităţi de învăţare la specialitate au fost întocmite în conformitate cu prevederile din programa şcolară pentru clasele de liceu, respectând modificările şi elementele de noutate apărute, având în vedere, în acelaşi timp, şi programa de atestare profesională pentru această disciplină

S-au revizuit şi s-au vizat CDL-urile pentru clasele a IX-a şi a X-a, care au fost întocmite de catre ing. Itu Gabriela si ing. Caraveteanu Ioana si de catre maistrii Costache Mihai si Zamfirescu Ion.

În lunile noiembrie și decembrie, ne-am concentrat  atenţia pe elaborarea temelor de proiect pentru examenele de certificare a competenţelor profesionale la nivel 4

Incepând cu luna noiembrie s-au desaşurat ore de pregatire cu elevii care urmau sa participe la Olimpiada din aria “Tehnologii”.

Din a doua jumătate a lunii noiembrie s-a remarcat o activitate susţinuta în vederea pregătirii pentru examenele de absolvire:

 • prelucrarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenelor de absolvire, nivel 3 si 4
 • lansarea temelor de proiect pentru examenele de certificare a calificarii profesionale nivel 3 si 4 (cls. XII B, C – Itu Gabriela, XI E – Itu Gabriela).

În planificările pe unităţi de învăţare întocmite pentru anul şcolar 2016-2017 au fost prevăzute modalităţi diverse şi variate de realizare a activităţilor de învăţare, folosind metode şi strategii didactice moderne, precum: folosirea calculatorului şi a mijloacelor video şi audio existente în şcoală, desfăşurarea orelor de specialitate in laboratorul tehnologic şi in atelierele de specislitate. S-a  facilitat şi stimulat lucrul în echipă în cadrul colectivelor de elevi, mizând pe egalitatea de şanse şi centrând demersul didactic în principal pe elev ca beneficiar al actului educaţional.

Evaluarea elevilor s-a facut pe tot parcursul semestrului, fiind planificată şi desfăşurată în forme diverse, cu mijloace didactice variate şi prin metode tradiţionale, dar şi interactive. Astfel, evaluarea iniţială s-a realizat la începutul anului şcolar prin teste predictive întocmite în cadrul Catedrei de Mecanica aplicate tuturor claselor de elevi, aceste teste fiind însoţite de baremele de corectare şi notare. Rezultatele elevilor au fost înregistrate de fiecare profesor şi analizate la fiecare clasă, în urma lor adoptându-se diferenţiat un plan de măsuri amelioratorii. Evaluarea sumativă s-a realizat atât oral, cât şi în scris, prin teste de evaluare, dar şi prin autoevaluarea elevilor prin diverse fişe de evaluare completate de elevi la sfârşitul orelor sau completate de profesor, evaluare prin diverse chestionare sau prin proiecte individuale sau în echipă.

Rezultate la Olimpiada tehnica  faza pe scoala.

XI MECANIC

Nr. crt. Nume si prenume Clasa Unitatea de învățământ Nota/ Punctaj

proba scrisă

Nota/ Punctaj

proba practică

Nota/ Punctaj final Locul Profesori care au pregătit elevul
1 Cochinescu S. Marius Andrei XI Liceul Tehnologic Nr.1 Alexandria 7,20 9,00 8,10 I Vișan Rozalia

Caravețeanu Ioana

Itu Cristea Gabriela

Boja Iuliana

Zanfirescu Ion

Costache Mihai

2 Pavel F. Valentin Marian XI Liceul Tehnologic Nr.1 Alexandria 7,10 9,00 8,05 II Vișan Rozalia

Caravețeanu Ioana

Itu Cristea Gabriela

Boja Iuliana

Zanfirescu Ion

Costache Mihai

3 Iatan O. Florin Valentin XI Liceul Tehnologic Nr.1 Alexandria 7,00 9,00 8,00 III Vișan Rozalia

Caravețeanu Ioana

Itu Cristea Gabriela

Boja Iuliana

Zanfirescu Ion

Costache Mihai

 

XII MECANIC

 

Nr. crt. Nume si prenume Clasa Unitatea de învățământ Nota/ Punctaj

proba scrisă

Nota/ Punctaj

proba practică

Nota/ Punctaj final Locul Profesori care au pregătit elevul
1 Șerban A. Alin Mihai XII Liceul Tehnologic Nr.1 Alexandria 7,60 9,50 8,55 I Vișan Rozalia

Caravețeanu Ioana

Itu Cristea Gabriela

Boja Iuliana

Zanfirescu Ion

Costache Mihai

2 Chenescu  S.Bogdan Ovidiu XII Liceul Tehnologic Nr.1 Alexandria 7,50 9,00 8,25 II Vișan Rozalia

Caravețeanu Ioana

Itu Cristea Gabriela

Boja Iuliana

Zanfirescu Ion

Costache Mihai

3 Cincă V. Alexandru Adrian XII Liceul Tehnologic Nr.1 Alexandria 7,10 9,00 8,05 III Vișan Rozalia

Caravețeanu Ioana

Itu Cristea Gabriela

Boja Iuliana

Zanfirescu Ion

Costache Mihai

 

Ca o concluzie a intregii activitati a catedrei, in semestrul I al anului scolar 2016-2017, aceasta  s-a desfasurat in bune conditii, membrii comisiei preocupandu-se pentru cresterea calitatii si eficientei procesului de invatamant la modulele si disciplinele de specialitate.

Pe parcursul primului semestru, ca şi în anii şcolari precedenţi, profesorii comisiei metodice Servicii au organizat activităţi diversificate, desfăşurate atât în cadrul colectivului catedrei, cât şi împreună cu elevii claselor de specialitate. Paleta tematică care a stat la baza acestora a fost concepută de aşa manieră încât să acopere toate domeniile de pregătire ale claselor de profil, cu accent pe implicarea activă a elevilor în majoritatea activităţilor instructiv-educative, în scopul realizării unei pregătiri teoretice şi practice temeinice a acestora, dar şi al dezvoltării competenţelor  profesionale ale cadrelor didactice.

Activitățile desfășurate pe parcursul semestrului I au fost de tipul lecțiilor deschise, susținerii de referate, prezentărilor PowerPoint, activităților practice demonstrative, prezentărilor de fișe de lucru sau întâlniri ale elevilor cu reprezentați ai unor parteneri educaționali cu ocazia anumitor evenimente. De exemplu, marcarea, prin activități educative, a unor zile importante pentru domeniul economic, dar nu numai: 5 octombrie „Ziua Mondială a Educației”, 16 octombrie „Ziua Mondială a Alimentației”, 23 noiembrie „Ziua Economistului” sau 15 ianuarie „Comemorarea marelui poet Mihai Eminescu.”

Cu ocazia „Zilei Mondiale a Educației” s-a desfășurat activitatea cu tema „Etichetă și bune maniere – Salutul”, organizată de doamna profesoară Angelica Prodana împreună cu elevii clasei a IX-a A.

„Ziua Mondială a Alimentației” a fost marcată prin participarea la activitatea tematică organizată la Palatul Copiilor din Alexandria, iar elevii clasei a X-a A, îndrumați de doamnele profesoare Maria Ciobanu și Angelica Prodana, au desfășurat în laboratorul de gastronomie o activitate practică demonstrativă cu denumirea „Anul internațional al leguminoaselor”.

La clasele a XIII-a A și B seral  a fost organizată de către doamnele profesoare care predau disciplinele de specialitate, cu ocazia „Zilei  Economistului”, o activitate tip dezbatere centrată pe importanța meseriei de economist în societatea românească contemporană.

În 21 decembrie, elevii clasei a IX-a A coordonați de doamna profesoară Angelica Prodana au participat la activitatea cu tema „Obiceiuri și tradiții de iarnă”. După prezentarea unui istoric al obiceiurilor și tradițiilor, elevii au recitat poezii și au cântat colinde. La aceeași clasă, a fost comemorat în luna ianuarie Mihai Eminescu, ocazie cu care au fost citite poezii ale marelui poet și diverse materiale cu informații despre viața și opera sa.

În vederea participării la faza județeană a Olimpiadei disciplinelor din aria curriculară „Tehnologii”, clasele a XI-a și a XII-a, domeniul „Turism și alimentație”, membrii catedrei care predau modulele de specialitate – doamnele profesoare Maria Ciobanu și Angelica Prodana – au organizat faza locală a olimpiadei și au întocmit portofolii cu propuneri de subiecte pentru faza județeană, atât pentru proba scrisă cât și pentru proba practică.

Activitatea Comisiei Metodice de Electrotehnică şi Informatică în semestrul I a anului școlar 2016-2017 a fost concepută şi organizată în aşa fel încât să evidențieze preocuparea permanentă a tuturor cadrelor didactice, (prof. Becheru Dragomira, prof. Boia Florica, prof. Tănase Constanta, profesori titulari și ms. Stoican Gheorghe – specializarea electromecanic AMC pensionar la plata cu ora), de a se adapta la schimbările apărute în procesul instructiv-educativ, atât la nivelul programelor şcolare, începând cu acest an școlar s-a modificat planul de învățământ la clasa a IX-a, al manualelor și auxiliarelor curriculare, dar şi sub aspectul unei reale şi necesare schimbări de mentalitate şi abordare didactică a activităţii.

Activitatea comisiei s-a desfăşurat în conformitate cu cerinţele actuale ale învăţământului, urmărind următoarele obiective:

 • Informarea şi documentarea ştiinţifică şi pedagogică;
 • Dezvoltarea bazei tehnico-materiale;
 • Organizarea şi proiectarea activităţilor didactice;
 • Organizarea şi proiectarea activităţii practice;
 • Creşterea nivelului de pregătire al elevilor şi antrenarea lor în diverse activităţi;
 • Pregătirea suplimentară a elevilor;
 • Participarea l-a olimpiade și concursuri;
 • Motivarea elevilor în vederea obținerii performanței.

Activităţile desfăşurate în cadrul comisiei au avut o arie de cuprindere diversificată. Pot fi evidenţiate următoarele:

 • activităţi de informare şi documentare și dezbateri privind:
  • Planurile de învăţământ;
  • Planurile cadru;
  • Programelor şcolare;
  • Standardele de pregătire profesională;
  • Pregătirea suplimentară a elevilor capabili de performanță.
 • întocmirea programelor pentru CDL- uri: la clasa a IX-a C domeniul electronică și automatizări – specializarea Tehnician în automatizări, CDL-ul cu denumirea Ergonomia spațiului de instruire – prof. Becheru Dragomira, prof. Boia Florica, m.i. Stoican Gheorghe; şi a X-a C domeniul electric – specializarea Tehnician electrician electronist auto, CDL-ul cu denumirea Tranziția de la școală la locul de muncă – prof. Becheru Dragomira, prof. Boia Florica, m.i. Stoican Gheorghe.
 • întocmirea planului managerial şi discutarea lui în cadrul catedrei.
 • respectarea tematicii ședințelor lunare a comisiei.
 • susţinere de referate.
 • pregătirea elevilor pentru Olimpiada Interdisciplinară Tehnica faza locală și județeană

La nivelul activităţilor didactice desfăşurate profesorii au urmărit formarea de competenţe cheie şi competenţe tehnice în funcţie de specificul specializărilor claselor şi în conformitate cu Standardele de Pregătire Profesională.

Din punct de vedere al perfecţionării profesionale membrii catedrei au participat la Consfătuirile disciplinelor tehnice și cercul pedagogic aferent semestrului I în data de 16 decembrie la Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Roșiorii de Vede, unde doamna profesor Becheru Dragomira a susținut referatul cu tema: „Finalitatea învățământului liceal între competențele și rezultatele învățării”.

De asemenea doamna profesor Becheru Dragomira a finalizat semestrul I la un master în domeniul sistemelor biotehnice cunoscând accentul constant care se pune pe protejarea mediului în condițiile unei dezvoltări tehnologice continue.

În luna ianuarie  în perioada 26-27 ianuarie 2017 membrii catedrei din domeniul electric au organizat şi desfășurat faza locală a Olimpiadei Interdisciplinare Tehnice, domeniul Electric_Electrotehnic_Electromecanic, specializarea Tehnician în instalații electrice.

Doamna profesor Boia Florica a realizat un parteneriat cu Asociația Română de reciclare ROREC. La acțiunile desfășurate și-a adus contribuția și doamna profesor Becheru Dragomira.

Doamna Becheru Dragomira a desfășurat împreună domnul profesor Pârvulescu Adrian activității în cadrul proiectului “Magia iernii” – tema “Obiceiuri de iarnă cu elevii de la un liceu tehnologic din zona Teleormanului” cu elevii claselor a IX-a A, a X-a C și a XI-a C realizând un concurs de desene cu premierea celor mai bune lucrări.

De asemenea în data de 15 noiembrie 2016 cu ocazia Zilei Educației Globale având ca temă Educația pentru Pace, profesorii Becheru Dragomira, Stancu Iuliana, Peșu Iulian au desfășurat în amfiteatrul liceului activitatea: „Tinerii și bucuria de a trăi în pace”. În cadrul activității au fost proiectată o prezentare PowerPoint realizată de prof. Becheru Dragomira, s-a susținut un referat prezentat de prof. Stancu Iuliana, iar pe toată perioada derulării activității au fost realizate trei planșe care au scos în evidență tematica avută în vedere, planșe la care au contribuit elevii Gușă Daniel – clasa a X-a C și Stan  – clasa a XI-a C.

În semestrul I a anului şcolar 2016-2017 activitatea desfăşurată în compartimentul de instruire practică condusă de şeful de atelier Iancu Daniel s-a desfăşurat în condiţii foarte bune fără nici un eveniment pe linie de protecţia muncii.

Atelierele au fost amenajate pentru desfăşurarea activităţii de instruire practică pe grupe pentru că Liceul Tehnologic Nr.1 Alexandria este cuprins în programul de modernizare şi dezvoltare a învăţământului profesional şi tehnic.

Agenţii economici unde se realizează instruirea practică a acestora nu pot asigura locuri de muncă simultan pentru una sau două clase; aceasta a dus la împărţirea efectivului unei clase în grupuri mai mici şi repartizarea acestora la mai mulţi agenţi economici.

Analizând activitatea de instruire practică din anii anteriori pe grupe de elevi, s-a constat că această metodă de instruire oferă posibilitatea fiecărui elev să-şi însuşească toate temele din programa şcolară, posibilitatea apariției accidentelor este minimă, iar eficienţa activităţii desfăşurate de maistrul instructor este superioară calitativ.

La începutul anului şcolar 2016-2017, dl Iancu Dan a participat, alături de profesorii coordonatori de practică, la semnarea convenţiilor cadru dintre Liceul Tehnologic Nr.1 Alexandria şi următorii agenţi economici:

 • C. “ELECROTEL” S.A. ALEXANDRIA
 • C. “EUROCAR” S.A. ALEXANDRIA
 • C. “UNIREA” S.A. ALEXANDRIA
 • C. “ALEXTELL” S.R.L. ALEXANDRIA
 • C. “ONIX” S.R.L. ALEXANDRIA
 • C. “MINERVA” ALEXANDRIA
 • C. PAPACIP”  ALEXANDRIA
 • C. „MOBIL SERVICE” ALEXANDRIA

La serviciul secretariat activitatea s-a desfășurat în mod eficient, colaborând cu conducerea şcolii, fiind întocmite corect şi la timp documentele aferente precum și documentele cerute de ISJ, Statistică si Direcția Muncii.

Activitățile compartimentului secretariat in semestrul I:

*completarea cataloagelor, registrelor matricole, după examenele de corigență, completarea Registrului de evidență a elevilor pentru noul an şcolar ;

*verificarea şi înregistrarea cataloagelor pentru noul an şcolar;

*dinamica populației şcolare : înmatricularea elevilor nou   veniți (cf.cererilor  de transfer aprobate) , rezolvarea corespondenței privind mişcarea elevilor;

*întocmirea situațiilor statistice ( pe formulare tipizate) si în SIIIR;

*elaborarea contractelor de muncă, deciziilor de încadrare, statului nominal de funcții;

*completarea Registrului de evidența a salariaților în REVISAL (formatul electronic ) şi comunicarea la ITM;

*verificarea  forum-lui;

*rezolvarea corespondenței  curente;

 

*constituirea formațiunilor de Studiu pentru  unitatea coordonatoare şi stucturile arondate;

*arondarea elevilor şi preşcolarilor la formatinunile nou constituite;                                                                             *rezolvarea corespondenței privind dinamica populației şcolare;

*întocmirea statului de funcții pe trepte şi gradații, depunerea la ISJ  ;

*întocmirea fişei de încadrare cu personal didactic,  depunerea la ISJ;

*verificarea forum-ului;
*rezolvarea corespondenței curente privind mişcarea elevilor

*eliberare adeverințe, foi matricole;

*completarea  registrelor matricole cu situațiile şcolare ale elevilor nou veniți;

*verificarea şi depunerea dosarelor privind înscrierea la gradele didactice;

*încadrarea cu personal didactic în SIIIR( pentru şcoala coordonatoare şi stucturile arondate);

*rezolvarea corespondenței curente ;
*rezolvarea corespondenței curente privind mişcarea elevilor

*eliberare adeverințe, foi matricole;

*completarea  registrelor matricole cu situațiile şcolare ale elevilor nou veniți;

 

*situatii curente privind personalul didactic(actualizare baze de date unde este cazul)

 

*rezolvarea corespondenței curente privind mişcarea elevilor

*eliberare adeverințe, foi matricole;

*completarea  registrelor matricole cu situațiile şcolare ale elevilor nou veniți;

*întocmirea situației statistice pentru sfărşitul sem.I-2016/2017 (sup.hârtie-SIIIR)

* înregistrarea dosarelor privind înscrierea la concursul de acordare a gradației  de merit pentru anul 2017; depunerea în termen;

*situatii curente privind personalul didactic(actualizare baze de date unde este cazul)

*elaborarea fişelor de evaluare pentru personalul didactic-auxiliar şi nedidactic

Activitatea în cadrul compartimentului contabilitate se desfăşoară în baza Legii contabilităţii 82/91 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale OMFP 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene cu modificările şi completările ulterioare.

In semestrul I, s-a urmărit eficienţa şi eficacitatea utilizării fondurilor alocate de la Bugetul de Stat pentru :

 • Burse ,,Bani de liceu” si Bursa profesională
 • Asistenţă socială ( abonamente elevi )

Derularea exerciţiului bugetar in semestru I, s-a efectuat în baza sumelor primite pe bază de dispoziţii bugetare emise de  ISJ pe titluri de cheltuieli având specificată destinaţia acestora pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare.

În cadrul programului naţional de protecţie socială ,,Bani de liceu” s-a urmărit eficienţa şi eficacitatea utilizării fondurilor alocate privind acordarea sprijinului financiar.

Au fost solicitate documentele justificative care cuprind:

 • Procesul verbal al Consiliului de Administraţie
 • Decizia de numire a comisiei ,,Bani de liceu”
 • Dosarele elevilor beneficiari ,,Bani de liceu”
 • Situaţia lunară  (absenţe cumulate ) înaintate de diriginţi la contabilitate
 • Tabel nominal cu elevii beneficiari ,,Bani de liceu” conform H.G. 1488/2004

Decontarea abonamentelor elevilor s-a efectuat in baza tabelelor întocmite pe clase de către diriginti, la care au fost anexate abonamentele elevilor.

În ceea ce priveşte finanţarea de la Bugetul local am primit fonduri pentru:

 • Cheltuieli de personal
 • Burse sociale
 • Bunuri si servicii

– utilitati (gaze naturale, apa-canal, energie electică, gunoi, convorbiri telefonice  şi reparaţii curente)

– furnituri birou

– materiale pentru curtenie

– carburanți auto

– piese auto

– obiecte de inventar ( mobilier școlar )

– reparații curente

La capitolul burse sociale  au fost aprobate burse tip A, tip B, burse de merit si burse de studiu.

În  semestru I al anului scolar 2016-2017 s-au  întocmit următoarele situaţii:

 • lunar, monitorizarea cheltuielilor de personal
 • pe data de 4 ales fiecarei luni, s-au întocmit situaţiile financiare conform OMFP nr. 2941/2009
 • s-au centralizat documentele primare, s-au întocmit notelor contabile si balanţa de verificare
 • trimestrial, darea de seama contabilă catre Bugetul local
 • execuţia bugetară catre bugetul de stat
 • lunar, centralizatorul de salarii, se stabilesc sumele cu datoriile catre bugetul general de stat
 • au fost întocmite situaţiile privind datele statistice cu numarul de personal, către Direcţia Generală de Finantie Publice
 • statele de plată lunar, se calculeaza concediile de boala, reţinerile pentru tot personalul şcolii. iar pe baza acestora se întocmeşte declaraţia 112 privind contribuţiile salariaţiilor la CAS, pensie şi şomaj.
 • în urma hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile, au fost recalculate diferente salariale la legea 221/2008, legea 330/2009 si transe de vechime in invatamant, diferente ce au fost platite.
 • ordinele de plată atât pentru salarii cât şi pentru achitarea facturilor, ordonanţari de plată, angajamente bugetare şi propunere de angajare a unei cheltuieli
 • s-a organizat şi coordonat controlul financiar preventiv, stabilindu-se operaţiunile şi documentele ce se supun controlului financiar preventiv;
 • s-au întocmit lunar statele de plată  pentru bursele ,,Bani de liceu”;
 • s-au întocmit lunar statele de plată  pentru abonamente elevi.
 • s-a organizat  baza de date a întregului sistem informatic din cadrul compartimentului;
 • se efectueaza operatiuni bancare (plati furnizori, ordine de plata bugetare etc)
 • au fost înscrise în registru operatiunile efectuate prin ordine de plată;
 • au fost înscrise în registru CFP operatiunile de plăţi din cadrul unităţii
 • au fost extrase din statele de plată toate sporurile salariale de care beneficiază un angajat pentru dosarul de pensionare şi eliberează adeverinţe.
 • a fost întocmit împreună cu compartimentul secretariat statul de funcţii la începutul anului şcolar

Activitatea desfășurată în internat

În semestrul I an școlar 2015/2016 s-au desfășurat următoarele activități:

 • ședința cu părinții pentru comunicarea condițiilor de cazare, regulamentului internatului, problemelor pe care le creează elevii cazați in internat.
 • cazarea elevilor.
 • alegerea comitetului de internat (alegându-se prin vot membrii comitetului din internat, aceștia fiind resposabilizați cu sarcini concrete)
 • tot în luna septembrie, în cadrul unei întâlniri cu elevii, doamna pedagog Vili Bojan, care, ulterior, ]n luna octombri s-a pensionat, a adus la cunoștința acestora, normele PSI si li s-a făcut protecția muncii, fiind prezentate sancțiunile care decurg din nerespectarea acestor reguli
 • a fost stabilit un program de studiu obligatoriu, în sala de lectură, de la etajul I, dotată cu bănci si scaune. Aici elevii, de la orele 16:30 pana la orele 18:30, vin sa-si pregătească temele pentru ziua urmatoare.

– în luna Decembrie, doamnele supraveghetoare au organizat împreună cu elevii din internat un program artistic, urmat de o seară distractivă.

Elevii din internat își desfășoară activitatea conform regulamentului, principalele aspecte urmărite fiind păstrarea ordinei și curățeniei, dar și ocuparea timpului în mod constructiv și acordarea unui timp suficient pregătirii pentru orele de curs. Există elev de serviciu pe cameră și pe palier, care răspund de realizarea acestor obiective.

Pentru corectarea abaterilor disciplinare, dar si pentru semnalarea altor aspecte doamnele pedagog și supraveghetor comunică frecvent cu conducerea școlii, diriginții și familiile elevilor.

Inspecții tematice

În primul semestru al anului școlar 2016-2017, la nivelul Liceului Tehnologic Nr 1 s-au efectuat 5 inspecții tematice, 2 dintre ele vizând constituirea claselor de învățământ seral si a celor din programul “A Doua Șansă”, 2 vizând încadrarea personalului si una care a vizat respectarea ROFUIP privind semnarea contractelor educationale, masuri pentru combaterea absenteismului, pregătirea suplimentară pentru Bacalaureat, efectuarea asistentelor la ore de către conducerea școlii.

Au fost semnalate o serie de aspecte care au necesitat îmbunătățire, derulându-se la nivelul școlii mai multe activități în acest sens.

De asemenea, prezenta, în special la clasele de la învățământul seral, a fost frecvent monitorizată de către echipe ale ISJ, precum si de către conducerea școlii.

Considerăm că activitatea din semestrul I la Liceul Tehnologic Nr 1 Alexandria a respectat legislația, normele si metodologiile care reglementează procesul de învățământ. Eforturile tuturor celor implicați în activitatea scolii au avut ca principal obiectiv remedierea aspectelor legate de absenteism si rezultatele slabe la examenul de Bacalaureat, la baza cărora se afla cauze complexe. De asemenea se urmărește eficientizarea relației cu agenții economici si reflectarea acesteia în numărul de absolvenți angajați.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director,

Prof. Iuliana Stancu                                                              Director adjunct,

                                                                                                Dorobantu Florentina