Regulament Intern 2019-2020

Regulamentul intern al Liceului Tehnologic Nr 1 Alexandria

 

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE

 

 

Art.1. Conform art. 242 din Codul Muncii, Regulamentul intern cuprinde cel puţin următoarele categorii de dispoziţii:

 1. a) reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul unităţii;
 2. b) reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare

a demnităţii;

 1. c) drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor;
 2. d) procedura de soluţionare a cererilor sau a reclamaţiilor individuale ale salariaţilor;
 3. e) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate;
 4. f) abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile;
 5. g) reguli referitoare la procedura disciplinară;
 6. h) modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice;
 7. i) criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor.

Art. 2. (1) Regulamentul intern se aduce la cunoştinţa salariaţilor prin grija angajatorului şi îşi produce efectele faţă de salariaţi din momentul semnării de luare la cunoştinţă.

(2) Obligaţia de informare a salariaţilor cu privire la conţinutul regulamentului intern trebuie îndeplinită de angajator. Refuzul angajatului de a lua la cunoștință prevederile prezentului regulament și al tuturor regulamentelor și procedurilor care reglementează activitatea școlii nu exonerează de răspunderea îndeplinirii prevederilor acestor acte legislative, iar angajații aflați în această situație vor răspunde potrivit legislației în vigoare.

(3) Regulamentul intern se aprobă prin hotărâre a Consiliului de administraţie, după consultarea organizaţiilor sindicale din unitate şi se afişează la sediul angajatorului.

Art. 3. Orice modificare ce intervine in conţinutul regulamentului intern este supusă procedurilor de informare prevăzute la art. 2.

Art. 4. (1) Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispoziţiile regulamentului intern, în măsura în care face dovada încălcării unui drept al său.

(2) Controlul legalităţii dispoziţiilor cuprinse în regulamentul intern este de competenta instanţelor judecătoreşti, care pot fi sesizate în termen de 30 de zile de la data comunicării de catre angajator a modului de soluţionare a sesizării formulate potrivit alin. (1).

 

CAPITOLUL II  –  REGULI PRIVIND PROTECŢIA,  IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII ÎN CADRUL UNITĂŢII

 

Art.5  (1)Angajatorul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieţii şi sănătăţii salariaţilor şi să asigure securitatea şi sănătatea salariaţilor în toate aspectele legate de muncă .

(2) Angajatorul asigură planificarea, organizarea şi mijloacele necesare activităţii de prevenire şi protecţie în cadrul unităţii .

Art. 6 – Obligaţiile angajatorului:

(1) În cadrul responsabilităţilor sale, angajatorul are obligaţia să ia măsurile necesare pentru:

 1. a) asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor;
 2. b) prevenirea riscurilor profesionale;
 3. c) informarea şi instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii;
 4. d) asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă .

(2) Angajatorul urmăreşte adaptarea măsurilor prevăzute la alin. (1), ţinând seama de modificarea condiţiilor,  pentru îmbunătăţirea situaţiilor existente .

(3) Angajatorul implementează măsurile prevăzute la alin. (1) şi (2) pe baza următoarelor principii generale de prevenire:

 1. a) evitarea riscurilor;
 2. b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
 3. c) combaterea riscurilor la sursă;
 4. d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea posturilor de muncă, alegerea echipamentelor de muncă, a metodelor de muncă , în vederea reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat şi a diminuării efectelor acestora asupra sănătăţii;
 5. e) adaptarea la progresul tehnic;
 6. f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puţin periculos.

Art.7 Obligaţia angajatorului de a instrui salariaţii organizaţiei:

(1) Angajatorul este obligat să efectueze instruirea angajaţilor săi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă înainte de începerea activităţii.

(2)Instruirea în domeniul sănătăţii şi securităţii muncii se realizează obligatoriu în cazul noilor angajaţi, al celor care-şi schimbă locul de muncă sau felul muncii şi al celor care îşi reiau activitatea după o întrerupere mai mare de 6 luni, prin mijloacele şi modalităţile prevăzute de lege, cu respectarea termenelor stabilite.

(3)Instruirea angajaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se realizează şi periodic, în termenele prevăzute de lege.

(4)În ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă a salariatelor gravide şi / sau mame, lăuze sau care alăptează, angajatorul va asigura la locul de muncă măsuri privind igiena, protecţia sănătăţii şi securitatea muncii a acestora, conform prevederilor legale .

 

Art.8 În vederea protecţiei, igienei şi securităţii muncii în cadrul unităţii, se stabilesc următoarele reguli:

 • Nu se admite intrarea în școală a persoanelor străine care nu s-au legitimat la la portarul școlii și la profesorul de serviciu.
 • Profesorii de serviciu supraveghează elevii pe perioada pauzelor .
 • Este interzis elevilor să aducă persoane străine în şcoală.
 • La începutul anului şcolar, diriginţii preiau inventarul repartizat, iar elevii sunt instruiţi privind normele generale de protecţia muncii.
 • Fiecare elev este instruit pe linie de protecţia muncii în laboratoare și în sălile de sport.
 • Este interzis fumatul în şcoală și în curtea școlii.
 • Este interzis consumul de băuturi alcoolice în școală și în curtea școlii.
 • Se interzice introducerea în şcoală a substanţelor toxice sau explozive, a spray-urilor iritant lacrimogene.
 • În perimetrul școlar se respectă curățenia, liniștea și ordinea.
 • Circulaţia elevilor pe intrarea principală a şcolii sau pe scările pentru cadre didactice este interzisă.
 • Staţionarea elevilor în faţa cancelariei este strict interzisă.
 • Fiecare salariat va fi instruit pe linie de protecţia muncii şi P.S.I., conform legislaţiei în vigoare.
 • Fiecare angajat are obligația de a se prezenta la controlul medical periodic conform programării realizate de conducerea școlii împreună cu medicul de medicina muncii/ psihologul cu care școala a încheiat contract de prestări servicii. În caz contrar (refuz, neparticipare sau neprezentarea rezultatului emis de medicul de medicina muncii) se aplică prevederile art. 50, litera h) din Codul Muncii – Legea 53/2003 cu modificările și completările ulterioare.

Nerespectarea prevederilor alineatelor (1) – (12) de la art. 8 se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL III- REGULI  PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII ŞI  AL ÎNLĂTURĂRII ORICĂREI FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂŢII

 

Art.9 Orice discriminare directă sau indirectă, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală este interzisă.

Art.10 Relaţiile de muncă se bazează pe principiul consensualităţii şi al bunei credinţe. Pentru buna desfăşurare a relaţiilor de muncă, conducerea școlii şi personalul se vor consulta reciproc, în condiţiile legii.

 

CAPITOLUL IV- DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI ŞI ALE PERSONALULUI

 

Art.11 Salariatul şi angajatorul au drepturile şi obligaţiile reieşite din Codul muncii, Contractul colectiv de muncă şi  Contractul individual de muncă.

Art. 12  Obligaţiile angajatorului anterior încheierii contractului individual de muncă :

(1) Anterior încheierii sau modificãrii contractului individual de muncă, angajatorul are obligaţia de a informa persoana selectatã în vederea angajării ori, dupã caz, salariatul, cu privire la clauzele esenţiale pe care intenţionează să le înscrie în contract sau să le modifice.

(2) Obligaţia de informare a persoanei selectate în vederea angajãrii sau a salariatului se considerã îndeplinitã de cãtre angajator la momentul semnãrii contractului individual de muncã sau a actului adiţional, dupã caz.

(3) Persoana selectatã în vederea angajãrii ori salariatul, dupã caz, va fi informatã cu privire la cel puţin urmãtoarele elemente:

 1. a) identitatea pãrţilor;
 2. b) locul de muncã sau, în lipsa unui loc de muncã fix, posibilitatea ca salariatul sã munceascã în diverse locuri;
 3. c) sediul angajatorului;
 4. d) funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România sau altor acte normative, precum şi fişa postului, cu specificarea atribuţiilor postului;
 5. e) criteriile de evaluare a activitãţii profesionale a salariatului, aplicabile la nivelul angajatorului;
  f) riscurile specifice postului;
 6. g) data de la care contractul urmează să îşi producã efectele;
 7. h) în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract temporar de muncă, durata acestora;
 8. i) durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul;
 9. j) condiţiile de acordare a preavizului de către părţile contractante şi durata acestuia;
 10. k) salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum şi periodicitatea plăţii

salariului la care salariatul are dreptul;

 1. l) durata normală a muncii, exprimată în ore/zi şi ore/săptămână;
 2. m) indicarea contractului colectiv de muncã ce reglementează condiţiile de muncă ale salariatului;
 3. n) durata perioadei de probă.

(4) Elementele din informarea prevăzută la alin. (3) trebuie să se regăsească şi în conţinutul contractului individual de muncă.

(5) Orice modificare a unuia dintre elementele prevãzute la alin. (3) în timpul executãrii contractului individual de muncã impune încheierea unui act adiţional la contract, într-un termen de 20 de zile lucrãtoare de la data apariţiei modificãrii, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare este prevãzutã în mod expres de lege.

(6) La negocierea, încheierea sau  modificarea contractului individual de muncã, oricare dintre pãrţi poate fi asistată de terţi, conform propriei opţiuni, cu respectarea prevederilor alin. (7).

(7) Cu privire la informaţiile furnizate salariatului, prealabil încheierii contractului individual de muncã, între părţi poate interveni un contract de confidenţialitate.

Art. 13 – Timpul de muncă

(1)Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la dispoziţia angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale, conform prevederilor contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil şi/sau ale legislaţiei în vigoare.

Art. 14 – Durata de muncă

(1) Durata normală a muncii pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă este de 8 ore / zi şi de 40 ore / săptămână.

(2) Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este de 8 ore / zi, timp de 5 zile, cu 2 zile de repaus, stabilite de regulă pentru zilele de sâmbătă şi duminică.

(3)Angajatorul are obligaţia de a aduce la cunoştinţa salariaţilor programul de muncă şi modul de repartizare a acestuia pe zile, prin afişare la loc vizibil la sediul său.

(4) În funcţie de condiţii,  se poate conveni asupra unui program  flexibil de lucru, precum şi asupra modalităţilor concrete de aplicare a acestuia.

(5) Stabilirea programului flexibil de lucru nu afectează drepturile prevăzute în contractul colectiv de muncă aplicabil.

(6) Salariaţii pot fi solicitaţi să presteze ore suplimentare numai cu acordul lor. Durata maximă legală a timpului de muncă prestat în baza unui contract individual de muncă nu poate depăşi 48 ore /săptămână, inclusiv orele suplimentare.

(7) Prin excepţie, durata timpului de muncă poate fi prelungită peste 48 ore pe săptămână, care includ şi orele suplimentare, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de referinţă de patru luni calendaristice, să nu depăşească 48 de ore pe săptămână.

(8) Orele suplimentare prestate în condiţiile alin.(6) de către personalul didactic-auxiliar şi nedidactic se compensează prin ore libere în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acestora.

(9) În cazul în care activitatea la locul de muncă nu poate fi întreruptă în zilele de sâmbătă şi duminică, se vor stabili condiţiile în care zilele de repaus vor fi acordate în alte zile ale săptămânii.

 

Art.15– Timpul de odihnă

 • Salariaţii au dreptul la concediu de odihnă anual plătit.
 • Durata minimă a concediului de odihnă anual este de 21 zile lucrătoare pentru personalul didactic auxilar şi nedidactic. Pentru personalul didactic durata concediului de odihnă pe an şcolar este stabilită conform Legii educaţiei nr.1/2011, respectiv 62 de zile lucrătoare.
 • Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an.
 • Prin excepţie, efectuarea concediului de odihnă în anul următor este permisă numai în cazurile expres prevăzute de lege sau în cazurile prevăzute în Contractul colectiv de muncă.
 • Pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic, efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări individuale întocmite până la sfârşitul anului calendaristic, pentru anul următor, stabilite de angajator cu consultarea salariatului. Fracţionarea concediului de odihnă nu poate fi mai mică de 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt.
 • Pentru personalul didactic, efectuarea concediului de odihnă se face în perioada vacanţelor şcolare.
 • Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnă în caz de forţă majoră sau pentru interese urgente care impun prezenţa salariatului la locul de muncă, cu obligaţia de a suporta toate cheltuielile salariatului şi ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul de muncă, precum şi eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă.
 • Concediul de odihnă poate fi întrerupt la ce rerea salariatului pentru motive obiective (apariţia concediului medical, alte situaţii prevăzute de art.30 din Contractul colectiv de muncă).
 • În vederea programării concediului de odihnă, salariații vor depune o solicitare scrisă înregistrată la secretariatul unității, respectând data limită stabilită de conducerea unității.

Art. 16-Alte concedii

(1) Personalul didactic titular care din proprie iniţiativa solicită să se specializeze/sa continue studiile are dreptul la concediu fara plată. Durata totală a acestuia nu poate depăşi trei ani într-un interval de şapte ani. Aprobările în aceste situaţii sunt de competența unităţii şcolare, prin Consiliul de administrație, dacă se face dovada activității respective (Legea 1/2011, art. 279).

(2) Personalul didactic titular cu contract pe perioadă nedeterminată poate beneficia de concediu fără plată pe timp de un an școlar, o dată la 10 ani, cu aprobarea unității de învățământ sau, după caz, a inspectoratului școlar, cu rezervarea postului pe perioada respectivă  (Legea 1/2011, art. 255).

(3) Cadrele didactice care redactează teza de doctorat sau lucrări în interesul învățământului pe bază de contract de cercetare ori de editare, au dreptul la 6 luni de concediu plătit, o singură dată, cu aprobarea Consiliului de administrație al unității de învățământ (Legea 1/2011, art. 268).

(4) Salariații au dreptul la concedii fără plată, a căror durată însumată nu poate depăși 90 de zile lucrătoare anual, pentru rezolvarea următoarelor situații personale:

 1. a) susținerea examenului de bacalaureat, a examenului de admitere în instituțiile de învățământ, curs seral sau fără frecvență, a examenelor de an universitar, cât și a examenului de diplomă, pentru salariații care urmează o forma de învățământ superior, curs seral sau fără frecvență;
 2. b) susținerea examenului de admitere la doctorat, a examenelor de doctorat sau a tezei de doctorat, în cazul salariaților care nu beneficiază de burse de doctorat;
 3. c) prezentarea la concurs în vederea ocupării unui post în altă unitate.

(5) Salariații au dreptul la concedii fără plată, fără limita prevăzută la alin. (1), în urmatoarele situații:

 1. a) îngrijirea copilului bolnav în vârsta de peste 3 ani, în perioada indicată în certificatul medical; de acest drept beneficiază atât mama salariată, cât și tatăl salariat, dacă mama copilului nu beneficiază, pentru aceleași motive, de concediu fără plată;
 2. b) tratament medical efectuat în străinătate pe durata recomandată de medic, dacă cel în cauză nu are dreptul, potrivit legii, la indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă, precum și pentru însoțirea soțului sau, după caz, a soției ori a unei rude apropiate – copil, frate, soră, părinte, pe timpul cât aceștia se află la tratament în străinătate, în ambele situații cu avizul obligatoriu al Ministerului Sănătății.

(6) Concedii fără plată pot fi acordate și pentru interese personale, altele decât cele prevăzute la alin. (1) și (2), cu o durată maximă de 90 de zile.

(7) Pe durata concediilor fără  plată, persoanele respective își păstrează calitatea de salariat.

(8) Concediile fără plată acordate în condițiile art. 25 alin. (1) lit. a) nu  afectează vechimea în muncă, în conformitate cu HG 250/1992.

 

Art.17 – Recompense şi procedura acordării lor pentru personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi nedidactic

Recompensele se vor acorda conform legislaţiei în vigoare.

 

 

CAPITOLUL V

PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR SAU A RECLAMAŢIILOR  INDIVIDUALE ALE SALARIAŢILOR

 

Art.18  Descrierea procedurii operaţionale

(1) Orice cerere, reclamaţie sau petiţie venită din partea unui salariat are caracter  confidenţial şi trebuie transmisă în scris. Petiţiile anonime nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit Legii nr. 233/2002 – pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a acestora.

(2) Persoana care a făcut reclamaţie beneficiază de protecţie conform Legii 571/2004 privind protecţia personalului din instituţiile publice şi din alte unitäţi care semnalează încălcări ale legii.

(3) Cererile sau reclamaţiile salariaţilor se adresează directorului şi se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ, urmând aceeaşi procedură ca în cazul cererilor şi reclamaţiilor depuse de alte persoane fizice sau juridice.

(4) În vederea înregistrării, rezolvării și expedierii răspunsurilor, conducerea unității va organiza un compartiment distinct, în conformitate cu art. 5, alin. (1) din OG 27/2002. Din acest compartiment vor face parte în mod obligatoriu secretara/ secretara șefă a școlii și 2 membri ai Consiliului de Administrație, dintre care unul îndeplinește funcția de șef al compartimentului. Semnarea răspunsului se face în conformitate cu art. 13 din OG 27/2002.

(5) Directorul unităţii poate dispune, cu consultarea Consiliului de Administraţie dacă este cazul, declanşarea unei anchete interne sau să solicite salariatului lămuriri suplimentare, fără ca aceasta să determine o amânare a termenului de răspuns.

(6) În urma verificării, comisia numită întocmeşte un referat cu constatări, concluzii şi propuneri şi îl supune aprobării directorului.

 (7) Directorul  și șeful compartimentului  menționat la alin. (4) au obligația de a comunica semnatarului petiției răspunsul în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii sau a reclamaţiei.

(8) În situaţia în care aspectele sesizate prin cerere sau reclamaţie necesită o cercetare mai amănunţită, directorul poate prelungi termenul cu cel mult 15 zile.

(9) În cazul în care un semnatar adresează în aceeaşi perioadă de timp două sau mai multe petiţii cu acelaşi obiect, acestea se vor conexa, semnatarul urmând să primească un singur răspuns.

(10) Salariaţii şi angajatorul au obligaţia să soluţioneze conflictele de muncă prin bună înţelegere sau prin procedurile stabilite de dispoziţiile legale în vigoare.

(11) În cazul în care semnatarul nu este satisfăcut de răspunsul primit la nivelul şcolii, se poate adresa organului ierarhic superior: Inspector Şcolar General al ISJ Teleorman

(12) Conducerea liceului nu va proceda la măsuri împotriva salariatului care s-a adresat acestuia, cu excepţia situaţiilor în care fapta acestuia este considerată abatere disciplinară, cu toate consecinţele care decurg din Regulamentul Intern.

(13) Procedura de soluţionare a conflictelor de muncă este întocmită în conformitate cu   dispoziţiile legale în vigoare.

 

CAPITOLUL VI

REGULI CONCRETE PRIVIND DISCIPLINA MUNCII ÎN UNITATE

 

Art. 19 Pentru a asigura disciplina muncii în unitate, toţi salariaţii unităţii au următoarele obligaţii:

(1) să respecte programul de lucru stabilit de conducerea unităţii;

(2) să execute la timp şi întocmai obligaţiile de serviciu ce le revin;

(3) să folosească integral şi eficient timpul de lucru pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;

(4) să semneze zilnic în condica de prezenţă şi să consemneze în aceasta titlul lecţiilor;

(5) să utilizeze corect baza materială a școlii și să se îngrijească de păstrarea acesteia prin supravegherea atentă a activității elevilor în timpul orelor de clasă și al pauzelor. În vederea punerii în practică a acestei prevederi, fiecare angajat va semna instructajul periodic pentru sănătatea și securitatea muncii, precum și normele de protecție specifice activității. Totodată cadrele didactice vor instrui sub semnătură elevii despre normele de folosire a laboratoarelor, la orele de științe și informatică/ TIC. Fiecare cadru didactic este direct răspunzător de respectarea acestor norme și de păstrarea bazei materiale a școlii pe timpul cât acesta își desfășoară activitatea în laboratoarele respective.

(6) să respecte normele de protecţie a muncii şi prevenirea incendiilor;

(7) să acţioneze prompt şi competent în orice situaţie care ar pune în pericol clădirile, bunurile, integritatea corporală sau viaţa elevilor/salariaţilor;

(8) să aducă la cunoştinţa conducerii unităţii şcolare existenţa oricăror nereguli sau abateri în activitatea în care lucrează şi să facă propuneri pentru remedierea imediată a lor;

(9) să stabilească relaţii de serviciu corecte cu toţi salariaţii unităţii, să aibă un comportament

moral corespunzător locului de muncă;

(10) să fie un exemplu pozitiv pentru elevii şcolii şi să ia atitudine civilizată în cazul neregulilor comportamentale ale acestora, aducând la cunoştinţa conducerii unităţii/ cadrelor didactice orice situaţie deosebită;

(11) prezenţa cadrelor didactice este obligatorie la şedinţele consiliului profesoral, la şedinţele

comisiei metodice sau ale altor comisii din care fac parte, la diferite activităţi extracurriculare şi extraşcolare, acestea  înscriindu-se în activităţile care se desfăşoară  în cadrul normei didactice, de 40 ore săptămânal;

(12) să menţină curăţenia şi ordinea la locul de muncă, cultivând şi elevilor respect pentru acestea;

(13) în caz de concediu medical, va anunţa unitatea din prima zi privind perioada de concediu, urmând ca până la data de 30 ale lunii să aducă certificatul medical;

(14) salariaţii unităţii pot solicita învoire doar în cazuri excepţionale, făcând dovada acestora. Cererile de învoire vor fi făcute în scris, cu 2 zile înainte de ziua solicitată, către conducerea unităţii de învăţământ, menţionându-se persoana care va ţine locul celui învoit.

(15) absenţa de la serviciu fără cerere de învoire aprobată se consideră absenţă nemotivată.

(16) în schimbul de noapte, personalul de pază are obligaţia să asigure corespunzător paza unităţii. În cazul în care salariatul este găsit dormind în post sau lipsind nejustificat, acest fapt se constată pe loc, prin proces-verbal semnat de persoana care a exercitat controlul, iar sancţiunea se va stabili în Consiliul de Administraţie, după ancheta Comisiei disciplinare.

   Art. 20 Se interzice tuturor salariaţilor:

(1) părăsirea locului de muncă, temporar, în timpul programului său, fără a anunţa directorul unităţii de învăţământ;

(2) executarea de lucrări care nu fac obiectul muncii sale în unitate;

(3) sustragerea din unitate, prin orice mijloace, a oricăror bunuri materiale care fac parte din inventarul mobil sau imobil al şcolii sau aparţin elevilor/angajaţilor şcolii;

(4) înstrăinarea bunurilor primite în folosinţă sau păstrare;

(5) vânzarea/cumpărarea la/de la elevi a diverselor bunuri;

(6) intrarea persoanelor străine în blocurile alimentare și sălile de mese ale școlii și grădinițelor;

(7) consumul de alcool în timpul programului; în cazul în care un salariat este găsit sub influenţa alcoolului, acest fapt se constată pe loc, prin proces-verbal semnat de persoana care a efectuat controlul, iar sancţiunea se va stabili în Consiliul de Administraţie, după ancheta Comisiei disciplinare, conform Procedurii operaționale pentru cercetarea disciplinară;

(8) învoirea elevilor pentru prestarea unor munci, în interes personal.

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL VII

 

REGULI REFERITOARE LA PROCEDURA DISCIPLINARĂ

 

Art. 21 Cercetarea disciplinară se va derula în conformitate cu Procedura de cercetare disciplinară a personalului didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic, elaborata de Comisia pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern.

(1) Cercetarea disciplinară se va realiza de Comisia de cercetare a abaterilor disciplinare, constituită prin decizia emisă de director, conform hotărârii Consiliului de administraţie, în momentul constatări unei abateri disciplinare, în baza unei sesizări scrise, înregistrată la secretariatul unităţii.

Art. 22 CONFLICTELE DE MUNCĂ

(1) Cererile în vederea soluţionării unui conflict de muncă pot fi formulate:

 1. a) în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care a fost comunicată decizia unilaterală a

angajatorului referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea

contractului individual de muncă;

 1. b) în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care s-a comunicat decizia de sancţionare

disciplinară;

 1. c) în termen de 3 ani de la data naşterii dreptului la acţiune, în situaţia în care obiectul conflictului

individual de muncă constă în plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despăgubiri

către salariat, precum şi în cazul răspunderii patrimoniale a salariaţilor faţă de angajator;

 1. d) pe toată durata existenţei contractului, în cazul în care se solicită constatarea nulităţii unui

contract individual sau colectiv de muncă ori a unor clauze ale acestuia;

 1. e) în termen de 6 luni de la data naşterii dreptului la acţiune, în cazul neexecutării contractului

colectiv de muncă ori a unor clauze al e acestuia.

(2) În toate situaţiile, altele decât cele prevăzute la alin. (1), termenul este de 3 ani de la data

naşterii dreptului (Codul muncii, art. 268).

 Art. 23  Modalităţi de aplicare a altor dispoziţii  legale sau contractuale,  specifice: se vor stabili pentru fiecare anagajat, prin fişa postului, funcţiile şi competenţele specifice şi eventual, modalitatea aplicării altor dispoziţii.

 

CAPITOLUL VIII

CRITERIILE ŞI PROCEDURILE DE EVALUARE PROFESIONALĂ A SALARIAŢILOR

 

Art.24 (1) Pentru personalul didactic şi didactic auxiliar evaluarea anuală se va realiza în conformitate cu OMECTS 6143/2011 cu modificările și completările ulterioare și OMEN 3597/2014;

(2) Pentru personalul nedidactic – criterii stabilite de către comisii speciale care evaluează munca acestora, în funcţie de condiţiile şi cerinţele concrete ale unităţii noastre.

(3) Conform Codului Muncii, art.242, lit (i), se stabilesc următoarele criterii şi proceduri de evaluare profesională a personalului nedidactic:

(a) responsabilitaţile postului;

(b) calitatea lucrărilor;

(c) volumul activităţii desfăşurate;

(d) rezultatele obţinute;

(e) cunoştinţe şi experienţă;

(f) pregătire profesională;

(g) vechime în unitate;

(h) complexitatea, creativitatea şi diversitatea activităţilor;

(i) participare la cursuri de formare profesională;

(j) contacte şi comunicare;

(k) disponibilitate pentru lucrul în echipă;

(l) operativitate în desfăşurarea activităţilor;

(m) timpul efectiv de muncă.

 

CAPITOLUL IX

ALTE PREVEDERI

 

Art. 25 Resurse materiale (baza materială)- procurare, înregistrare, inventariere, casare, venituri proprii

(1) Baza materială se constituie din toate bunurile mobile şi imobile ale unităţii şcolare.

(2) Gestionarea ei se face în conformitate cu precizările   legislaţiei în vigoare.

(3) Fiecare angajat al unităţii are obligaţia păstrării bazei materiale.

(4) Veniturile proprii se constituie din închirieri de spaţii, din sponsorizări şi donaţii şi cazare internat.

(5) Toate aceste venituri sunt contabilizate şi cheltuite pe baza bugetului de venituri și cheltuieli, cu aprobarea direcţiunii. Pentru cheltuielile mai mari de 1000 de lei este necesară aprobarea Consiliului de Administraţie.

(6) Consiliul de administraţie fixează trimestrial sau ori de câte ori se impune, cuantumul taxelor şi alte preţuri. În cazuri justificate pot institui taxe noi.

Art. 26  Sindicatul

(1) Apară demnitatea, drepturile şi interesele profesionale, economice, juridice, sociale, culturale, sportive ale membrilor săi, cu condiţia să nu contravină intereselor legitime ale instituţiei şcolare.

(2) Reprezentanţii sindicatului (câte unul pentru fiecare dintre sindicate) sunt invitaţi ca observatori la şedinţele Consiliului de Administraţie.

(3) Pe baza unei cereri scrise, patronatul acceptă să reţină şi să vireze, cotizaţiile angajaţilor în contul Sindicatului.

 (4) Sindicatul, prin reprezentanţii săi desemnaţi are acces, cu păstrarea confidenţialităţii, la toate rapoartele, analizele, documentele referitoare la activitatea şcolii, în baza unei cereri scrise şi motivate, semnată de liderul sindical.

 (5) Sindicatul este consultat la întocmirea şi modificarea R.I., la medierea conflictelor de muncă din şcoală, în cazul declanşării cercetării disciplinare a unui angajat al unităţii şi ori de câte ori conducerea consideră necesar acest lucru.

CAPITOLUL X

DISPOZIŢII FINALE

Art. 27 (1) Prezentul regulament intră în vigoare  la data aprobării de Consiliul de Administrație.

(2) Respectarea Regulamentului  este obligatorie pentru director, personal didactic de predare şi instruire practică, personal nedidactic, elevi şi părinţi care vin în contact cu unitatea de învăţământ.

(3) Modificările ulterioare se pot face la propunerea  justificată a celor implicaţi, cu consultarea Consiliului Profesoral și respectarea alin. (2) al art. 2 din prezentul act normativ.

 

DIRECTOR,

PROF. IULIANA STANCU