Regulamentul de organizare și funcționare a Liceului Tehnologic Nr 1 Alexandria

Nr. înregistrare: 7197/     28.10.2019                                                  Anexa 1. C.A. din 28.10.2019

Dezbătut în CP din 25.10.2019

Aprobat în CA din 28.10.2019

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A

LICEULUI  TEHNOLOGIC  NR. 1

ALEXANDRIA

 

 

 

AN SCOLAR 2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI

FUNCȚIONARE A LICEULUI TEHNOLOGIC NR. 1 ALEXANDRIA

 

 

Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare a fost întocmit pe baza Regulamentului-cadru de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale nr. 5.079/31.08.2016, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 720/19.09.2016, modificat prin OMEN nr 3027/08.01.2018, în temeiul art. 80 alin. (2), art. 86 alin. (1) și (2) și art. 94 alin. (2) lit. g) și s) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectând dispozițiile obligatorii prevăzute la Art. 242 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare și în contractele colective de muncă aplicabile.

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI

FUNCŢIONARE A LICEULUI TEHNOLOGIC NR. 1 ALEXANDRIA, TELEORMAN

 

 

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE

 

Art.1. – (1) Prezentul regulament este întocmit în conformitate cu prevederile Constituţiei României, Legii Educaţiei Naţionale, Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, Codul muncii şi alte acte normative elaborate de MEN.

 • Regulamentul conţine normele de organizare şi funcţionare ale Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria, Teleorman, prevederile sale fiind obligatorii pentru elevi, profesori, părinţi, personal.

Art.2. – (1) După aprobare, regulamentul de organizare şi funcţionare a Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria se înregistrează la secretariatul unităţii.

 • Pentru aducerea la cunoştinţa personalului unităţii de învăţământ, a părinţilor şi a elevilor, regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ se afişează la avizier şi, după caz, pe site-ul unităţii de învăţământ.
 • Profesorii diriginţi au obligaţia de a prezenta anual elevilor şi părinţilor regulamentul de organizare şi funcţionare, la începutul anului şcolar. Personalul unităţii de învăţământ, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali şi elevii majori îşi vor asuma, prin semnătură, faptul că au fost informaţi referitor la prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare.

Art.3. – Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ poate fi revizuit anual, în termen de cel mult 45 de zile de la începutul fiecărui an şcolar sau ori de câte ori este nevoie. Propunerile pentru revizuirea regulamentului de organizare şi funcţionare a Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria se depun în scris şi se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ, de către organismele care au avizat/aprobat regulamentul şi vor fi supuse procedurilor de avizare şi aprobare prevăzute în prezentul regulament.

Art.4. – Respectarea prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria este obligatorie. Nerespectarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria constituie abatere şi se sancţionează conform prevederilor legale.

Art.5. – (1) Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria se organizează şi funcţionează pe baza principiilor stabilite în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Conducerea Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria îşi va fundamenta deciziile pe dialog şi consultare, promovând participarea părinţilor la viaţa şcolii, respectând dreptul la opinie al elevului şi asigurând transparenţa deciziilor şi a rezultatelor, printr-o comunicare periodică, adecvată a acestora, în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. – Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria se organizează şi funcţionează independent de orice ingerinţe politice sau religioase, în incinta acestuia fiind interzise crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de natură politică şi prozelitism religios, precum şi orice formă de activitate care încalcă normele de conduită morală şi convieţuire socială, care pun în pericol sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a copiilor/elevilor şi a personalului din unitate.

Art. 7. Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria ca personalitate juridică (PJ) are următoarele elemente definitorii:

 1. act de înfiinţare
 2. cod de identitate fiscală (CIF);
 3. cont în Trezoreria Statului;
 4. ştampilă cu stema României şi cu denumirea Ministerului Educaţiei Naţionale cu denumirea exactă a școlii.

Art. 8. Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria are conducere, personal şi buget proprii, întocmeşte situaţiile financiare, dispunând, în limitele şi condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, de autonomie instituţională şi decizională.

 

CAPITOLUL II – ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA UNITĂŢII DE

ÎNVĂŢĂMÂNT

 

                                        ORGANIZAREA PROGRAMULUI ŞCOLAR

 

Art. 9.  (1) Anul școlar începe la 1 septembrie și se încheie la 31 august din anul calendaristic următor.

 • Structura anului școlar, respectiv perioadele de desfășurare a cursurilor, a vacanțelor și a sesiunilor de examene naționale se stabilesc prin ordin al ministrului educației naționale.

Art. 10. (1) În situaţii obiective de urgenţă, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi naturale, cursurile şcolare pot fi suspendate pe o perioadă determinată.

 • Suspendarea cursurilor se poate face, după caz:
  1. la nivelul unităţii de învăţământ — la cererea directorului, în baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii, cu aprobarea inspectorului şcolar general;
  2. la nivelul grupurilor de unităţi de învăţământ din acelaşi judeţ — la cererea inspectorului şcolar general, cu aprobarea ministerului;
  3. la nivel regional sau național, după consultarea reprezentanților federațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, prin ordin al ministrului educației naționale.
 • Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei școlare până la sfârșitul semestrului, respectiv al anului școlar, stabilite de consiliul de administrație al unității de învățământ și comunicate instituției care a aprobat suspendarea cursurilor.

Art. 11. (1) La Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria cursurile se organizează în învăţământ cu frecvenţă în program de zi, seral și ”A doua șansă”.

 • Ora de curs este de 50 de minute, cu o pauză de 10 minute după fiecare oră.

(3) În situaţii speciale, pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi a pauzelor poate fi modificată, la propunerea motivată a directorului, în baza hotărârii consiliului de administraţie, cu informarea inspectoratului şcolar.

 

                                                            Formaţiunile de studiu

 

Art. 12. (1) În Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria formaţiunile de studiu cuprind clase sau ani de studiu şi se constituie, la propunerea directorului, prin hotărâre a consiliului de administraţie, conform prevederilor legale.

 • În situaţii excepţionale, pe baza unei justificări corespunzătoare din partea consiliului de administraţie al Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria se poate organiza formaţiune de studiu sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar. În această situaţie, consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria are posibilitatea de a consulta şi consiliul clasei, în vederea luării deciziei.
 • În situaţii temeinic motivate, în care numărul de elevi de la o speciaizare/domeniu de pregătire profesională este insuficient pentru alcătuirea unei clase, se pot organiza clae cu dublu profil sau dublă specializare/calificare.
 • Clasele menţionate mai sus se organizează pentru profiluri/domenii de pregătire/specializări/calificări la care disciplinele generale sunt comune, la solicitarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, cu avizul inspectoratului şcolar şi aprobarea ministerului.
 • La disciplinele comune pentru toţi elevii claselor menţionate la alin. (3), activitatea se desfăşoară cu toată clasa, iar la disciplinele/modulele de specialitate activitatea se desfăşoară pe grupe.
 • Pentru fiecare elev cu deficienţe grave / profunde / severe / asociate orientat de către centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională, efectivele existente ale claselor se diminuează cu 3 elevi.

Art. 13. (1) La înscrierea la Liceul Tehnologic Nr. 1 Alexandria se asigură, de regulă, continuitatea studiului limbilor moderne, ţinând cont de oferta educaţională a școlii.

 • Conducerea Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria constituie, de regulă, formațiunile de studiu astfel încât elevii din aceeași formațiune de studiu să studieze aceleași limbi străine. Dacă constituirea formaţiunilor de studiu nu se poate face cu respectarea prevederilor de mai sus, conducerea școlii asigură în program un interval orar care să permită cuplarea mai multor clase la studiul limbilor moderne.
 • În situaţii temeinic motivate, la solicitarea scrisă a părinţilor sau a elevilor majori, consiliul de administraţie poate hotărî inversarea ordinii de studiere a limbilor moderne sau schimbarea lor.
 • În aceste cazuri conducerea Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria, în interesul superior al elevului, poate să asigure un program de sprijin al elevilor care nu au studiat limba modernă respectivă sau nu se află la acelaşi nivel de studiu cu ceilalţi elevi din clasă/grupă, cu încadrarea în bugetul unităţii de învăţământ.

 

Managementul unităţilor de învăţământ

 

Art. 14. (1) Managementul Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria este asigurat în conformitate cu prevederile legale.

(1) Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria instituție cu personalitate juridică este condusă de consiliul de administraţie, de director şi de directorul adjunct.

 • Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria se consultă, după caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, care au membri în unitate, consiliul reprezentativ al părinţilor, consiliul şcolar al elevilor, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu reprezentanţii operatorilor economici implicaţi în susţinerea învăţământului profesional şi tehnic şi/sau în desfăşurarea instruirii practice a elevilor.
 • Consultanţa şi asistenţa juridică pentru Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria se asigură, la cererea directorului, de către inspectoratele şcolare, prin consilierul juridic.

 

Consiliul de administraţie

 

Art. 15. (1) Consiliul de administraţie este organ de conducere al Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria.

(2) Consiliul de administraţie se organizează şi funcţionează conform Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.

(3) Directorul unităţii de învăţământ de stat este preşedintele consiliului de administraţie.

Art. 16. (1) La şedinţele consiliului de administraţie participă, de drept, cu statut de observatori, reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria.

 

Directorul

 

Art. 17. (1) Directorul exercită conducerea executivă a Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria în conformitate cu legislaţia privind învăţământul în vigoare și cu hotărârile consiliului de administraţie a Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria.

 • Funcţia de director în Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria se ocupă, conform legii, prin concurs public, susţinut de către cadre didactice titulare, membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional. Concursul pentru ocuparea funcţiei de director se organizează conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.
 • Pentru asigurarea finanţării de bază, a finanţării complementare şi a finanţării suplimentare, după promovarea concursului, directorul încheie contract de management administrativ-financiar cu primarul municipiului Alexandria.

Directorul încheie contract de management educaţional cu inspectorul şcolar general.

 • Pe perioada exercitării mandatului, directorul nu poate deţine, conform legii, funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional.
 • Directorul Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria poate fi eliberat din funcţie la propunerea motivată a consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului de administraţie al școlii sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri. În această ultimă situaţie este obligatorie realizarea unui audit în urma solicitării scrise a primarului, cu acordul inspectoratului şcolar. Rezultatele auditului se analizează în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. În funcţie de hotărârea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, inspectorul şcolar general emite decizia de eliberare din funcţie a directorului Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria
 • În cazul vacantării funcţiilor de director şi director adjunct din Liceul Tehnologic Nr. 1 Alexandria conducerea interimară este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar, de un cadru didactic titular, numit prin detaşare în interesul învăţământului, prin decizia inspectorului şcolar general, în baza avizului consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, cu posibilitatea consultării Consiliului profesoral şi cu acordul scris al persoanelor solicitate.

Art. 18. (1) În exercitarea funcţiei de conducere executivă, directorul are următoarele atribuţii:

 1. este reprezentantul legal al Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria şi realizează conducerea executivă a acestuia;
 2. organizează întreaga activitate educaţională;
 3. răspunde de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria
 4. asigură corelarea obiectivelor specifice ale Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria cu cele stabilite la nivel naţional şi local;
 5. coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria;
 6. asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi de securitate în muncă;
 7. încheie parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a elevilor;
 8. prezintă anual raportul asupra calităţii educaţiei din Liceul Tehnologic Nr. 1 Alexandria raportul este prezentat în faţa consiliului profesoral, în faţa comitetului reprezentativ al părinţilor; raportul este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale şi a inspectoratului şcolar.

În exercitarea funcţiei de ordonator de credite, directorul are următoarele atribuţii:

 1. propune consiliului de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de execuţie bugetară;
 2. răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria;
 3. face demersuri de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;
 4. răspunde de gestionarea bazei materiale a Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria.
 • În exercitarea funcţiei de angajator, directorul are următoarele atribuţii:
  1. angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă;
  2. întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine;
  3. răspunde de evaluarea periodică, formarea, motivarea personalului din unitate;
  4. propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe post şi angajarea personalului;
  5. îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și atribuțiile prevăzute de alte acte normative, elaborate de minister.
 • Alte atribuţii ale directorului sunt:
 1. propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de consiliul de administrație;
 2. coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria şi o propune spre aprobare consiliului de administraţie;
 3. coordonează activitatea de colectare a datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar şi răspunde de introducerea datelor în Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR);
 4. propune consiliului de administraţie, spre aprobare, regulamentul intern şi regulamentul de organizare şi funcţionare a Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria;
 5. stabileşte componenţa nominală a formaţiunilor de studiu, în baza hotărârii consiliului de administraţie;
 6. elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi statul de personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie;
 7. numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de administraţie, profesorii diriginţi a clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare;
 8. emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de numire a cadrului didactic, membru al consiliului clasei, care preia atribuţiile profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din motive obiective;
 9. emite, în baza hotărârii consiliului de administraţia, decizia de constituire a catedrelor şi comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ;
 10. coordonează comisia de întocmire a orarului cursurilor unităţii de învăţământ şi îl propune spre aprobare consiliului de administraţie;
 11. aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuţiile acestuia sunt precizate în prezentul regulament de organizare şi funcţionare;
 12. propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative al unităţii de învăţământ;
 13. aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale;
 14. emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de aprobare a regulamentelor de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ;
 15. elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi evaluare a tuturor activităţilor, care se desfăşoară în Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria şi le supune spre aprobare consiliului de administraţie;
 16. asigură, prin şefii catedrelor şi responsabilii comisiilor metodice, aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare;
 17. controlează, cu sprijinul şefilor de catedră şi responsabililor comisiilor metodice, calitatea procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare;
 18. monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate;
 19. monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în colectivul Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria;
 20. aprobă asistenţa la orele de curs sau la activităţi educative şcolare şi extraşcolare, a responsabililor de catedră şi responsabililor de comisii metodice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 21. consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile personalului didactic şi a salariaţilor de la programul de lucru;
 22. îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria;
 23. numeşte şi controlează personalul care răspunde de ştampila Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria;
 24. răspunde de arhivarea documentelor oficiale şi şcolare;
 25. răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea actelor de studii, precum şi de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară;
 26. aprobă procedura de acces în Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria a persoanelor din afara acesteia, inclusiv de către reprezentanţii mass-media, în condiţiile stabilite prin prezentul regulament de organizare şi funcţionare. Reprezentanţii instituţiilor cu drept de îndrumare şi control asupra Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria precum şi persoanele care participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ au acces neîngrădit în unitate.

 

 • Directorul îndeplinește alte atribuții stabilite de către consiliul de administrație, potrivit legii, și orice alte atribuții rezultând din prevederile legale în vigoare și contractele colective de muncă aplicabil.

 

 • Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar care au membri în Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria în conformitate cu prevederile legale.

 

 • Directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie, în situaţia imposibilităţii exercitării acestora. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii.

 

 • În exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite, directorul emite decizii şi note de serviciu.

 

 • Drepturile şi obligaţiile directorului Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare, de prezentul regulament, de regulamentul intern şi de contractele colective de muncă aplicabile.

 

(9) Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de către inspectorul şcolar general.

 

Directorul adjunct

 

Art. 19.  În activitatea sa, directorul este ajutat de directorul adjunct aflat în subordinea sa directă.

Art. 20.  (1) Funcţia de director adjunct al Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria se ocupă, conform legii, prin concurs public, susţinut de către cadre didactice titulare, membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional. Concursul pentru ocuparea funcţiei de director adjunct se organizează conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.

 • Directorul adjunct al Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria poate fi eliberat din funcţie la propunerea motivată a consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri.

Propunerea se analizează de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi, în baza hotărârii acestuia, inspectorul şcolar general emite decizia de eliberare din funcţie a directorului adjunct al unităţii de învăţământ.

 • În situaţia în care propunerea de eliberare din funcţie este făcută de către consiliul profesoral, este obligatorie realizarea unui audit în urma solicitării scrise a primarului cu acordul inspectoratului şcolar. Rezultatele auditului se analizează în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.

Art. 21. (1) Directorul adjunct îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de management educaţional şi îndeplineşte atribuţiile stabilite prin fişa postului, anexă la contractul de management educaţional, precum şi atribuţiile delegate de director pe perioade determinate.

 • Directorul adjunct exercită, prin delegare, toate atribuţiile directorului, în lipsa acestuia.

Art. 22. (1) Perioada concediului anual de odihnă al directorului adjunct se aprobă de către directorul Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria

 • Pe perioada exercitării mandatului, directorul adjunct al Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria nu poate deţine, conform legii, funcţia de preşedinte şi vicepreşedinte în cadrul unui partid politic la nivel local, judeţean sau naţional.

 

Tipul şi conţinutul documentelor manageriale

 

Art. 23.  Pentru optimizarea managementului Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria conducerea acestuia elaborează documente manageriale, astfel:

 1. documente de diagnoză;
 2. documente de prognoză;
 3. documente de evidenţă.

Art. 24.  (1) Documentele de diagnoză Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria sunt:

 1. rapoartele de activitate semestriale asupra activităţii desfăşurate;
 2. rapoartele comisiilor şi compartimentelor din unitatea de învăţământ;
 3. raportul anual de evaluare internă a calităţii.
 • Conducerea Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria poate elabora şi alte documente de diagnoză privind domenii specifice de interes, care să contribuie la dezvoltarea instituţională şi la atingerea obiectivelor educaţionale.

Art. 25. (1) Rapoartele semestriale şi anuale de activitate se întocmesc de către director şi directorul adjunct.

 • Rapoartele semestriale şi anuale de activitate se validează de către consiliul de administraţie, la propunerea directorului, la începutul semestrului al doilea, respectiv la începutului anului şcolar următor.
 • Rapoartele semestriale şi anuale de activitate validate sunt prezentate de către director în şedinţa

Consiliului profesoral.

 • Rapoartele semestriale şi anuale de activitate sunt făcute publice pe site-ul Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria.

Art. 26. Raportul anual de evaluare internă (RAEI) se întocmeşte de către comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, se validează de către consiliul de administraţie, la propunerea coordonatorului comisiei şi se prezintă, spre analiză, consiliului profesoral.

Art. 27. (1) Documentele de prognoză ale Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria realizate pe baza documentelor de diagnoză ale perioadei anterioare sunt:

 1. planul de acţiune al şcolii (PAS);
 2. planul operaţional al unităţii;
 3. planul managerial (pe an şcolar);
 4. programul de dezvoltare a sistemului de control managerial.
 • Directorul poate elabora şi alte documente de prognoză, în scopul optimizării managementului Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria.

Art. 28. (1) Planul de acţiune al şcolii (PAS) corelează oferta educaţională şi de formare profesională cu nevoile de dezvoltare socio-economică la nivel local, judeţean şi regional.

 • Planul de acţiune al şcolii (PAS) se realizează în baza ghidului de elaborare emis de către Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic.
 • Planul de acţiune al şcolii (PAS) se dezbate şi se avizează de către consiliul profesoral şi se aprobă de către consiliul de administraţie.

Art. 29. (1) Planul managerial constituie documentul de acţiune pe termen scurt şi se elaborează de către director pentru o perioadă de un an şcolar.

 • Planul managerial conţine adaptarea direcţiilor de acţiune ale ministerului şi inspectoratului şcolar la specificul Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria precum şi a obiectivelor strategice ale planului de acțiune a școlii la perioada anului şcolar respectiv.
 • Planul managerial se dezbate şi se avizează de către consiliul profesoral şi se aprobă de către consiliul de administraţie.
 • Directorul adjunct întocmeşte propriul plan managerial conform fişei postului, în concordanţă cu planul managerial al directorului şi cu planul de acțiune al școlii.

Art. 30.  Planul operaţional constituie documentul de acţiune pe termen scurt, se elaborează pentru un an şcolar şi reprezintă planul de implementare a proiectului de acțiune al școlii. Planul operaţional se dezbate şi se avizează de către consiliul profesoral şi se aprobă de către consiliul de administraţie.

Art. 31. Directorul ia măsurile necesare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru elaborarea şi/sau dezvoltarea sistemului de control intern managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activităţi. Planul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial va cuprinde obiectivele, acţiunile, responsabilităţile, termenele, precum şi alte componente.

Art. 32. Documentele manageriale de evidenţă sunt:

 1. statul de funcţii;
 2. organigrama Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria;
 3. schema orară a Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria;
 4. planul de şcolarizare;
 5. dosarul cu instrumentele interne de lucru ale directorului.

              

                      CAPITOLUL III – PERSONALUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 

 

Art. 33. (1) În Liceul Tehnologic Nr. 1 Alexandria personalul este format din personal didactic de conducere, didactic de predare şi de instruire practică, didactic auxiliar şi personal nedidactic.

(2) Selecţia personalului didactic, a celui didactic auxiliar şi a celui nedidactic din Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria se face conform normelor specifice fiecărei categorii de personal.

 • Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic în Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria se realizează prin încheierea contractului individual de muncă cu unitatea de învăţământ, prin reprezentantul său legal.

Art. 34. (1) Drepturile şi obligaţiile personalului din învăţământ sunt reglementate de legislaţia în vigoare.

 • Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să îndeplinească condiţiile de studii cerute pentru postul ocupat şi să fie apt din punct de vedere medical.
 • Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile pe care trebuie să le transmită elevilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil.
 • Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia sau ale celorlalţi salariaţi din unitate.
 • Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze verbal, fizic sau emoţional elevii şi/sau colegii.
 • Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia de a veghea la siguranţa elevilor, pe parcursul desfăşurării programului şcolar şi a activităţilor şcolare şi extracurriculare/extraşcolare.
 • Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia să sesizeze, după caz, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor elevilor, inclusiv în legătură cu aspecte care le afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică.

Art. 35. (1) Structura de personal şi organizarea acestuia se stabilesc prin organigramă, prin statele de funcţii şi prin proiectul de încadrare ale Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria.

 • Prin organigrama unităţii se stabilesc: structura de conducere şi ierarhia internă, organismele consultative, catedrele, comisiile şi celelalte colective de lucru, compartimentele de specialitate sau alte structuri funcţionale prevăzute de legislaţia în vigoare.
 • Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an şcolar, se aprobă de către consiliul de administraţie şi se înregistrează la secretariatul Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria.

Art. 36. Personalul didactic de predare este organizat în catedre/comisii metodice şi în colective/comisii de lucru pe diferite domenii de activitate, în conformitate cu normele legale în vigoare şi cu prevederile prezentului regulament. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria cuprinde prevederi specifice referitoare la organizarea şi funcţionarea catedrelor, comisiilor şi colectivelor.

Art. 37. Personalul didactic auxiliar şi nedidactic este organizat în compartimente de specialitate care se află în subordinea directorului/directorului adjunct, în conformitate cu organigrama Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria.

Art. 38. La nivelul Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria funcţionează următoarele compartimente/servicii de specialitate: secretariat, financiar, administrativ, precum şi alte compartimente sau servicii, potrivit legislaţiei în vigoare.

 

Personalul didactic

 

Art. 39. Personalul didactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de contractele colective de muncă aplicabile.

Art. 40.  Pentru încadrarea şi menţinerea în funcţie, personalul didactic are obligaţia să prezinte un certificat medical, eliberat pe un formular specific, aprobat prin ordin comun al ministrului educaţiei naţionale şi ministrului sănătăţii.

Art. 41. Personalul didactic are obligaţia de a participa la activităţi de formare continuă, în condiţiile legii.

Art. 42. Se interzice personalului didactic de predare să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la reprezentanţii legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancţionează conform legii.

Art. 43. (1) În Liceul Tehnologic Nr. 1 Alexandria se organizează permanent, pe durata desfăşurării cursurilor, serviciul pe şcoală al personalului didactic de predare şi instruire practică, în zilele în care acesta are cele mai puţine ore de curs. Atribuţiile personalului de serviciu sunt stabilite prin prezentul regulament în concordanță cu dimensiunea perimetrului şcolar, cu numărul elevilor şi cu activităţile specifice care se organizează.

 • Zilnic, serviciul pe şcoală va fi asigurat de profesorii programaţi, unul pentru schimbul de dimineață și unul pentru schimbul de după-masă.
 • Sarcinile profesorului de serviciu:
  1. se prezintă la şcoală cu 15 minute înainte de începerea programului școlar;
  2. supraveghează starea de disciplină a elevilor în timpul pauzelor;
  3. supraveghează să nu se exercite presiuni şi ameninţări asupra elevilor;
  4. semnalează absenţa de la program a cadrelor didactice;
  5. anunţă conducerea şcolii şi imediat organele de ordine şi de intervenţie în cazul producerii unor evenimente deosebite (furturi, incendii, violențe, ameninţări etc.);
  6. întocmeşte, la sfârşitul programului, un proces verbal, în registrul special, în care consemnează modul în care s-a desfăşurat programul şi evenimentele deosebite care au avut loc în timpul serviciului pe fiecare sector în parte;
  7. verifică activitatea din internat și cantină;
  8. asigură evacuarea elevilor în cazuri de urgenţă (cutremure,incendii etc.) împreună cu profesorii claselor şi personalul de serviciu.
 • Membrii comisiei de prevenire și combatere a violenţei vor colabora cu profesorii de serviciu, în vederea eradicării violenţei de orice fel în spaţiile şcolare. Profesorii au obligaţia de a rămâne cu elevii în situaţii de urgenţă.
 • Dacă profesorii de serviciu nu-şi realizează atribuţiile vor fi sancționați, la propunerea şefului Comisiei pentru orar, conform legislației în vigoare.
 • Programul serviciului pe școală: pentru schimbul 1 începe la 7.45 și se termină la 14.00. Pentru schimbul 2 începe la ora 15.00 și se termină la ora 20.00.

 

 

 

 

 • Atribuțiile profesorilor de serviciu în schimbul 1 sunt:

 

Sector  I

CURTE, INTERNAT

Sector  II

CORP ȘCOALĂ, CORP ATELIER

·    supravegherea disciplinei în curte pe  timpul pauzelor

·    verificarea prezenței la ore a elevilor interni

·      organizarea suplinirii cadrelor didactice învoite/absente

·      monitorizarea și verificarea accesului în școală al elevilor conform regulamentului

·      monitorizarea stării de disciplină a elevilor

·        Asigură evacuarea elevilor în caz de urgență;

·        Supraveghează elevii astfel încât aceștia să nu fie amenințați, să nu fie victimele unor presiuni etc;

·        Comunică și informează direcțiunea cu privire la evenimentele deosebite.

 

(8) Atribuțiile profesorului de serviciu din schimbul 2 sunt: monitorizează și verifică accesul în școală al elevilor conform regulamentului; organizează suplinirea cadrelor didactice absente; monitorizează disciplina elevilor; închide cataloagele și predă secretariatului cheile de la fișet.

 

Personalul nedidactic

 

Art. 44. (1) Personalul nedidactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de contractele colective de muncă aplicabile.

 • Organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice din Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria sunt coordonate de director. Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatele concursului.
 • Angajarea personalului nedidactic în Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria se face de către director, cu aprobarea consiliului de administraţie, prin încheierea contractului individual de muncă.

 Art. 45. (1) Activitatea personalului nedidactic este coordonată, de regulă, de administratorul de    patrimoniu. În anul școlar 2019-2020, postul fiind vacant, atribuțiunile sunt delegate domnului Popa Ionel, muncitor.

 • Programul personalului nedidactic se stabileşte de către angajatul cu atribuțiuni de administrator delegate prin fișa postului, potrivit nevoilor Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria şi se aprobă de către directorul/directorul adjunct al Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria.
 • Angajatul cu atribuțiuni de administrator delegate prin fișa postului stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. În funcţie de nevoile unităţii, directorul poate solicita acestuia schimbarea sectoarelor.
 • Angajatul cu atribuțiuni de administrator delegate prin fișa postului nu poate folosi personalul subordonat în alte activităţi decât cele necesare Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria.
 • Angajatul cu atribuțiuni de administrator delegate prin fișa postului sau, în lipsa acestuia, altă persoană din cadrul compartimentului administrativ, desemnată de către director, trebuie să se îngrijească, în limita competenţelor, de verificarea periodică a elementelor bazei materiale a Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria în vederea asigurării securităţii elevilor/personalului din unitate.

 

Evaluarea personalului din unităţile de învăţământ

 

Art. 46. Evaluarea personalului se face conform legislaţiei în vigoare şi a contractelor colective de muncă aplicabile.

Art. 47. (1) Evaluarea personalului didactic se realizează, în baza fişei de evaluare adusă la cunoştinţă la începutul anului şcolar.

 • Evaluarea personalului nedidactic se realizează la sfârşitul anului calendaristic.
 • Conducerea Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria va comunica în scris personalului didactic/nedidactic rezultatul evaluării conform fişei specifice.

 

Răspunderea disciplinară a personalului din unitatea de învăţământ

 

Art. 48. Personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi cel de conducere răspund disciplinar conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 49. Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL IV – ORGANISME FUNCȚIONALE ȘI RESPONSABILITĂȚI ALE CADRELOR DIDACTICE

 

Consiliul profesoral

 

Art. 50. (1) Consiliul profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice de conducere, de predare și de instruire practică dintr-o unitate de învățământ. Președintele consiliului profesoral este directorul.

 • Consiliul profesoral se întrunește lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum 1/3 din numărul personalului didactic de predare și instruire practică.
 • Personalul didactic de conducere, de predare și instruire practică are dreptul să participe la toate ședințele consiliilor profesorale din unitățile de învățământ unde își desfășoară activitatea și are obligația de a participa la ședințele consiliului profesoral din unitatea de învățământ unde declară, în scris, la începutul fiecărui an școlar, că are norma de bază. Absența nemotivată de la ședințele consiliului profesoral din unitatea de învățământ unde are norma de bază se consideră abatere disciplinară.
 • Cvorumul necesar pentru întrunirea în ședință a Consiliului profesoral este de 2/3 din numărul total al membrilor, cadre didactice de conducere, de predare și instruire practică, cu norma de bază în unitatea de învățământ.
 • Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puțin jumătate plus unu din numărul total al membrilor consiliului profesoral cu norma de bază în unitate, și sunt obligatorii pentru personalul unității de învățământ, precum și pentru elevi, părinți/tutori/reprezentanți legali. Modalitatea de vot se stabilește la începutul ședinței.
 • Directorul unității de învățământ numește, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, ales de consiliul profesoral. Secretarul are atribuția de a redacta lizibil și inteligibil procesele-verbale ale ședințelor consiliului profesoral.
 • La ședințele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcție de tematica dezbătută, personalul didactic auxiliar și/sau personalul nedidactic din unitatea de învățământ, reprezentanți desemnați ai părinților, ai consiliului elevilor, ai autorităților administrației publice locale și ai operatorilor economici și ai altor parteneri educaționali. La ședințele consiliului profesoral pot participa și reprezentanții organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar care au membri în unitate.
 • La sfârșitul fiecărei ședințe a consiliului profesoral, toți participanții au obligația să semneze procesul-verbal de ședință.
 • Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. Registrul de procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină și se înregistrează. Pe ultima pagină, directorul unității de învățământ semnează pentru certificarea numărului paginilor registrului și aplică ștampila unității de învățământ.
 • Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoțit de un dosar care conține anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.), numerotate și îndosariate pentru fiecare ședință. Registrul și dosarul se păstrează într-un fișet securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul și la directorul unității de învățământ.

Art. 51.  Consiliul profesoral are următoarele atribuții:

 1. analizează, dezbate şi validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de învăţământ, care se face public;
 2. alege, prin vot secret, reprezentanţii personalului didactic în consiliul de administraţie;
 3. dezbate, avizează şi propune consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de acțiune al unităţii de învăţământ;
 4. dezbate şi aprobă rapoartele de activitate semestrial şi anual, precum şi eventuale completări sau modificări ale acestora;
 5. aprobă raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentat de fiecare profesor-diriginte, precum şi situaţia şcolară după încheierea sesiunilor de amânări, diferenţe şi corigenţe;
 6. hotărăşte asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc abateri, potrivit prevederilor prezentului regulament şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;
 7. propune acordarea recompenselor pentru elevi şi pentru personalul didactic din unitatea de învăţământ, conform reglementărilor în vigoare;
 8. validează notele la purtare mai mici de 7;
 9. avizează oferta de curriculum la decizia şcolii pentru anul şcolar următor şi o propune spre aprobare consiliului de administraţie;
 10. avizează proiectul planului de şcolarizare;
 11. validează fişele de autoevaluare ale personalului didactic al unităţii de învăţământ, în baza cărora se stabileşte calificativul anual;
 12. formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic, care solicită acordarea gradaţiei de merit sau a altor distincţii şi premii, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare a activităţii desfăşurate de acesta;
 13. propune consiliului de administraţie programele de formare continuă şi dezvoltare profesională ale cadrelor didactice;
 14. propune consiliului de administraţie premierea şi acordarea titlului „Profesorul anului‖ personalului didactic de predare şi instruire practică cu rezultate deosebite în activitatea didactică, în unitatea de învăţământ; dezbate şi avizează regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;
 15. dezbate, la solicitarea ministerului, a inspectoratului şcolar sau din proprie iniţiativă, proiecte de acte normative şi/sau administrative cu caracter normativ, care reglementează activitatea la nivelul sistemului naţional de învăţământ, formulează propuneri de modificare sau de completare a acestora;
 16. dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea actului educaţional din unitatea de învăţământ şi propune consiliului de administraţie măsuri de optimizare a acestuia;
 17. alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, în condiţiile legii;
 18. îndeplineşte, în limitele legii, alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie, precum şi orice alte atribuţii potrivit legislaţiei în vigoare şi contractelor colective de muncă aplicabile;
 19. u) propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ, conform legii.

Art. 52.  Documentele consiliului profesoral sunt:

 1. tematica și graficul ședințelor consiliului profesoral;
 2. convocatoare ale consiliului profesoral;
 3. registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoțit de dosarul cu anexele proceselor-verbale.

 

 

Consiliul clasei

 

Art. 53. (1) Consiliul clasei funcționează în invatamantul liceal, profesional și postliceal și este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă, din cel puțin un părinte delegat al comitetului de părinți al clasei, cu excepția claselor din învățământul postliceal și a reprezentantului elevilor clasei respective, desemnat prin vot secret de către elevii clasei.

 • Președintele consiliului clasei este profesorul diriginte, în cazul învățământului liceal, profesional și postliceal.
 • Consiliul clasei se întrunește cel puțin o dată pe semestru sau ori de cate ori este necesar, la solicitarea profesorului diriginte, a reprezentanților părinților și ai elevilor.

Art. 54. Consiliul clasei are următoarele obiective:

 1. armonizarea activităților didactice cu nevoile educaționale ale elevilor;
 2. evaluarea obiectivă a progresului educațional al elevilor;
 3. coordonarea intervențiilor multiple ale echipei pedagogice, în vederea optimizării rezultatelor elevilor, în sensul atingerii obiectivelor educaționale, stabilite pentru colectivul clasei;
 4. stabilirea și punerea în aplicare a modalităților de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de învățare;
 5. organizarea de activități suplimentare pentru elevii capabili de performanțe.

Art. 55.  Consiliul clasei are următoarele atribuții:

 1. analizează semestrial progresul școlar și comportamentul fiecărui elev;
 2. stabilește măsuri de sprijin atât pentru elevii cu problem de învățare sau de comportament, cât și pentru elevii cu rezultate deosebite;
 3. stabilește notele/calificativele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcție de frecvența și comportamentul acestora în activitatea școlară și extrașcolară; propune consiliului profesoral validarea notelor mai mici de 7;
 4. propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;
 5. participă la întâlniri cu părinții și elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea profesorului diriginte sau a cel puțin 1/3 dintre părinții elevilor clasei;
 6. analizează abaterile  disciplinare  ale  elevilor  și  propane profesorului diriginte, sancțiunile disciplinare prevăzute pentru elevi, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 56. (1) Consiliul clasei se întrunește în prezența a cel puțin 2/3 din totalul membrilor și adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.

(2)    La sfârșitul fiecărei ședințe a consiliului clasei, toți membrii au obligația să semneze procesul-verbal de ședință. Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale ale consiliilor clasei, constituit la nivelul unității de învățământ, pe fiecare nivel de învățământ. Registrul de procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină și se înregistrează. Registrul de procese-verbale al consiliilor clasei este însoțit de un dosar care conține anexele proceselor, numerotate și îndosariate pentru fiecare ședință.

Art. 57. Documentele consiliului clasei sunt:

 1. tematica și graficul ședințelor consiliului clasei;
 2. convocatoarele la ședințele consiliului clasei;
 3. registrul de procese-verbale al consiliului clasei, însoțit de dosarul cu anexele proceselor-verbale.

Catedrele/Comisiile metodice

 

Art. 58. (1) În cadrul unei unități de învățământ, catedrele/comisiile metodice se constituie din minimum 3 membri, pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare.

 • Activitatea catedrei/comisiei metodice este coordonată de șeful catedrei, respectiv responsabilul comisiei metodice, ales de către membrii catedrei/comisiei și validat de consiliul de administrație al unității.
 • Catedra/Comisia metodică se întrunește lunar sau de câte ori este necesar, la solicitarea directorului ori a membrilor acesteia.
 • Tematica ședințelor este elaborată la nivelul catedrei comisiei metodice, sub îndrumarea responsabilului de catedră/responsabilului comisiei metodice, și este aprobată de directorul unității de învățământ.

Art. 59.  Atribuțiile catedrelor/comisiilor metodice sunt următoarele:

 1. stabilește modalitățile concrete de implementare a curriculumului național, adecvate specificului unității de învățământ și nevoilor educaționale ale copiilor/elevilor, în vederea realizării potențialului maxim al acestora și atingerii standardelor naționale;
 2. elaborează oferta de curriculum la decizia școlii și o propune spre dezbatere consiliului profesoral; curriculumul la decizia școlii cuprinde și oferta stabilită la nivel național;
 3. elaborează programe de activități semestriale și anuale menite să conducă la atingerea obiectivelor educaționale asumate și la progresul școlar;
 4. consiliază cadrele didactice debutante, în procesul de elaborare a proiectării didactice și a planificărilor semestriale;
 5. elaborează instrumente de evaluare și notare;
 6. analizează periodic performanțele școlare ale copiilor/elevilor;
 7. monitorizează parcurgerea programei la fiecare grupă/clasă și modul în care se realizează evaluarea elevilor; în acest sens, personalul didactic de predare și instruire practică are obligația de a completa condica de prezență inclusiv cu tema orei de curs;
 8. planifică și organizează instruirea practică a elevilor;
 9. organizează activități de pregătire specială a elevilor cu ritm lent de învățare ori pentru examene/evaluări și concursuri școlare;
 10. organizează activități de formare continuă și de cercetare — acțiuni specifice unității de învățământ, lecții demonstrative, schimburi de experiență etc.;
 11. implementează standardele de calitate specifice;
 12. realizează și implementează proceduri de îmbunătățire a calității activității didactice;
 13. propun, la începutul anului școlar, cadrele didactice care predau la fiecare formațiune de studiu;
 14. orice alte atribuții decurgând din legislația în vigoare și din regulamentul de organizare și funcționare al unității.

Art. 60.  Atribuțiile responsabilului de catedră/ responsabilului comisiei metodice sunt următoarele:

 1. organizează și coordonează întreaga activitate a catedrei/comisiei metodice (întocmește și completează dosarul catedrei/comisiei, coordonează realizarea instrumentelor de lucru la nivelul catedrei/ comisiei, elaborează rapoarte și analize, propune planuri de obținere a performanțelor și planuri remediale, după consultarea cu membrii catedrei/comisiei metodice, precum și alte activități stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al unității);
 2. stabilește atribuțiile și responsabilitățile fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice;
 3. evaluează, pe baza unor criterii de performanță stabilite la nivelul unității de învățământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, activitatea fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice;
 4. propune participarea membrilor catedrei/comisiei metodice la cursuri de formare;
 5. participă la acțiunile școlare și extrașcolare inițiate în unitatea de învățământ;
 6. efectuează asistențe la ore, conform planului de activitate al catedrei/comisiei metodice sau la solicitarea directorului;
 7. elaborează semestrial informări asupra activității catedrei/comisiei metodice, pe care le prezintă în consiliul profesoral;
 8. îndeplinește orice alte atribuții decurgând din legislația în vigoare.

 

RESPONSABILITĂȚI ALE PERSONALULUI DIDACTIC ÎN UNITATEA DE

ÎNVĂȚĂMÂNT

 

Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare

 

Art. 61. (1) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare este, de regulă, un cadru didactic titular, propus de consiliul profesoral și aprobat de către consiliul de administrație, în baza unor criterii specifice aprobate de către consiliul de administrație al unității de învățământ.

 • Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare coordonează activitatea educativă din unitatea de învățământ, inițiază, organizează și desfășoară activități extrașcolare la nivelul unității de învățământ, cu diriginții, cu responsabilul comisiei de învățământ primar, cu consiliul reprezentativ al părinților/asociația de părinți, cu reprezentanți ai consiliului elevilor, cu consilierul școlar și cu partenerii guvernamentali și neguvernamentali.
 • Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare își desfășoară activitatea în baza prevederilor strategiilor ministerului educației privind educația formală și nonformală.
 • Directorul unității de învățământ stabilește atribuțiile coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, în funcție de specificul unității.
 • Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare poate fi remunerat suplimentar din fonduri extrabugetare, conform legislației în vigoare.

Art. 62. Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare are următoarele atribuții:

 1. coordonează, monitorizează și evaluează activitatea educativă nonformală din unitatea de învățământ;
 2. avizează planificarea activităților din cadrul programului activităților educative ale clasei/grupei;
 3. elaborează proiectul programului/calendarul  activităților  educative școlare și extrașcolare ale unității de învățământ, în conformitate cu planul de dezvoltare instituțională, cu direcțiile stabilite de către inspectoratul școlar și minister, în urma consultării părinților și a elevilor, și îl supune spre aprobare consiliului de administrație;
 4. elaborează, propune și implementează proiecte și programe educative;
 5. identifică tipurile de activități educative extrașcolare care corespund nevoilor elevilor, precum și posibilitățile de realizare a acestora, prin consultarea elevilor și părinților;
 6. prezintă consiliului de administrație rapoarte semestriale privind activitatea educativă și rezultatele acesteia;
 7. diseminează informațiile privind activitățile educative derulate în unitatea de învățământ;
 8. facilitează implicarea părinților și a partenerilor educaționali în activitățile educative;
 9. elaborează tematici și propune forme de desfășurare a consultațiilor cu părinții, tutorii sau susținătorii legali pe teme educative;
 10. propune/elaborează instrumente de evaluare a activității educative nonformale desfășurate la nivelul unității de învățământ;
 11. facilitează vizite de studii pentru elevi, în țară și în străinătate, desfășurate în cadrul programelor de parteneriat educațional;
 12. orice alte atribuții rezultând din legislația în vigoare.

Art. 63. Portofoliul coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare conține:

 1. oferta educațională a unității de învățământ în domeniul activității educative extrașcolare;
 2. planul anual și semestrial al activității educative extrașcolare;
 3. programe de parteneriat pentru realizarea de activități educative extrașcolare;
 4. programe educative de prevenție și intervenție;
 5. modalități de monitorizare și evaluare a activității educative extrașcolare;
 6. măsuri de optimizare a ofertei educaționale extrașcolare;
 7. rapoarte de activitate semestriale și anuale;
 8. documente care reglementează activitatea extrașcolară, în format letric/electronic, transmise de inspectoratul școlar și minister, privind activitatea educativă extrașcolară.

Art. 64. (1) Inspectoratul școlar stabilește o zi metodică pentru coordonatorii pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare.

(2) Activitatea desfășurată de coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare se regăsește în raportul anual de activitate, prezentat în consiliul de administrație. Activitatea educativă școlară și extrașcolară este parte a planului de dezvoltare instituțională a unității de învățământ.

 

Profesorul diriginte

 

Art. 65. (1) Profesorul diriginte coordonează activitatea clasei din ]nvatamantul liceal și       profesional.

 • Un cadru didactic poate îndeplini atribuțiile de profesor diriginte la o singură formațiune de studiu.

Art. 66. (1) Profesorii diriginți sunt numiți, anual, de către directorul unității de învățământ, în baza hotărârii consiliului de administrație, după consultarea consiliului profesoral.

 • La numirea profesorilor diriginți se are în vedere principiul continuității, astfel încât o formațiune de studiu să aibă același diriginte pe parcursul unui nivel de învățământ.
 • De regulă, poate fi numit profesor diriginte un cadru didactic titular sau suplinitor care are cel puțin o jumătate din norma didactică în unitatea de învățământ și care predă la clasa respectivă.
 • Pot fi numiți ca profesori diriginți și cadrele didactice din centrele și cabinetele de asistență psihopedagogică.

Art. 67. (1) Activitățile specifice funcției de diriginte sunt prevăzute în fișa postului cadrului didactic.

 • Profesorul diriginte realizează, semestrial și anual, planificarea activităților conform proiectului de dezvoltare instituțională și nevoilor educaționale ale colectivului de elevi pe care îl coordonează. Planificarea se avizează de către directorul unității de învățământ.
 • Activitățile de suport educațional, consiliere și orientare profesională sunt obligatorii și sunt desfășurate de profesorul diriginte în cadrul orelor de consiliere și orientare, orelor de dirigenție sau în afara orelor de curs, după caz.
 • Profesorul diriginte desfășoară activități de suport educațional, consiliere și orientare profesională pentru elevii clasei. Activitățile se referă la:
 • teme stabilite în concordanță cu specificul vârstei, cu interesele sau solicitările elevilor, pe baza programelor școlare în vigoare elaborate pentru aria curriculară „Consiliere și orientare;
 • teme de educație în conformitate cu prevederile actelor normative și ale strategiilor naționale, precum și în baza parteneriatelor încheiate de ministerul educației cu alte ministere, instituții și organizații.
 • Orele destinate activităților de suport educațional, consiliere și orientare profesională se consemnează în condica de prezență a cadrelor didactice conform planificării aprobate de directorul unității.
 • Profesorul diriginte desfășoară activități educative extrașcolare, pe care le stabilește după consultarea elevilor și a părinților, în concordanță cu specificul vârstei și nevoilor identificate pentru colectivul de elevi.

Art. 68. (1) Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, profesorul diriginte stabilește cel puțin o oră în fiecare lună în care se întâlnește cu aceștia, pentru prezentarea situației școlare a elevilor, pentru discutarea problemelor educaționale sau comportamentale specifice ale acestora.

 • Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginților cu părinții, tutorii sau susținătorii legali de la fiecare formațiune de studiu se aprobă de către director, se comunică elevilor și părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai acestora și se afișează la avizierul școlii.

 

Art. 69.  Profesorul diriginte are următoarele atribuții:

 1. organizează și coordonează:
  1. activitatea colectivului de elevi;
  2. activitatea consiliului clasei;
  3. întâlniri cu părinții, tutorii sau susținătorii legali la începutul și sfârșitul semestrului și ori de câte ori este cazul;
  4. acțiuni de orientare școlară și profesională pentru elevii clasei;
  5. activități educative și de consiliere;
  6. activități extracurriculare și extrașcolare în unitatea de învățământ activități extracurriculare;
 2. monitorizează;
  1. situația la învățătură a elevilor;
   1. frecvența la ore a elevilor;
   2. participarea și rezultatele elevilor la concursurile și competițiile școlare;
   3. comportamentul elevilor în timpul activităților școlare, extrașcolare și extracurriculare;
   4. participarea elevilor la programe sau proiecte și implicarea acestora în activități de voluntariat;

 

 

 1. colaborează cu:
  1. profesorii clasei și coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare pentru informarea privind activitatea elevilor, pentru soluționarea unor situații specifice activităților școlare și pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-educativ, care-i implică pe elevi;
  2. cabinetele de asistență psihopedagogică, în activități de consiliere și orientare a elevilor clasei;
  3. directorul unității de învățământ, pentru organizarea unor activități ale colectivului de elevi, pentru inițierea unor proiecte educaționale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative referitoare la întreținerea și dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei materiale, pentru soluționarea unor probleme sau situații deosebite, apărute în legătură cu colectivul de elevi;
  4. comitetul de părinți, părinții, tutorii sau susținătorii legali pentru toate aspectele care vizează activitatea elevilor și evenimentele importante la care aceștia participă și cu alți parteneri implicați în activitatea educativă școlară și extrașcolară;
  5. alți parteneri implicați în activitatea educativă școlară și extrașcolară;
  6. compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor școlare și a actelor de studii ale elevilor clasei;
  7. persoana desemnată pentru gestionarea SIIIR, în vederea completării și actualizării datelor referitoare la elevi;
 2. informează:
  1. elevii și părinții, tutorii sau susținătorii legali, despre prevederile regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ;
  2. elevii și părinții, tutorii sau susținătorii legali, cu privire la reglementările referitoare la examene/testări naționale și cu privire la alte documente care reglementează activitatea și parcursul școlar al elevilor;
  3. părinții, tutorii sau susținătorii legali, despre situația școlară, despre comportamentul elevilor, despre frecvența acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, precum și în scris, ori de câte ori este nevoie;
  4. părinții, tutorii sau susținătorii legali, în cazul în care elevul înregistrează absențe nemotivate; informarea se face în scris; numărul acestora se stabilește prin regulamentul de organizare și funcționare a fiecărei unități de învățământ.
  5. părinții, tutorii sau susținătorii legali, în scris, referitor la situațiile de corigență, sancționările disciplinare, neîncheierea situației școlare sau repetenție;
 3. îndeplinește alte atribuții stabilite de către conducerea unității de învățământ, în conformitate cu legislația în vigoare sau fișa postului.

Art. 70.  Profesorul diriginte mai are și următoarele atribuții:

 • răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, împreună cu elevi, părinți, tutori sau susținători legali, precum și cu membrii consiliului clasei;
 • completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor;
 • motivează absențele elevilor, în conformitate cu prevederile prezentului regulament și ale regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ;
 • încheie situația școlară a fiecărui elev la sfârșit de semestru și de an școlar și o consemnează în catalog și în carnetul de elev;
 • realizează ierarhizarea elevilor la sfârșit de an școlar pe baza rezultatelor acestora;
 • propune consiliului de administrație acordarea de burse pentru elevi, în conformitate cu legislația în vigoare;
 • completează documentele specifice colectivului de elevi și monitorizează completarea portofoliului educațional al elevilor;
 • întocmește calendarul activităților educative extrașcolare ale clasei;
 • elaborează portofoliul dirigintelui.

 

 

 

 

 

COMISIILE  DIN  UNITATEA  DE  ÎNVĂȚĂMÂNT

 

Art. 71. — (1) Comisiile din Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria se înființează și funcționează conform Titlului V, cap. III, art. 79 și art. 80 din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.

 • La nivelul Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria funcționează următoarele comisii:
 1. cu caracter permanent;
 2. cu caracter temporar;
 3. cu caracter ocazional.
 • Comisiile cu caracter permanent își desfășoară activitatea pe tot parcursul anului școlar, comisiile cu caracter temporar își desfășoară activitatea doar în anumite perioade ale anului școlar, iar comisiile cu caracter ocazional sunt înființate ori de câte ori se impune constituirea unei astfel de comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria.
 • Comisiile de la nivelul Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria își desfășoară activitatea pe baza deciziei de constituire emise de directorul unității.
 • Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria își elaborează proceduri, privind funcționarea comisiilor în funcție de nevoile proprii.

Art. 72. Comisiile cu caracter permanent sunt:

 1. Comisia pentru curriculum;
 2. Comisia de evaluare și asigurare a calității;
 3. Comisia pentru dezvoltarea profesională și evoluția în cariera didactică;
 4. Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență;
 5. Comisia pentru controlul managerial intern;
 6. Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității;
 7. Comisia pentru programe și proiecte educative.

 

A COMISIA PENTRU CURRICULUM

Comisia pentru curriculum este compusă din responsabilii tuturor catedrelor/comisiilor metodice, director, directorul adjunct.

Preşedintele comisiei este directorul.

Componenţa comisiei este aprobată în fiecare an şcolar de Consiliul profesoral şi Consiliul de administraţie. Comisia pentru curriculum elaborează:

 • proiectul curricular al liceului: curiculum la decizie locală, finalităţi şi obiective ale liceului, metode şi tehnici de evaluare, criterii de selecţie a elevilor;
 • oferta educaţională a liceului şi strategia de promovare;
 • analizează şi aprobă CDL;
 • programe şi planuri operaţionale anuale şi semestriale;
 • centralizează programarea corectă a lucrărilor scrise (teze), pentru a evita aglomerarea elevilor, si le afiseaza la avizier

Componența comisiei în anul școlar 2019-2020

RESPONSABIL:                                          Dir. Iuliana Stancu

MEMBRI                                                      Dir.adj. Florentina Dorobantu

Prof. Becheru Dragomira

Prof.Ștefan Violeta

Prof. Itu Cristea Gabriela

Prof.Prodana Angelica

Prof. Radu Ilie

Prof.Adina Druga

 

 

 

 

B – COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII

CEAC funcţioneză în coformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii în educaţie, cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi a Ordinului 5079/2016. ARACIP împreună cu MEN adoptă standarde, standarde de referință, indicatori de performanță, precum și metodologia de asigurare a calității, iar CEAC funcţionează după strategia și propriul regulament de funcționare elaborate de Consiliul de administraţie.

Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității este formată din 3-9 membri. Conducerea ei operativă este asigurată de directorul colegiului.

Componența comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității cuprinde, în numar relativ egal:

 • reprezentanți ai corpului profesoral;
 • reprezentanți ai părinților și reprezentanți ai elevilor;
 • reprezentanți ai consiliului local.

Membrii comisiei pentru evaluarea și asigurarea calitatii nu pot îndeplini funcția de director sau director adjunct în instituția respectivă, cu excepția persoanei care asigură conducerea ei operativă. Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității poate fi remunerată, cu respectarea legislației în vigoare.

Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității are următoarele atribuții:

 1. aplică procedurile și activitățile de evaluare și asigurare a calității, realizate la nivelul catedrelor şi aprobate de Consiliul de administraţie al unității școlare, conform domeniilor și criteriilor prevăzute de legislația în vigoare;
 2. elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educației în unitatea școlară respectivă, pe baza căruia directorul elaborează raportul general privind starea și calitatea învățământului din unitatea școlară. Raportul este adus la cunoștință tuturor beneficiarilor, prin afișare sau publicare și este pus la dispoziția evaluatorului extern;
 3. elaborează propuneri de îmbunătățire a calității educației;
 4. cooperează cu A.R.A.C.I.P, cu alte agenții și organisme abilitate sau instituții similare din țară ori din străinătate, potrivit legii.

Componența comisiei în anul școlar 2019-2020:

 • Responabil: Prof. Becheru Dragomira
 • Membri:
 • Ștefan Violeta
 • Pîrvulescu Ștefan Adrian
 • Prodana Angelica
 • Matei Iuliana
 • Chiriță Camelia Aura – reprezentant sindicat
 • Marinescu Stelian – reprezentant părinți
 • Iotu Lucian – reprezentant CL
 • Badea Ionuț Alexandru, clasa a X-a E – reprezentant CȘE

 

C – COMISIA PENTRU DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ ȘI EVOLUȚIA ÎN CARIERA DIDACTICĂ

Comisia se constituie la începutul fiecărui an şcolar, fiind formată din 5 membri, şeful comisiei fiind responsabilul cu dezvoltarea profesională din unitatea de învăţământ.

Comisia se întruneşte lunar şi ori de câte ori este nevoie, urmărind:

 1. sprijinirea personalului didactic în aplicarea reformei sistemului educaţional şi în îmbunătăţirea activităţii didactice;
 2. informarea promptă a personalului didactic cu privire la planuri de învăţământ, curriculum, programme şcolare etc., şi a modului de aplicare a acestora.

RESPONSABIL:                                           PROF.Vilae Luminița

MEMBRI                                                        PROF.Stefan Violeta

PROF.Spataru Ady

 

 

Atribuţiile Comisiei pentru perfecționare și formare continuă sunt:

 1. să menţină permanent contactul cu I.Ș.J. Teleorman, informându-se cu privire la modificările ce pot apărea în curriculum, modalităţi de evaluare şi a modului de aplicare a acestora;
 2. să menţioneze legătura cu instituţiile abilitate cu formarea şi perfecţionarea continuă;
 3. să informeze personalul didactic de modificările care apar, de oportunităţile de dezvoltare profesională existente;
 4. să elaboreze materiale de sinteză pe diferite teme (curriculum, evaluare, metode şi strategii didactice, manuale alternative, consiliere şi orientare etc.);
 5. să sprijine personalul didactic prin stagii de formare în activitatea de perfecţionare şi susţinere a examenelor de definitivat şi grade didactice;
 6. să sprijine, din punct de vedere metodic, profesorii aflaţi la începutul activităţii didactice;
 7. să organizeze seminarii, lecţii deschise, discuţii pe diferite probleme;
 8. să păstreze evidenţa fişelor individuale de formare continuă ale personalului didactic, reactualizate anual;
 9. să elaboreze/completeze situaţii statistice, la nivelul unităţii sau solicitate de ISJ Teleorman, CCD Teleorman, legate de formarea continuă a personalului.

 

D – COMISIA DE SECURITATE ȘI SANATATE IN MUNCA ȘI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚA

Componența an școlar 2019-2020:

Responsabil:    Prof. Vişan Rozalia

Membri:           Prof. Constantinescu Violeta

Prof. Gongone Dorin

Prof. Ştefan Emil

Prof. Răducu Liliana

Prof. Manea Ionel

Maistru instructor:  Dumitrașcu Niculae

Mutu Mariana – supraveghetor de noapte internat

 

S1. COMITETUL DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Este constituit şi funcţionează în conformitate cu Legea 319/2006 privind normele generale de protecţie a muncii.

Comitetul de securitatea și sănătatea muncii are în componenţă: şefii de catedră ai disciplinelor ce folosesc laboratoare, săli de sport, diriginţii claselor, laboranţi, secretar, administrator.

Componenţa comitetului se stabileşte la fiecare început de an şcolar şi este coordonată de un preşedinte desemnat de director.

Comitetul de securitatea și sănătatea muncii se întruneşte semestrial şi ori de câte ori este nevoie. Atribuţiile Comitetului de securitatea și sănătatea muncii constau în:

 1. elaborarea normelor de protecţie a muncii pe diferite compartimente şi activităţi ţinând cont de riscurile şi accidentele ce pot interveni;
 2. organizarea instructajelor de protecţie a muncii pe activităţi;
 3. efectuarea instructajelor de protecţie a muncii pentru activităţi extracurriculare (de către conducătorii activităţilor);
 4. elaborarea de materiale informative cu privire la riscurile de accidente ce pot apărea în şcoală şi în afara şcolii;
 5. asigurarea condiţiilor normale de desfăşurare a activităţilor şcolii în colaborare cu administraţia.

S2.  COMISIA PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

 • Atribuţiile comisiei pentru situaţii de urgenţă sunt:
 • organizează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor prin plan anual de muncă;
 • urmăreşte realizarea acţiunilor stabilite şi prezintă periodic normele şi sarcinile de prevenire şi stingere ce revin personalului şi elevilor precum şi consecinţele diferitelor manifestări de neglijenţă şi nepăsare;
 • întocmeşte necesarul de mijloace şi materiale pentru PSI şi solicită conducătorului de unitate fondurile necesare;
 • difuzează în sălile de clasă, laboratoare, cabinete etc, planurile de evacuare în caz de incendiu şi normele de comportare în caz de incendiu;
 • elaborează materiale informative şi documentare care să fie utilizate de diriginţi, profesori, laboranţi în activitatea de prevenire a incendiilor.

E – COMISIA PENTRU CONTROL MANAGERIAL INTERN

Activitatea Comisiei se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr 400/12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările şi completările ulterioare.

Atribuţiile Comisiei:

 • Elaborează programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al instituţiei, program care cuprinde obiective, acţiuni, responsabilităţi, termene, precum şi alte măsuri necesare dezvoltării acestuia, cum ar fi elaborarea şi aplicarea procedurilor formalizate pe activităţi, perfecţionarea profesională. La elaborarea programului se vor avea în vedere regulile minimale de management, conţinute în standardele de control intern, aprobate prin Ordinul 400/12 iunie 2015 al Secretariatului General al Guvernului, particularităţile organizatorice şi funcţionale ale instituţiei, personalul şi structura acestuia, alte reglementări şi condiţii specifice.
 • Supune aprobării conducătorului directorului Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al instituţiei, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a deciziei de numire a Comisiei.
 • Urmăreşte realizarea şi asigură actualizarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial ori de căte ori este nevoie.
 • Monitorizează şi evaluează anual realizarea obiectivelor generale ale instituţiei.
 • Urmăreşte şi îndrumă compartimentele din cadrul unităţii în vederea elaborării programelor de dezvoltare, în realizarea şi actualizarea acestora şi/sau în alte activităţi legate de controlul intern/managerial.
 • Primeşte trimestrial, de la compartimentele unităţii informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemelor/subsistemelor proprii de control managerial intern, în raport cu programele adoptate, precum şi referiri la situaţiile deosebite observate şi la acţiunile de monitorizare, coordonare şi îndrumare, întreprinse în cadrul acestora.
 • Evaluează şi avizează procedurile operaţionale elaborate în cadrul unităţii.
 • Prezintă conducătorului unităţii, ori de câte ori este necesar, dar cel puţin trimestrial, informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, în raport cu programul adoptat, la acţiunile de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică întreprinse, precum şi la alte probleme apărute în legătură cu acest domeniu.

Componența comsiei în anul scolar 2019-2020:

Responsabil:    Prof. Dorobantu Florentina Lidia – director adjunct

Membri:           Dumitrescu Elena

Buligan Luminiţa

Prof. Găvănescu Mihai

Prof. Becheru Dragomira

F – COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI ELIMINAREA VIOLENȚEI, A FAPTELOR DE CORUPȚIE ȘI DISCRIMINARII IN MEDIUL ȘCOLAR ȘI PROMOVAREA INTERCULTURALITAȚII

Această comisie este împărțită în 2 subcomisii :

 

Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar

Comisia are următoarele atribuţii:

 1. este responsabilă, de aplicarea la nivelul liceului a prevederilor Planului cadru de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a preșcolarilor/elevilor și a personalului și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ;
 2. colaborează cu autoritățile administrației publice locale, cu reprezentanții poliției și ai jandarmeriei pentru a crește siguranța în unitatea de învățământ;
 3. elaborează rapoarte privind securitatea preșcolarilor/elevilor din liceu;
 4. propune conducerii liceului măsuri specifice, rezultate după analiza factorilor de risc și a situației specifice, care să aibă drept consecință creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului din unitate și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente liceului;
 5. proceduri prevenirea și combaterea violenței.
 6. elaborarea unui plan de acțiune pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității, în scopul asigurării respectării principiilor școlii incluzive, în unitatea de învățământ;
 7. colaborarea cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, mediatorii școlari, Consiliul elevilor, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, organizații nonguvernamentale în domeniul drepturilor omului și alți factori interesați în scopul prevenirii și combaterii cazurilor de discriminare și a promovării interculturalității;
 8. propunerea unor acțiuni specifice, la nivelul claselor sau al unității de învățământ, care să contribuie la cunoașterea și valorizarea celuilalt, la promovarea interculturalității;
 9. implementarea codului de etică;
 10. identificarea și analiza cazurilor de discriminare și înaintarea de propuneri de soluționare a acestora, consiliului de administrație, directorului unității de învățământ sau consiliului profesoral, după caz;
 11. prevenirea și medierea conflictelor apărute ca urmare a aplicării măsurilor ce vizează respectarea principiilor școlii incluzive;
 12. sesizarea autorităților competente în cazul identificării formelor grave de discriminare;
 13. monitorizarea și evaluarea acțiunilor întreprinse pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității;
 14. elaborarea și monitorizarea implementării planului de desegregare, acolo unde este cazul;
 15. elaborarea, anual, a unui raport care să conțină referiri la acțiunile întreprinse pentru prevenirea discriminării și la rezultatele obținute în rezolvarea cazurilor de discriminare și/sau, după caz, segregare.

 

Componența comsiei în anul scolar 2018-2019:

RESPONSABIL:                                          prof. Vilae Flori Luminita

MEMBRI                                                      prof. Hoaghe Alxandru

prof. Raducu Liliana

Elev  Chelu Doru cls a XI-aA

Părinte: Profir Polixenia

Condiţiile de acces în liceu sunt stabilite prin procedură specifică, pentru personalul liceului, elevi, părinţi şi vizitatori.

În conformitate cu Legea nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare, semnul distinctiv al liceului este ecusonul cu sigla liceului inscripţionată. Acest semn este comunicat Inspectoratului Judeţean de Poliţie Teleorman şi Inspectoratului de Jandarmi al Judeţului Teleorman.

La ședințele de lucru ale comisiei sunt invitați să participe, acolo unde este posibil, în calitate de observatori, reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale cu activitate în domeniul drepturilor omului.

 

G – COMISIA PENTRU PROGRAME ȘI PROIECTE EDUCATIVE

 • Comisia se constituie la începutul fiecărui an şcolar, fiind formată din coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, responsabilul comisiei diriginților şi toți membrii comisiei diriginţilor.
 • Şeful comisiei educative este coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare. Comisia se întruneşte de două ori pe semestru şi de câte ori responsabilul sau direcţiunea consideră necesar. Comisia coordonează activitatea educativă, activitatea Consiliilor clasei, Comisiei pentru burse şi a Comisiei de activităţi extracurriculare.
 • Comisia coordonează parteneriatele, organizează colaborarea liceului cu alţi factori educaţionali: familia, comunitatea locală, Consiliul elevilor etc.
 • Componenţa comisiei este stabilită de Consiliul de Administraţie. Pe ani de studiu şi pe tipuri de activităţi se alege câte un responsabil (sportiv, artistic, ştiinţific, timp liber, vacanţe).

Comisia are următoarele atribuţii:

 1. centralizează: cercurile propuse de fiecare catedră, elevii participanţi, programul cercurilor;
 2. propune activităţi pentru petrecerea timpului liber (spectacole, tabere, seri distractive…);
 3. organizează activitatea corului, formaţiei de dansuri, echipei sportive;
 4. coordonează pregătirea şi desfăşurarea serbărilor şcolare, balului bobocilor, a concursurilor şcolare.

 

Componența comisiei în anul școlar 2018-2019:

Responsabil:               Prof. Stancu Iuliana – director

Membri:           Prof. Dorobantu Florentina

Prof. Mircea Izabela

Prof. Răducu Liliana

Prof. Ştefan Violeta

Prof. Nuța Ileana

Prof. Marius Pop Iuliana

Elev Mihai Marius Iulian – cls a X-a A

 

Art.73. Comisiile cu caracter temporar sunt:

 

 1. Comisia pentru verificarea completării cataloagelor si a altor documente
 2. Comisia pentru monitorizarea frecventei, combaterea absenteismului şi abandonului şcolar
 3. Comisia pentru întocmirea orarului şi asigurarea serviciului pe şcoală

4.Comisia pentru gestionarea SISTEMULUI INFORMATIC INTEGRAT AL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DIN ROMÂNIA (SIIIR):

 1. Comisia pentru olimpiade şi concursuri şcolare
 2. Comisia de inventariere
 3. Comisia pentru bursa BANI DE LICEU
 4. Comisia pentru acordarea burselor şcolare
 5. Comisia consiliere, orientare şi activităţi extraşcolare
 6. Comisiei de reactualizare a regulamentului de organizare si funcționare a liceului tehnologic nr. 1 din alexandria și a regulamentului intern
 7. Comisia de reactualizare a planului de actiune al scolii
 8. Comisia pentru urmarirea ritmicitatii notării şi parcurgerii ritmice a materiei
 9. Se constituie Comisia de implementare a Strategiei Naţionale Acţiunea Comunitară:
 10. Comisia pentru Admitere la Programul “A Doua Șansă”
 11. Comisia pentru susținerea examenelor de diferență

 

Alte comisii se stabiles, la nevoie, prin decizia directorului unității, în urma hotărârii consiliului de administație.

 

ATRIBUȚIUNI COMISII:

Comisia pentru întocmirea orarului:

 1. alcătuieşte orarul şcolii;
 2. alcătuieşte repartizarea pe săli a grupelor de limbi străine şi repartizarea orelor în laboratoare;
 3. modifică orarul școlii când este cazul (mișcarea cadrelor didactice, comunicări M.E.N., I.S.J., etc), numai cu aprobarea directorului, afișează orarul claselor și al cadrelor didactice și asigură transmiterea la clase și pe site-ul unității de învățământ.
 4. organizează serviciul pe școală pentru cadre didactice si afişează planificarea profesorilor de serviciu pe liceu în cancelarie

Comisia de gestionare SIIIR

Comisia răspunde de încărcarea cu date a BDNE, gestionarea, actualizarea datelor, respectarea termenelor, corectitudinea şi completitudinea datelor introduse precum şi de utilizarea platformelor integrate.

Comisia de acordare a burselor şcolare și Comisia pentru bursa BANI DE LICEU

 1. popularizează în rândul diriginţilor şi elevilor criteriile de acordare a bursei BANI DE LICEU, a burselor şcolare, sociale şi de merit;
 2. analizează dosarele de bursă, depune şi propune consiliului de administraţie lista cu ordinea de prioritate în acordarea burselor;
 3. analizează semestrial situaţia şcolară a elevilor bursieri şi propune modificări esenţialele în lista de prioritate.

Comisia  pentru verificarea completării cataloagelor si a altor documente și Comisia pentru urmarirea ritmicitatii  notării şi parcurgerii ritmice a materiei

 • verificarea corectitudinii cu care se completează cataloagele de către diriginți;
 • monitorizarea frecvenţei elevilor din școală și a corectitudinii înscrisurilor din catalog de către diriginti si profesori;
 • colaborarea cu diriginţii pentru realizarea unei bune monitorizări;
 • realizarea unor scurte informări lunare si a unor rapoarte semestriale/anuale privind calitatea frecvenţei elevilor la nivelul şcolii si a corectitudinii înscrierii absențelor în catalog;
 • întocmește informări scrise pe care le înainteaza directorului adjunct referitoare la ritmicitatea notării, situaţia frecvenţei elevilor şi măsurile luate de profesorii diriginţi.

Art.74. – Fiecare comisie va funcţiona pe baza ROFUIP, având o documentaţie ce va conţine: dosarul de procese-verbale, structura comisiei, regulamentul de funcţionare al comisiei şi alte acte normative privind activitatea comisiei, planurile de activitate, alte materiale. Mapa este administrată de responsabilul comisiei.

Procesele verbale întocmite la fiecare şedinţă vor consemna ordinea de zi, absenţele motivate sau nu, hotărârile adoptate. Vor fi semnate de cei prezenţi, iar cei absenţi vor semna ulterior de luare la cunoştinţă.

 

 

 

 

 

 

     CAPITOLUL V – STRUCTURA, ORGANIZAREA ȘI RESPONSABILITĂȚILE

PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC

 

Compartimentul secretariat

 

Art. 75. – (1) Compartimentul secretariat cuprinde postul de secetar șef și informatician.

Compartimentul secretariat este subordonat directorului.

(2) Secretariatul funcționează în program de lucru cu elevii, părinții, tutorii sau susținătorii legali sau alte persoane interesate din afara unității, aprobat de director, în baza hotărârii consiliului de administrație.

Art. 76. — Compartimentul secretariat are următoarele atribuții:

 1. transmiterea informațiilor la nivelul unității de învățământ;
 2. întocmirea, actualizarea și gestionarea bazelor de date;
 3. întocmirea și transmiterea situațiilor statistice și a celorlalte categorii de documente solicitate de către autorități, precum și a corespondenței unității;
 4. înscrierea elevilor pe baza dosarelor personale, păstrarea, organizarea și actualizarea permanentă a evidenței acestora și rezolvarea problemelor privind mișcarea elevilor, în baza hotărârilor consiliului de administrație;
 5. rezolvarea problemelor specifice pregătirii și desfășurării examenelor și evaluărilor naționale,  ale examenelor de admitere și de ocupare a posturilor vacante, conform atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare sau de fișa postului;
 6. completarea, verificarea, păstrarea în condiții de securitate și arhivarea documentelor referitoare la situația școlară a elevilor și a statelor de funcții;
 7. procurarea, completarea, eliberarea și evidența actelor de studii și a documentelor școlare, în conformitate cu prevederile regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii și al documentelor de evidență școlară în învățământul preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice;
 8. selecția, evidența și depunerea documentelor la Arhivele Naționale, după expirarea termenelor de păstrare, stabilite prin „Indicatorul termenelor de păstrare”, aprobat prin ordin al ministrului educației;
 9. păstrarea și aplicarea ștampilei unității pe documentele avizate și semnate de persoanele competente, în situația existenței deciziei directorului în acest sens;
 10. întocmirea și/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentațiilor, potrivit legislației în vigoare sau fișei postului;
 11. întocmirea statelor de personal;
 12. întocmirea, actualizarea și gestionarea dosarelor de personal ale angajaților unității de învățământ;
 13. calcularea drepturilor salariale sau de altă natură în colaborare cu serviciul contabilitate;
 14. gestionarea corespondenței unității de învățământ;
 15. întocmirea și actualizarea procedurilor activităților desfășurate la nivelul compartimentului, în conformitate cu legislația în vigoare;
 16. orice alte atribuții specifice compartimentului, rezultând din legislația în vigoare, contractele colective de muncă aplicabile, regulamentul de organizare și funcționare al unității, regulamentul intern, hotărârile consiliului de administrație și deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.

Art. 77. — (1) Secretarul-șef/Secretarul unității de învățământ pune la dispoziția personalului condicile de prezență, fiind responsabil cu siguranța acestora.

 • Secretarul-șef/Secretarul răspunde de securitatea cataloagelor și verifică, la sfârșitul orelor de curs, împreună cu profesorul de serviciu, existența tuturor cataloagelor încheind un proces-verbal în acest sens.
 • În perioada cursurilor, cataloagele se păstrează în cancelarie, într-un fișet securizat, iar în perioada vacanțelor școlare, la secretariat, în aceleași condiții de siguranță.
 • În situații speciale, atribuțiile prevăzute la alin. (1) și (2) pot fi îndeplinite, prin delegare de sarcini, și de către cadre didactice sau personal didactic auxiliar, din cadrul unității de învățământ, cu acordul prealabil al personalului solicitat.
 • Se interzice condiționarea eliberării adeverințelor, foilor matricole, caracterizărilor și a oricăror acte de studii sau documente școlare de obținerea de beneficii materiale.

 

Serviciul financiar

 

Organizare și responsabilități

Art. 78. (1) Serviciul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul unității de învățământ în care sunt realizate: fundamentarea și execuția bugetului, evidența contabilă, întocmirea și transmiterea situațiilor financiare, precum și orice alte activități cu privire la finanțarea și contabilitatea instituțiilor, prevăzute de legislația în vigoare, de contractele colective de muncă aplicabile, de regulamentul de organizare și funcționare al unității și de regulamentul intern.

 • Serviciul financiar cuprinde, după caz, administratorul financiar, precum și ceilalți angajați asimilați funcției prevăzute de legislația în vigoare, denumit generic „contabil’’.
 • Serviciul financiar este subordonat directorului unității de învățământ.

Art. 79. Serviciul financiar are următoarele atribuții:

 1. desfășurarea activității financiar-contabile a unității de învățământ;
 2. gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al unității de învățământ, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu hotărârile consiliului de administrație;
 3. întocmirea proiectului de buget și a raportului de execuție bugetară, conform legislației în vigoare și contractelor colective de muncă aplicabile;
 4. informarea periodică a consiliului de administrație cu privire la execuția bugetară;
 5. organizarea contabilității veniturilor și cheltuielilor;
 6. consemnarea în documente justificative a oricărei operațiuni care afectează patrimoniul unității de învățământ și înregistrarea în evidența contabilă a documentelor;
 7. întocmirea și verificarea statelor de plată în colaborare cu serviciul secretariat;
 8. valorifică rezultatele procesului de inventariere, a patrimoniului, în situațiile prevăzute de lege și ori de câte ori consiliul de administrație consideră necesar;
 9. întocmirea lucrărilor de închidere a exercițiului financiar;
 10. îndeplinirea obligațiilor patrimoniale ale unității de învățământ față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul local și față de terți;
 11. implementarea procedurilor de contabilitate;
 12. avizarea, în condițiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de administrație, prin care se angajează fondurile unității;
 13. asigurarea și gestionarea documentelor și a instrumentelor financiare cu regim special;
 14. întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare, realizând operațiunile prevăzute de normele legale în materie;
 15. orice alte atribuții specifice serviciului, rezultând din legislația în vigoare și hotărârile consiliului de administrație și deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.

Management financiar

Art. 80.  (1) Întreaga activitate financiară a unității de învățământ se organizează și se desfășoară cu respectarea legislației în vigoare.

 • Activitatea financiară a unității de învățământ se desfășoară pe baza bugetului propriu.
 • Răspunde de organizarea activității financiare și de încadrarea în bugetul aprobat.

Art. 81. Pe baza bugetului aprobat, directorul și consiliul de administrație actualizează programul anual de achiziții publice, stabilind și celelalte măsuri ce se impun pentru asigurarea încadrării tuturor categoriilor de cheltuieli în limitele fondurilor alocate.

Art. 82.  (1) Este interzisă angajarea de cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de finanțare.

(2) Resursele extrabugetare ale unității pot fi folosite exclusiv de aceasta, conform hotărârii consiliului de administrație.

 

Compartimentul administrativ

Organizare și responsabilități

Art. 83. — (1) Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de patrimoniu și cuprinde personalul nedidactic al unității de învățământ.

(2) Compartimentul administrativ este subordonat directorului unității de învățământ.

Art. 84. — Compartimentul administrativ are următoarele atribuții:

 1. gestionarea bazei materiale;
 2. realizarea reparațiilor, care sunt în sarcina unității, și a lucrărilor de întreținere, igienizare, curățenie și gospodărire a unității de învățământ;
 3. întreținerea terenurilor, clădirilor și a tuturor componentelor bazei didactico-materiale;
 4. realizarea demersurilor necesare obținerii autorizațiilor de funcționare a unității de învățământ;
 5. recepția bunurilor, serviciilor și a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul compartimentului;
 6. înregistrarea modificărilor produse cu privire la existența, utilizarea și mișcarea bunurilor din gestiune și prezentarea actelor corespunzătoare Serviciului financiar;
 7. evidența consumului de materiale;
 8. punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea unității de învățământ privind sănătatea și securitatea în muncă, situațiile de urgență și P.S.I.;
 9. întocmirea proiectului anual de achiziții și a documentațiilor de atribuire a contractelor;
 10. orice alte atribuții specifice compartimentului, rezultând din legislația în vigoare, hotărârile consiliului de administrație și deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.

 

Management administrativ

Art. 85. — Evidența, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situațiilor financiare referitoare la patrimoniu și administrarea bazei didactico-materiale a unităților de învățământ se realizează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Art. 86. — (1) Inventarierea bunurilor unității de învățământ se realizează de către comisia de inventariere, numită prin decizia directorului.

(2) Modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea unității de învățământ se supun aprobării consiliului de administrație de către director, la propunerea administratorului de patrimoniu, în baza solicitării compartimentelor funcționale.

Art. 87. — Bunurile aflate în proprietatea unității de învățământ de stat sunt administrate de către consiliul de administrație.

Art. 88. — Bunurile, care sunt temporar disponibile și care sunt în proprietatea sau administrarea unității de învățământ, pot fi închiriate în baza hotărârii consiliului de administrație.

 

Biblioteca școlară

 

Art. 89. — (1) În Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria se organizează și funcționează Biblioteca școlară.

 • Acestea se organizează și funcționează în baza Legii bibliotecilor și a regulamentului aprobat prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.
 • Biblioteca școlară se subordonează directorului.

 

CAPITOLUL VI – Elevii

 

Dobândirea și exercitarea calității de elevi

 

Art. 90. – Beneficiarii primari ai educației sunt elevii.

Art. 91. – (1) Dobândirea calității de elev se obține prin înscrierea într-o unitate de învățământ.

(2) Înscrierea se aprobă de către consiliul de administrație, cu respectarea legislației în vigoare, a prezentului regulament și a regulamentul de organizare și funcționare al unității, ca urmare a solicitării scrise a părinților, tutorilor sau susținătorilor legali.

Art. 92. – (1) Înscrierea în clasa a IX-a din învățământul liceal, respectiv în anul I de studiu din învățământul profesional se face în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.

Art. 93. – Elevii promovați vor fi înscriși de drept în anul următor, dacă nu există prevederi specifice de admitere în clasa respectivă.

Art. 94. – (1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor și prin participarea la activitățile existente în programul fiecărei unități de învățământ.

(2) Calitatea de elev se dovedește cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an școlar de către unitatea de învățământ.

Art. 95. – (1) Prezența elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care consemnează în catalog, în mod obligatoriu, fiecare absență.

 • Motivarea absențelor se face de profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative.
 • Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absențelor sunt, după caz: adeverință eliberată de medicul cabinetului școlar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverință/certificat medical/foaie de externare/scrisoare medicală eliberate de unitatea sanitară în care elevul a fost internat. Actele medicale trebuie să aibă viza cabinetului școlar.
 • În limita a 20 de ore de curs pe semestru, absențele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale părintelui, tutorelui sau susținătorului legal al elevului sau ale elevului major, adresate profesorului diriginte al clasei, avizate în prealabil de motivare de către directorul unității
 • Actele pe baza cărora se face motivarea absențelor se prezintă în termen de 7 zile de la reluarea activității elevului și sunt păstrate de către profesorul diriginte, pe tot parcursul anului școlar.
 • Nerespectarea termenului prevăzut la alin.5 atrage declararea absențelor ca nemotivate.
 • În cazul elevilor reprezentanți, absențele se motivează pe baza actelor justificative, conform prevederilor statutului elevului.

Art. 96. – (1) La cererea scrisă a directorilor unităților de învățământ cu program sportiv suplimentar, a profesorilor-antrenori din unitățile de învățământ cu program sportiv integrat, a directorilor cluburilor sportive școlare/asociațiilor sportive școlare sau a conducerilor structurilor naționale sportive, directorul unității de învățământ aprobă motivarea absențelor elevilor care participă la cantonamente și la competiții de nivel local, județean, regional, național și internațional.

(2) Directorul unității de învățământ aprobă motivarea absențelor elevilor care participă la olimpiadele și concursurile școlare și profesionale organizate la nivel local, județean/interjudețean, regional, național și internațional, la cererea scrisă a profesorilor îndrumători/însoțitori.

Art. 97. – Elevii din învățământul preuniversitar retrași se pot reînmatricula, la cerere, la începutul anului școlar la același nivel/ciclu de învățământ și aceeași formă de învățământ, redobândind astfel calitatea de elev.

Art. 98. – (1) Elevii aflați în situații speciale — cum ar fi nașterea unui copil, detenție, care au persoane în îngrijire și altele asemenea — sunt sprijiniți să finalizeze învățământul obligatoriu.

(2) Nerespectarea de către elevi a îndatoririlor și obligațiilor prevăzute la art. 14 din Statutul elevului, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr.4.742/2016, se sancționează în conformitate cu art. 16 alin.(4) lit. a—f din același statut.

 

                                              Activitatea educativă extrașcolară

 

Art. 99. – Activitatea educativă extrașcolară din unitățile de învățământ este concepută ca mijloc de dezvoltare personală, ca modalitate de formare și întărire a culturii organizaționale a unității de învățământ și ca mijloc de îmbunătățire a motivației, frecvenței și performanței școlare, precum și de remediere a unor probleme comportamentale ale elevilor.

Art. 100. – (1) Activitatea educativă extrașcolară din unitățile de învățământ se desfășoară în afara orelor de curs.

 • Activitatea educativă extrașcolară din unitățile de învățământ se poate desfășura fie în incinta unității de învățământ, fie în afara acesteia, în palate și cluburi ale copiilor, în cluburi sportive școlare, în baze sportive și de agrement, în spații educaționale, culturale, sportive, turistice, de divertisment.
 • Activitățile educative extrașcolare desfășurate în unitățile de învățământ pot fi: culturale, civice, artistice, tehnice, aplicative, științifice, sportive, turistice, de educație rutieră, antreprenoriale, pentru protecție civilă, de educație pentru sănătate și de voluntariat.
 • Activitățile educative extrașcolare pot consta în: proiecte și programe educative, concursuri, festivaluri, expoziții, campanii, schimburi culturale, excursii, serbări, expediții, școli, tabere și caravane tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu, vizite, ateliere deschise etc.
 • Activitatea educativă poate fi proiectată atât la nivelul fiecărei clase de elevi, de către profesor diriginte, cât și la nivelul unității de învățământ, de către coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare.
 • Activitățile educative extrașcolare sunt stabilite în consiliul profesoral al unității de învățământ, împreună cu consiliile elevilor, în conformitate cu opțiunile elevilor și ale părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, precum și cu resursele de care dispune unitatea de învățământ.
 • Organizarea activităților extrașcolare sub forma excursiilor, taberelor, expedițiilor și a altor activități de timp liber care necesită deplasarea din localitatea de domiciliu se face în conformitate cu regulamentul aprobat prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.
 • Calendarul activităților educative extrașcolare este aprobat de consiliul de administrație al unității de învățământ.

Art. 101. – Evaluarea activității educative extrașcolare la nivelul unității de învățământ se centrează pe:

 1. gradul de dezvoltare și diversificare a setului de competențe-cheie;
 2. gradul de responsabilizare și integrare socială;
 3. cultura organizațională;
 4. gradul de formare a mentalității specifice învățării pe tot parcursul vieții.

Art. 102. – (1) Evaluarea activității educative extrașcolare la nivelul unității de învățământ este realizată, anual, de către coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare.

 • Raportul anual privind activitatea educativă extrașcolară derulată la nivelul unității de învățământ este prezentat și dezbătut în consiliul profesoral și aprobat în consiliul de administrație.
 • Raportul anual privind activitatea educativă extrașcolară derulată la nivelul unității de învățământ este inclus în raportul anual privind calitatea educației în respectiva unitate.
 • Evaluarea activității educative extrașcolare derulate la nivelul unității de învățământ este parte a evaluării instituționale a respectivei unități de învățământ.

 

Evaluarea elevilor

Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare

 

Art.103. – Evaluarea are la bază identificarea nivelului la care se află elevul raportat la competențele specifice ale fiecărei discipline în scopul optimizării învățării.

Art. 104. – (1) Conform legii, evaluările în sistemul de învățământ românesc se realizează la nivel de disciplină, domeniu de studiu sau modul de pregătire.

(2) În sistemul de învățământ preuniversitar evaluarea se centrează pe competențe, oferă feedback real elevilor, părinților și cadrelor didactice și stă la baza planurilor individuale de învățare.

Art. 105. – Evaluarea rezultatelor la învățătură se realizează permanent, pe parcursul anului școlar.

Art. 106. – (1) Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcție de vârstă și de particularitățile psihopedagogice ale beneficiarilor primari ai educației și de specificul fiecărei discipline. Acestea sunt:

 1. chestionări orale;
 2. teste, lucrări scrise;
 3. experimente și activități practice;
 4. referate;
 5. proiecte;
 6. interviuri;
 7. portofolii;
 8. probe practice;
 1. alte instrumente stabilite de comisiile metodice și aprobate de director sau elaborate de către Ministerul Educației Naționale/inspectoratele școlare, elaborate în conformitate cu legislația națională.

(2) În învățământul secundar elevii vor avea la fiecare disciplină/modul, cu excepția celor preponderent practice, cel puțin o evaluare prin lucrare scrisă pe semestru.

Art. 107. – Testele de evaluare, subiectele de examen de orice tip și lucrările semestriale scrise (teze) se elaborează pe baza cerințelor didactico-metodologice stabilite de programele școlare, parte a Curriculumului național.

Art. 108. – (1) Rezultatele evaluării se exprimă prin note de la 1 la 10.

(2) Rezultatele evaluării se consemnează în catalog, cu cerneală albastră, sub forma „Nota/data,,.

Art. 109. – (1) Calificativele/Notele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor, se trec în catalog și în carnetul de elev de către cadrul didactic care le acordă.

 • Numărul de note acordate semestrial fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, exclusiv nota de la lucrarea scrisă semestrială (teză), trebuie să fie cel puțin egal cu numărul săptămânal de ore de curs prevăzut în planul de învățământ. Fac excepție disciplinele cu o oră de curs pe săptămână, la care numărul minim de note este de două.
 • În cazul curriculumului organizat modular, numărul de note acordate semestrial trebuie să fie corelat cu numărul de ore alocate fiecărui modul în planul de învățământ, precum și cu structura modulului, de regulă, o notă la un număr de 25 de ore. Numărul minim de note acordate elevului la un modul este de două.
 • Elevii aflați în situație de corigență vor avea cu cel puțin un calificativ/o notă în plus față de numărul de note prevăzute la alin. X, ultima notă fiind acordată, de regulă, în ultimele două săptămâni ale semestrului.
 • Disciplinele la care se susțin lucrări scrise semestriale (teze), precum și perioadele de desfășurare a acestora se stabilesc prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.
 • Notele la lucrările scrise semestriale (teze) se analizează cu elevii într-o oră special destinată acestui scop și se trec în catalog. Lucrările scrise semestriale (tezele) se păstrează în unitatea de învățământ până la sfârșitul anului școlar.

Art. 110. – (1) La sfârșitul fiecărui semestru și la încheierea anului școlar, cadrele didactice au obligația să încheie situația școlară a elevilor, în condițiile prezentului regulament.

 • La sfârșitul fiecărui semestru profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru acordarea mediei la purtare, prin care sunt evaluate frecvența și comportarea elevului, respectarea de către acesta a reglementărilor adoptate de unitatea de învățământ.
 • La sfârșitul fiecărui semestru profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru elaborarea aprecierii asupra situației școlare a fiecărui elev.

Art. 111. – (1) La fiecare disciplină de studiu media semestrială este calculată din numărul de note prevăzut de prezentul regulament.

 • La disciplinele de studiu la care nu se susține lucrarea scrisă semestrială (teza), media semestrială se obține prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.
 • Media la evaluarea periodică este media aritmetică a notelor înscrise în catalog, cu excepția notei de la lucrarea scrisă semestrială (teza), medie calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire.
 • La disciplinele de studiu la care se susține lucrarea scrisă semestrială (teza), media semestrială se calculează astfel: „media semestrială = (3M+T)/4, unde „M reprezintă media la evaluarea periodică, iar „T reprezintă nota obținută la lucrarea scrisă semestrială (teză). Nota astfel obținută se rotunjește la cel mai apropiat număr întreg. La o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.
 • Media anuală la fiecare disciplină este dată de media aritmetică a celor două medii semestriale, calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire. În cazul în care elevul a fost scutit medical, pe un semestru, la disciplina educație fizică și sport, media de pe semestrul în care elevul nu a fost scutit devine media anuală.
 • Nota lucrării scrise semestriale (teză) și mediile semestriale și anuale se consemnează în catalog cu cerneală roșie.
 • În cazul în care curriculumul este organizat modular, fiecare modul se dezvoltă ca o unitate autonomă de instruire. Media unui modul se calculează din notele obținute pe parcursul desfășurării modulului, prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului. Încheierea mediei unui modul care se termină pe parcursul anului se face în momentul finalizării acestuia, nefiind condiționată de sfârșitul semestrului. Aceasta este considerată și media anuală a modulului.
 • Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale de la toate disciplinele/modulele și de la purtare.

Art. 112. – Mediile semestriale și anuale pe disciplină/modul se consemnează în catalog de către cadrul didactic care a predat disciplina/modulul. Mediile la purtare se consemnează în catalog de profesorii diriginți ai claselor.

Art. 113. – (1) Elevii scutiți de efort fizic au obligația de a fi prezenți la orele de educație fizică și sport. Acestor elevi nu li se acordă note și nu li se încheie media la această disciplină în semestrul sau în anul în care sunt scutiți medical.

 • Pentru elevii scutiți medical, profesorul de educație fizică și sport consemnează în catalog, la rubrica respectivă, „scutit medical în semestrul…” sau „scutit medical în anul școlar”, specificând totodată documentul medical, numărul și data eliberării acestuia. Documentul medical va fi atașat la dosarul personal al elevului, aflat la secretariat.
 • Elevii scutiți medical, semestrial sau anual, nu sunt obligați să vină în echipament sportiv la orele de educație fizică și sport, dar trebuie să aibă încălțăminte adecvată pentru sălile de sport. Absențele la aceste ore se consemnează în catalog.
 • Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiți medical, în timpul orei de educație fizică și sport, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice: arbitraj, cronometrare, măsurare, înregistrarea unor elemente tehnice, ținerea scorului etc.

Art. 114. – Școlarizarea elevilor sportivi nominalizați de federațiile naționale sportive pentru centrele naționale olimpice/de excelență se realizează în unități de învățământ situate în apropierea acestor structuri sportive și respectă dinamica selecției loturilor. Situația școlară, înregistrată în perioadele în care elevii se pregătesc în aceste centre, se transmite unităților de învățământ de care aceștia aparțin. În cazul în care școlarizarea se realizează în unități de învățământ care nu pot asigura pregătirea elevilor la unele discipline de învățământ, situația școlară a acestor elevi se poate încheia, la disciplinele respective, la unitățile de învățământ de care elevii aparțin, după întoarcerea acestora, conform prezentului regulament.

Art. 115. – (1) Părinții, tutorii sau susținătorii legali ai elevilor minori, respectiv elevii majori care doresc să își exercite dreptul de a participa la ora de Religie își exprimă opțiunea în scris, într-o cerere adresată unității de învățământ, în care precizează și numele cultului solicitat.

 • Schimbarea opțiunii de a frecventa ora de Religie se face tot prin cerere scrisă a elevului major, respectiv a părintelui tutorelui legal instituit pentru elevul minor.
 • În situația în care părinții/tutorii sau susținătorilor legali ai elevului minor, respectiv elevul major decid, în cursul anului școlar, schimbarea opțiunii de a frecventa ora de Religie, situația școlară a elevului respectiv pe anul în curs se încheie fără disciplina Religie.
 • În mod similar se procedează și pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condițiile necesare pentru frecventarea orelor la această disciplină. Elevilor aflați în situațiile prevăzute la alin. x și y li se vor asigura activități educaționale alternative în cadrul unității de învățământ, stabilite prin hotărârea consiliului de administrație.

Art. 116. Sunt declarați promovați elevii care, la sfârșitul anului școlar, obțin la fiecare disciplină de studiu/modul cel puțin media anuală 5,00, iar la purtare, media anuală 6,00.

Art. 117. Sunt declarați amânați, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva situația școlară la una sau la mai multe discipline de studiu/module din următoarele motive:

 1. au absentat, motivat și nemotivat, la cel puțin 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-un semestru la disciplinele/modulele respective;
 2. au fost scutiți de frecvență de către directorul unității de învățământ în urma unor solicitări oficiale, pentru perioada participării la festivaluri și concursuri profesionale, cultural-artistice și sportive, interne și internaționale, cantonamente și pregătire specializată;
 3. au beneficiat de bursă de studiu în străinătate, recunoscută de minister;
 4. au urmat studiile, pentru o perioadă determinată de timp, în alte țări;
 5. nu au un număr suficient de calificative/note, necesar pentru încheierea mediei/mediilor sau nu au calificativele/mediile semestriale ori anuale la disciplinele/modulele respective, consemnate în catalog de către cadrul didactic, din alte motive decât cele de mai sus, neimputabile personalului didactic de predare.

Art. 118. – (1) Elevii declarați amânați pe semestrul I își încheie situația școlară în primele patru săptămâni de la revenirea la școală.

 • Încheierea situației școlare a elevilor prevăzuți la alin. (1) se face pe baza notelor consemnate în rubrica semestrului I, datate la momentul evaluării.
 • Încheierea situației școlare a elevilor amânați pe semestrul al doilea, a celor declarați amânați pe semestrul I care nu și-au încheiat situația școlară conform prevederilor alin. (1) și (2) sau a celor amânați anual se face înaintea sesiunii de corigențe, într-o perioadă stabilită de consiliul de administrație. Elevii amânați, care nu promovează la una sau două discipline/module de studiu în sesiunea de examene de încheiere a situației școlare a elevilor amânați, se pot prezenta la sesiunea de examene de corigențe.

Art. 119. – (1) Sunt declarați corigenți elevii care obțin medii anuale sub 5,00 la cel mult două discipline de studiu, precum și elevii amânați care nu promovează examenul de încheiere a situației școlare, la cel mult două discipline de studiu.

 • În cazul în care curriculumul este organizat modular, sunt declarați corigenți:
 • elevii care obțin medii sub 5,00 la modulele ce se finalizează pe parcursul anului școlar, indiferent de numărul modulelor nepromovate;
 • elevii care obțin medii sub 5,00 la cel mult două module care se finalizează la sfârșitul anului școlar, precum și elevii amânați care nu promovează examenul de încheiere a situației școlare, la cel mult două module.
 • Pentru elevii corigenți se organizează anual o singură sesiune de examene de corigență, într-o perioadă stabilită de minister.
 • Pentru elevii corigenți menționați la alin. (2) lit. a) se organizează și o sesiune specială de examene de corigență, în ultima săptămână a anului școlar. Media fiecărui modul, obținută în cadrul sesiunii speciale de corigență, este și media anuală a modulului.

Art. 120. Sunt declarați repetenți:

 • elevii care au obținut medii anuale sub 5,00 la mai mult de două discipline de învățământ/module care se finalizează la sfârșitul anului școlar. Prevederile se aplică și elevilor care nu au promovat, la mai mult de două module, la examenele de corigență în sesiunea specială, organizată în conformitate cu art. 130 alin. (4); -elevii care au obținut la purtare media anuală mai mică de 6,00;
 • elevii corigenți care nu se prezintă la sesiunea de examen de corigență sau la sesiunea specială prevăzută la art.119 alin.(4) sau care nu promovează examenul la toate disciplinele/modulele la care se află în situație de corigență;
 • elevii amânați care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situației școlare la cel puțin o disciplină/un modul;
 • elevii exmatriculați, cu drept de reînscriere; acestora li se înscrie în documentele școlare „Repetent prin exmatriculare, cu drept de reînscriere în aceeași unitate de învățământ sau în altă unitate de învățământ’’, respectiv „fără drept de înscriere în nicio unitate de învățământ pentru o perioadă de 3 ani’’.

 

Art. 121. – (1) Elevii declarați repetenți se pot înscrie în anul școlar următor în clasa pe care o repetă, la aceeași unitate de învățământ, inclusiv cu depășirea numărului maxim de elevi la clasă prevăzut de lege, sau se pot transfera la altă unitate de învățământ.

 • Pentru elevii din învățământul secundar superior și din învățământul postliceal declarați repetenți la sfârșitul primului an de studii, reînscrierea se poate face și peste cifra de școlarizare aprobată.
 • În ciclul superior al liceului, elevii se pot afla în situația de repetenție de cel mult două ori. Anul de studiu se poate repeta o singură dată.
 • Continuarea studiilor de către elevii din ciclul superior al liceului sau din învățământul postliceal care repetă a doua oară un an școlar sau care se află în stare de repetenție pentru a treia oară se poate realiza în învățământul cu frecvență redusă.

Art.122. – (1) După încheierea sesiunii de corigență, elevii care nu au promovat la o singură disciplină de învățământ/un singur modul au dreptul să solicite reexaminarea. Aceasta se aprobă de către director, în cazuri justificate, o singură dată pe an școlar.

 • Cererea de reexaminare se depune la secretariatul unității de învățământ, în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor examenului de corigență.
 • Reexaminarea se desfășoară în termen de două zile de la data depunerii cererii, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an școlar.
 • Comisia de reexaminare se numește prin decizia directorului și este formată din alte cadre didactice decât cele care au făcut examinarea anterioară.

Art. 123. – (1) Pentru elevii declarați corigenți sau amânați anual, examinarea se face din toată material studiată în anul școlar, conform programei școlare.

 • Pentru elevii amânați pentru un semestru, examinarea în vederea încheierii situației se face numai din materia acelui semestru.
 • Pentru elevii care susțin examene de diferență, examinarea se face din toată materia studiată în anul școlar respectiv sau dintr-o parte a acesteia, în funcție de situație.
 • Disciplinele/Modulele la care se dau examene de diferență sunt cele prevăzute în trunchiul comun și în curriculumul diferențiat al specializării/calificării profesionale a clasei la care se face transferul și care nu au fost studiate de candidat. Se susține examen separat pentru fiecare clasă/an de studiu. Notele obținute la examenele de diferență din curriculumul diferențiat se consemnează în registrul matricol, fără a fi luate în calcul pentru media anuală a elevului pentru fiecare an de studiu încheiat.
 • În situația transferării elevului după semestrul I, secretarul școlii înscrie în catalogul clasei la care se transferă candidatul numai mediile din primul semestru de la disciplinele pe care elevul le studiază la specializarea/calificarea la care s-a transferat. Notele obținute la examenele de diferențe susținute la disciplinele/modulele prevăzute în trunchiul comun și în curriculumul diferențiat al specializării/calificării profesionale a clasei la care se transferă și care nu au fost studiate de candidat anterior transferului reprezintă mediile pe semestrul I la disciplinele/modulele respective.
 • Nu se susțin examene de diferență pentru disciplinele din curriculum la decizia locala.
 • În cazul elevilor transferați, aceștia preiau disciplinele opționale ale clasei în care se transferă. În situația transferului elevului la începutul semestrului al II-lea sau în cursul acestuia, mediile semestriale obținute la disciplinele opționale ale clasei, la sfârșitul semestrului al II-lea, devin medii anuale pentru disciplina respectivă.
 • În cazul transferului pe parcursul anului școlar, părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului/elevul major își asumă în scris responsabilitatea însușirii de către elev a conținutului programei școlare parcurse până în momentul transferului, la disciplinele opționale din unitatea de învățământ primitoare.
 • În situația menționată la alin. (7), în foaia matricolă vor fi trecute atât disciplinele opționale pe care le-a parcurs elevul la unitatea de învățământ de la care se transferă, la care are situația școlară încheiată pe primul semestru, cât și cele ale clasei din unitatea de învățământ la care se transferă. În acest caz, media semestrială la fiecare din aceste discipline opționale devine medie anuală.
 • În cazul transferului elevilor corigenți la cel mult două discipline/module, cu schimbarea profilului/specializării/calificării profesionale, și care nu vor mai studia la unitatea de învățământ primitoare disciplinele/modulele respective, se vor susține doar examenele de diferență. Prevederea se aplică și în cazul elevilor declarați amânați.

Art. 124. – Obligația de a frecventa învățământul obligatoriu la forma de învățământ cu frecvență, cursuri de zi, încetează la vârsta de 18 ani. Persoanele care nu au finalizat învățământul obligatoriu până la această vârstă și care au depășit cu mai mult de 3 ani vârsta clasei își pot continua studiile, la cerere, la forma de învățământ cu frecvență, cursuri serale sau cu frecvență redusă.

Art. 125. – 1. Elevii care au urmat cursurile într-o unitate de învățământ din altă țară sau la organizații furnizoare de educație care organizează și desfășoară pe teritoriul României activități corespunzătoare unor sisteme educaționale din alte țări pot dobândi calitatea de elev în România numai după recunoașterea sau echivalarea de către inspectoratele școlare județene, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, respectiv de către minister a studiilor urmate în străinătate și, după caz, după susținerea examenelor de diferență stabilite în cadrul procedurii de echivalare.

 • Elevii menționați la alin. (1) vor fi înscriși ca audienți până la finalizarea procedurii de echivalare, indiferent de momentul în care părinții, tutorii sau susținătorii legali ai acestora solicită școlarizarea.
 • Activitatea elevilor audienți va fi înregistrată în cataloage provizorii, toate mențiunile privind evaluările și frecvența urmând a fi trecute în cataloagele claselor după încheierea recunoașterii și a echivalării studiilor parcurse în străinătate și după promovarea eventualelor examene de diferență.
 • Alegerea nivelului clasei în care va fi înscris elevul ca audient se face, prin decizie, de către o comisie formată din cadre didactice care predau la nivelul de studiu pentru care se solicită înscrierea, stabilită la nivelul unității de învățământ, din care fac parte directorul/directorul adjunct și un psiholog/ consilier școlar.
 • Evaluarea situației elevului și decizia menționată la alin. (4) vor ține cont de: vârsta și nivelul dezvoltării psihocomportamentale a elevului, de recomandarea părinților, de nivelul obținut în urma unei evaluări orale sumare, de perspectivele de evoluție școlară.
 • În cazul în care părinții, tutorii sau susținătorii legali nu sunt de acord cu recomandarea comisiei privind nivelul clasei în care va fi înscris elevul audient, elevul va fi înscris la clasa pentru care optează părinții, pe răspunderea acestora asumată prin semnătură.
 • Dosarul de echivalare va fi depus de către părinții, tutorii sau susținătorii legali ai elevului la unitatea de învățământ la care este înscris elevul ca audient. Unitatea de învățământ transmite dosarul către inspectoratul școlar, în termen de cel mult 5 zile de la înscrierea elevului ca audient. Dosarul este retransmis, în maximum 5 zile, de către inspectoratul școlar, către compartimentul de specialitate din minister, numai în cazul echivalării claselor a XI-a și a XII-a, pentru recunoașterea și echivalarea celorlalte clase aplicându-se normele legale în vigoare.
 • În cazul în care părinții, tutorii sau susținătorii legali nu au depus dosarul în termen de 30 de zile de la înscrierea elevului ca audient, acesta va fi înscris în clasa următoare ultimei clase absolvite în România sau în clasa stabilită de comisia prevăzută la alin. (4).
 • În termen de maximum 15 zile de la primirea avizului favorabil din partea inspectoratului școlar județean, respectiv al ministerului privind recunoașterea și echivalarea studiilor, elevul audient este înscris în catalogul clasei și i se transferă din catalogul provizoriu toate mențiunile cu privire la activitatea desfășurată — note, absențe etc.
 • În situația în care studiile făcute în străinătate sau la organizații furnizoare de educație care organizează și desfășoară pe teritoriul României activități corespunzătoare unor sisteme educaționale din alte țări nu au fost echivalate sau au fost echivalate parțial de către inspectoratul școlar județean, respectiv de către minister, iar între ultima clasă echivalată și clasa în care este înscris elevul ca audient există una sau mai multe clase ce nu au fost parcurse/promovate/echivalate, comisia prevăzută la alin. (4) solicită inspectoratului școlar, în scris, în termen de maximum 30 de zile, examinarea elevului în vederea încheierii situației școlare pentru anii neechivalați sau care nu au fost parcurși ori promovați.
 • În contextul prevăzut la alin. (10) inspectoratul școlar constituie o comisie de evaluare formată din cadre didactice și cel puțin un inspector școlar de specialitate, care evaluează elevul, în termen de cel mult 20 de zile, pe baza programelor școlare în vigoare, la toate disciplinele/modulele din planul-cadru de învățământ, pentru clasele neechivalate sau care nu au fost parcurse ori promovate. Comisia va funcționa în unitatea de învățământ în care urmează să fie înscris elevul. După promovarea tuturor examenelor, elevul este înscris în clasa următoare ultimei clase promovate, fie prin recunoaștere și echivalare, fie prin promovarea examenelor prevăzute la alin.(10). Modul de desfășurare și rezultatele evaluării vor fi trecute într-un proces-verbal care se păstrează în unitatea de învățământ în care elevul urmează să frecventeze cursurile. Această procedură se aplică și în cazul persoanelor, indiferent de cetățenie sau statut, care solicită continuarea studiilor și înscrierea în sistemul românesc, care revin în țară fără a prezenta documente care să ateste studiile efectuate în străinătate sau la organizații furnizoare de educație care organizează și desfășoară pe teritoriul României activități corespunzătoare unor sisteme educaționale din alte țări, care nu sunt înscrise în Registrul special al Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar.
 • Elevul este examinat în vederea completării foii matricole cu notele aferente fiecărei discipline din fiecare an de studiu neechivalat, în ordine inversă, începând cu ultimul an de studiu. Dacă elevul nu promovează examenele prevăzute la alin. (10) la 3 sau mai multe discipline/module, acesta este evaluat, după caz, pentru o clasă inferioară. Dacă elevul nu promovează examenul de diferență la cel mult două discipline, acesta este examinat pentru clasele inferioare, apoi sunt afișate rezultatele evaluării. Dacă părintele, tutorele sau susținătorul legal, respectiv elevul major solicită reexaminarea în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor primei examinări, se aprobă reexaminarea. În cazul în care nu promovează nici în urma reexaminării, elevul este înscris în prima clasă inferioară pentru care a promovat examenele la toate disciplinele.
 • Pentru persoanele care nu cunosc limba română, înscrierea în învățământul românesc se face conform reglementărilor aprobate prin ordin al ministrului educației naționale.
 • Copiilor lucrătorilor migranți li se aplică prevederile legale în vigoare privind accesul la învățământul obligatoriu din România.
 • Elevilor străini care doresc să urmeze studiile în învățământul românesc li se aplică prevederile elaborate de minister privind școlarizarea elevilor străini în învățământul preuniversitar din România.

Art. 126. – (1) Elevilor dintr-o unitate de învățământ de stat, particular sau confesional din România, care urmează să continue studiile în alte țări pentru o perioadă determinată de timp, li se rezervă locul în unitatea de învățământ de unde pleacă, la solicitarea scrisă a părintelui, tutorelui sau susținătorului legal.

 • În cazul în care o persoană, indiferent de cetățenie sau statut, solicită înscrierea în sistemul de învățământ românesc după începerea cursurilor noului an școlar, se aplică procedura referitoare la recunoaștere și echivalare și, după caz, cea prevăzută la articolele precedente, dacă nu i se poate echivala anul școlar parcurs în străinătate.

Art. 127. – (1) Consiliul profesoral al Liceului Tehnologic Nr 1 Alexandria validează situația școlară a elevilor, pe clase, în ședința de încheiere a cursurilor semestriale/anuale, iar secretarul consiliului consemnează în procesul-verbal numărul elevilor promovați, numărul și numele elevilor corigenți, repetenți, amânați, exmatriculați, precum și numele elevilor cu note la purtare mai mici de 7,00.

 • Situația școlară a elevilor corigenți, amânați sau repetenți se comunică în scris părinților, tutorilor sau susținătorilor legali sau, după caz, elevilor majori, de către profesorul diriginte, în cel mult 10 zile de la încheierea cursurilor fiecărui semestru/an școlar.
 • Pentru elevii amânați sau corigenți, profesorul diriginte comunică în scris părinților, tutorelui sau susținătorului legal programul de desfășurare a examenelor de corigență și perioada de încheiere a situației școlare.
 • Nu pot fi făcute publice, fără acordul părintelui, tutorelui sau susținătorului legal sau al elevului/absolventului major, documentele elevului, cu excepția situației prevăzute de Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Examenele organizate la nivelul unităților de învățământ

 

Art. 128. – (1) Examenele organizate de unitățile de învățământ sunt:

 1. examen de corigență;
 2. examen de încheiere a situației școlare pentru elevii declarați amânați;
 3. examen de  diferențe pentru  elevii  a  căror  înscriere  în unitatea  de învățământ este condiționată de promovarea unor astfel de examene;
 • Organizarea, la Liceul Tehnologic Nr 1 Alexandria a examenelor de admitere în învățământul liceal sau profesional, precum și a examenelor și evaluărilor naționale se face conform metodologiilor aprobate prin ordin al ministrului educației naționale.

Art. 129. – Desfășurarea examenelor de diferență are loc, de regulă, în perioada vacanțelor școlare.

Art. 130. – La examenele de diferență pentru elevii care solicită transferul de la o unitate de învățământ la alta nu se acordă reexaminare.

Art. 131. – (1) Pentru desfășurarea examenelor există trei tipuri de probe: scrise, orale și practice, după caz. La toate examenele se susțin, de regulă, două din cele trei probe — proba scrisă și proba orală.

 • Pentru disciplinele/modulele de studiu la care, datorită profilului sau/și specializării/calificării profesionale, este necesară și proba practică, modalitățile de susținere a acesteia, precum și cea de-a doua probă de examen sunt stabilite de directorul unității de învățământ împreună cu membrii catedrei de specialitate.
 • Proba practică se susține la disciplinele/modulele care au, preponderent, astfel de activități.
 • Directorul unității de învățământ stabilește, prin decizie, în baza hotărârii consiliului de administrație, componența comisiilor și datele de desfășurare a examenelor. Comisia de corigențe are în componență un președinte și câte două cadre didactice examinatoare pentru fiecare comisie pe disciplină. Comisia este responsabilă de realizarea subiectelor.
 • La toate examenele, evaluarea elevilor se face de cadre didactice de aceeași specialitate sau, după caz, specialități înrudite/din aceeași arie curriculară.
 • Pentru examinarea elevilor corigenți, unul dintre cadrele didactice este cel care a predat elevului disciplina/modulul de învățământ în timpul anului școlar. În mod excepțional, în situația în care între elev și profesor există un conflict care ar putea vicia rezultatul evaluării,în comisia de examen este numit un alt cadru didactic de aceeași specialitate sau, după caz, de specialități înrudite din aceeași arie curriculară.

Art. 132. – (1) Proba scrisă a examenelor de 90 de minute, din momentul transcrierii subiectelor pe tablă sau al primirii, de către elev, a foii cu subiecte. Proba scrisă conține două variante de subiecte, dintre care elevul tratează o singură variantă, la alegere.

 • Proba orală a examenelor se desfășoară prin dialog cadru didactic-elev, pe baza biletelor de examen. Numărul biletelor de examen este de două ori mai mare decât numărul elevilor care susțin examenul la disciplina/modulul respectivă/respectiv. Fiecare bilet conține două subiecte. Elevul poate schimba biletul de examen cel mult o dată.
 • Fiecare cadru didactic examinator acordă elevului câte o notă la fiecare probă susținută de acesta. Notele de la probele orale sau practice sunt întregi. Notele de la probele scrise pot fi și fracționare. Media aritmetică a notelor acordate la cele două sau trei probe, rotunjită la nota întreagă cea mai apropiată, reprezintă nota finală la examenul de corigență, fracțiunile de 50 de sutimi rotunjindu-se în favoarea elevului.
 • Media obținută de elev la examenul de corigență este media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor finale acordate de cei doi examinatori. Între notele finale acordate de cei doi examinatori nu se acceptă o diferență mai mare de un punct. În caz contrar, medierea o face președintele comisiei de examen.

Art. 133. – (1) Elevul corigent este declarat promovat la disciplina/modulul de examen, dacă obține cel puțin media 5,00.

 • Sunt declarați promovați anual elevii care obțin, la fiecare disciplină/modul la care susțin examenul de corigență, cel puțin media 5,00.
 • Media obținută la examenul de corigență, la cel de încheiere a situației școlare pentru elevii amânați pentru un an și la examenul de diferență care echivalează o disciplină studiată timp de un an școlar constituie media anuală a disciplinei respective și intră în calculul mediei generale anuale.
 • La examenul de încheiere a situației școlare pentru elevii amânați pe semestrul al doilea sau la examenul de diferență care echivalează o disciplină numai pe intervalul unui semestru, media obținută constituie media semestrială a elevului la disciplina respectivă.

Art. 134. – (1) Elevii corigenți sau amânați, care nu se pot prezenta la examene din motive temeinice, dovedite cu acte, depuse în cel mult 7 zile lucrătoare de la data examenului, sunt examinați la o dată ulterioară, stabilită de consiliul de administrație, dar nu mai târziu de începerea cursurilor noului an școlar.

 • În situații excepționale, respectiv internări în spital, imobilizări la pat etc., dovedite cu acte, inspectoratul școlar poate aproba susținerea examenului și după începerea cursurilor noului an școlar.

Art. 135. – (1) Rezultatele obținute la examenele de încheiere a situației școlare, la examenele pentru elevii amânați și la examenele de corigență, inclusiv la cele de reexaminare, se consemnează în catalogul de examen de către cadrele didactice examinatoare și se trec în catalogul clasei de către secretarul-șef al liceului, în termen de maximum 5 zile de la afișarea rezultatelor, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an școlar, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 134 alin. (2), când rezultatele se consemnează în catalogul clasei în termen de cinci zile de la afișare.

 • Rezultatele obținute de elevi la examenele de diferență se consemnează în catalogul de examen, de către cadrele didactice examinatoare, iar în registrul matricol și în catalogul clasei de către secretarul-șef al liceului.
 • În catalogul de examen se consemnează calificativele/notele acordate la fiecare probă, nota finală acordată de fiecare cadru didactic examinator sau calificativul global, precum și media obținută de elev la examen, respectiv calificativul final. Catalogul de examen se semnează de către examinatori și de către președintele comisiei, imediat după terminarea examenului.
 • Președintele comisiei de examen predă secretarul-șef al liceului toate documentele specifice acestor examene: cataloagele de examen, lucrările scrise și însemnările elevilor la proba orală/practică. Aceste documente se predau imediat după finalizarea examenelor, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an școlar, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 134 alin. (2).
 • Lucrările scrise și foile cu însemnările elevului la proba orală a examenului se păstrează în arhiva unității de învățământ timp de un an.
 • Rezultatul la examenele de corigență și la examenele de încheiere a situației pentru elevii amânați, precum și situația școlară anuală a elevilor se afișează, la loc vizibil, a doua zi după încheierea sesiunii de examen și se consemnează în procesul-verbal al primei ședințe a consiliului profesoral.
 • După terminarea sesiunii de examen, de încheiere a situației de corigență sau de reexaminare, profesorul diriginte consemnează în catalog situația școlară a elevilor care au participat la aceste examene.

 

Transferul copiilor și elevilor

 

Art.136. Elevii au dreptul să se transfere de la o formațiune de studiu la alta, de la o unitate de învățământ la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare profesională la alta, de la o formă de învățământ la alta, în conformitate cu prevederile ROFIUP aprobat prin OMENCS nr 5079/31.08.2016 și ale regulamentului de organizare și funcționare a Liceului Tehnologic Nr 1 Alexandria.

Art. 137. Transferul elevilor se face cu aprobarea consiliului de administrație al Liceului Tehnologic Nr 1 Alexandria și cu avizul consultativ al consiliului de administrație al unității de învățământ de la care se transferă.

Art. 138. – (1) În învățământul profesional și liceal elevii se pot transfera de la o grupă/formațiune de studiu la alta, în aceeași unitate de învățământ sau de la o unitate de învățământ la alta, în limita efectivelor maxime de elevi la grupă/formațiune de studiu.

 • În situații excepționale, în care transferul nu se poate face în limita efectivelor maxime elevi la grupă/formațiune de studiu, inspectoratul școlar poate aproba depășirea efectivului maxim, în scopul efectuării transferului.

Art. 139. – (1) În învățământul profesional si liceal aprobarea transferurilor la care se schimbă filiera, domeniul de pregătire, specializarea/calificarea profesională este condiționată de promovarea examenelor de diferență.

(2) Disciplinele/Modulele la care se susțin examene de diferență se stabilesc prin compararea celor două planuri-cadru. Modalitățile de susținere a acestor diferențe se stabilesc de către consiliul de administrație al Liceului Tehnologic Nr 1 Alexandria și la propunerea membrilor catedrei.

Art. 140. – Elevii din învățământul liceal și din învățământul profesional se pot transfera, păstrând forma de învățământ, cu respectarea următoarelor condiții:

 1. în cadrul învățământului liceal, elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai după primul semestru, dacă media lor de admitere este cel puțin egală cu media ultimului admis la specializarea la care se solicită transferul; în situații medicale deosebite, elevii din clasa a IX-a a învățământului liceal pot fi transferați și în cursul primului semestru sau înainte de începerea acestuia, pe baza avizului Comisiei Medicale Judetene

comisiei medicale județene, cu respectarea condiției de medie, menționate anterior;

 1. în cadrul învățământului liceal, elevii din clasele X—XII/XIII se pot transfera, de regulă, dacă media lor din ultimul an este cel puțin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se solicită transferul;
 2. în cadrul învățământului profesional cu durata de 3 ani, elevii de la clasa a IX-a se pot transfera numai după primul semestru, dacă media lor de admitere este cel puțin egală cu media ultimului admis la calificarea profesională la care se solicită transferul; în situații medicale deosebite, elevii din clasa a IX-a a învățământului profesional cu durata de 3 ani pot fi transferați și în cursul primului semestru sau înainte de începerea acestuia, pe baza avizului comisiei medicale județene, cu respectarea condiției de medie, menționate anterior;
 3. în cadrul învățământului profesional cu durata de 3 ani, elevii din clasele a X-a și a XI-a se pot transfera, de regulă, dacă media lor din ultimul an este cel puțin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se solicită transferul. Excepțiile de la această prevedere se aprobă de către consiliul de administrație;
 4. elevii din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a din învățământul liceal se pot transfera în aceeași clasă în învățământul profesional cu durata de 3 ani după susținerea examenelor de diferență, în limita efectivului de 30 de elevi la clasă și în baza criteriilor prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ la care se solicită transferul;
 5. elevii care au finalizat clasa a IX-a a învățământului profesional cu durata de 3 ani se pot transfera doar în clasa a IX-a a învățământului liceal, cu respectarea mediei de admitere la profilul și specializarea la care solicită transferul. Elevii din clasele a X-a și a XI-a din învățământul profesional cu durata de 3 ani se pot transfera în clasa a X-a din învățământul liceal, cu respectarea condiției de medie a clasei la care solicită transferul și după promovarea examenelor de diferență;
 6. elevii din clasele terminale ale învățământului liceal se pot transfera de la învățământul cu frecvență, cursuri de zi la învățământul cu frecvență cursuri serale, în anul terminal, după absolvirea semestrului I și după susținerea, dacă este cazul, a examenelor de diferență.

Art.141. – Elevii din învățământul liceal și din învățământul se pot transfera de la o formă de învățământ la alta astfel:

 1. elevii de la învățământul cu frecvență redusă se pot transfera la forma de învățământ cu frecvență, după susținerea și promovarea examenelor de diferență, dacă au media anuală cel puțin 7,00 la fiecare disciplină/modul de studiu, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă și potrivit criteriilor prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ; transferul se face, de regulă în aceeași clasă, cu excepția elevilor din clasa terminală de la învățământul cu frecvență redusă, pentru care durata studiilor este mai mare cu un an, care se pot transfera în clasa terminală din învățământul cu frecvență;
 2. elevii de la învățământul cu frecvență se pot transfera la forma de învățământ cu frecvență redusă, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă;
 3. elevii din clasele terminale ale învățământului liceal se pot transfera de la învățământul cu frecvență la învățământul cu frecvență redusă, în anul terminal, după absolvirea semestrului I și după susținerea, dacă este cazul, a examenelor de diferență.

Art. 142. – (1) Transferurile în care se păstrează forma de învățământ, profilul și/sau specializarea se efectuează, de regulă, în perioada intersemestrială sau a vacanței de vară.

 • Transferurile în care se schimbă forma de învățământ se efectuează în următoarele perioade:
  1. de la învățământul cu frecvență la cel cu frecvență redusă, în perioada intersemestrială sau a vacanței de vară;
  2. de la învățământul cu frecvență redusă la cel cu frecvență, numai în perioada vacanței de vară.
 • Transferurile în care se păstrează forma de învățământ, cu schimbarea profilului și/sau specializării se efectuează în perioada vacanței de vară.
 • Transferul elevilor în timpul anului școlar se poate efectua, în mod excepțional, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, în următoarele situații:
 1. la schimbarea domiciliului părinților într-o altă localitate
 2. în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de direcția de sănătate publică;
 3. de la clasele de învățământ liceal la clasele de învățământ profesional;
 4. în alte situații excepționale, cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar.

Art. 143. – Gemenii, tripleții se pot transfera în clasa celui cu media mai mare sau invers, la cererea părintelui, tutorelui sau susținătorului legal sau la cererea elevilor dacă aceștia sunt majori, cu aprobarea consiliului de administrație al unității de învățământ.

Art. 144. – (1) Elevii din învățământul preuniversitar particular sau confesional se pot transfera la unități de învățământ de stat, în condițiile prezentului regulament.

 • Elevii din învățământul preuniversitar de stat se pot transfera în învățământul particular, cu acordul unității primitoare și în condițiile stabilite de propriul regulament de organizare și funcționare.

Art. 145. – (1) Pentru copiii/tinerii cu cerințe educaționale speciale, în funcție de evoluția acestora se pot face propuneri de reorientare dinspre învățământul special/special integrat spre învățământul de masă și invers.

(2) Propunerea de reorientare se face de către cadrul didactic care a lucrat cu copilul în cauză sau de către părinții, tutorii sau susținătorii legali ai copilului și de către consilierul pedagog școlar.

Decizia de reorientare se ia de către comisia de orientare școlară și profesională din cadrul centrului județean de resurse și asistență educațională, cu acordul părinților, tutorilor sau susținătorilor legali.

Art. 146. – După aprobarea transferului, unitatea de învățământ primitoare este obligată să solicite situația școlară a elevului în termen de 5 zile lucrătoare. Unitatea de învățământ de la care se transferă elevul este obligată să trimită la unitatea de învățământ primitoare situația școlară a celui transferat, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Până la primirea situației școlare de către unitatea de învățământ la care s-a transferat, elevul transferat participă la cursuri în calitate de audient.

 

 

CAPITOLUL VII – Evaluarea unităţilor de învăţământ

 

Art. 147. – Evaluarea instituţională se realizează în conformitate cu prevederile legale, în două forme fundamentale:

 • inspecţia de evaluare instituţională a Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria;
 • evaluarea internă şi externă a calităţii educaţiei.

Art. 148. – (1) Inspecţia de evaluare instituţională a Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria reprezintă o activitate de evaluare generală a performanţelor unităţii de învăţământ, prin raportare explicită la politicile educaţionale, la scopurile şi obiectivele dezirabile propuse, la standardele asumate în funcţionarea acestora.

 • Inspecţia de evaluare instituţională se realizează de către inspectoratele şcolare şi minister, prin inspecţia şcolară generală a unităţilor de învăţământ, în conformitate cu prevederile regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ, elaborat de minister.
 • În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, prin inspecţia şcolară, inspectoratele şcolare:
  • îndrumă, controlează şi monitorizează calitatea activităţilor de predare—învăţare—evaluare;
  • îndrumă, controlează,  monitorizează  şi  evaluează  calitatea  managementului  Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria

(4) Conducerea Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria şi personalul didactic nu pot refuza inspecţia şcolară, cu excepţia situaţiilor în care, din cauze obiective, probate cu acte doveditoare, aceştia nu îşi pot desfăşura activităţile profesionale curente.

 

Evaluarea internă a calităţii educaţiei

 

Art. 149. – (1) Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanentă pentru Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria şi este centrată preponderent pe rezultatele învăţării.

 • Evaluarea internă se realizează potrivit legislaţiei în domeniul asigurării calităţii în învăţământul preuniversitar.

Art. 150. – (1) În conformitate cu prevederile legale, la nivelul Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria funcționează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC).

(2) Pe baza legislaţiei în vigoare, Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria elaborează şi adoptă propria strategie şi propriul regulament de funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.

Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria este direct responsabilă de calitatea educaţiei furnizate.

Art. 151. – În procesele de autoevaluare şi monitorizare internă, Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria va aplica instrumentele Cadrului naţional de asigurare a calităţii în învăţământul profesional şi tehnic.

Art. 152. – (1) Componenţa, atribuţiile şi responsabilităţile comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii sunt realizate în conformitate cu prevederile legale.

 • Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii poate fi remunerată, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
 • Orice control sau evaluare externă a calităţii din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar sau a ministerului se bazează pe analiza raportului de evaluare internă a activităţii din Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria

 

Evaluarea externă a calităţii educaţiei

 

Art. 153. – (1) O formă specifică de evaluare instituţională, diferită de inspecţia generală a unităţilor de învăţământ, o reprezintă evaluarea instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria realizată de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar.

 • Evaluarea externă a calităţii educaţiei în Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria se realizează, în conformitate cu prevederile legale, de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar.
 • Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria poate fi supus procesului de evaluare şi acreditare, în condiţiile legii.
 • Evaluarea, autorizarea şi acreditarea se fac la nivelul structurilor instituţionale, conform prevederilor legale.
 • În cazul Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria supus evaluării externe realizate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în bugetele acestora vor fi asigurate, în mod distinct, din finanţarea de bază, sumele necesare acoperirii costurilor, conform tarifelor percepute de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar pentru această activitate.

 

 

CAPITOLUL VIII – Partenerii educaționali

 

Drepturile părinților, tutorilor sau susținătorilor legali

 

Art. 154. — (1) Părinții, tutorii sau susținătorii legali ai elevului sunt parteneri educaționali principali ai Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria.

 • Părinții, tutorii sau susținătorii legali ai elevului au acces la toate informațiile legate de sistemul de învățământ care privesc educația copiilor lor.
 • Părinții, tutorii sau susținătorii legali ai elevului au dreptul de a fi susținuți de sistemul de învățământ, pentru a se educa și a-și îmbunătății aptitudinile ca parteneri în relația familie — școală.

Art. 155. — (1) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului are dreptul să fie informat periodic referitor la situația școlară și la comportamentul propriului copil.

(2) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului are dreptul să dobândească informații referitoare numai la situația propriului copil.

Art. 156. — (1) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului are acces în incinta Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria în concordanță cu procedura de acces, dacă:

 1. a fost solicitat/a fost programat pentru o discuție cu un cadru didactic sau cu directorul/directorul adjunct al Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria;
 2. desfășoară activități în comun cu cadrele didactice;
 3. depune o cerere/alt document la secretariatul unității de învățământ;
 4. participă la întâlnirile programate cu profesorul diriginte;
 5. participă la acțiuni organizate de asociația de părinți.
 • Consiliul de administrație are obligația stabilirii procedurii de acces al părinților, tutorilor sau susținătorilor legali în incinta Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria.

Art. 157. — Părinții, tutorii sau susținătorii legali au dreptul să se constituie în asociații cu personalitate juridică, conform legislației în vigoare.

Art. 158. — (1) Rezolvarea situațiilor conflictuale sesizate de părintele/tutorele/susținătorul legal al elevului în care este implicat propriul copil se face prin discuții amiabile cu salariatul Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria implicat, profesorul diriginte. Părintele/tutorele/susținătorul legal al elevului are dreptul de a solicita ca la discuții să participe și reprezentantul părinților. În situația în care discuțiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, părintele/tutorele/susținătorul legal are dreptul de a se adresa conducerii unității de învățământ, printr-o cerere scrisă, în vederea rezolvării problemei.

(2) În cazul în care părintele/tutorele/susținătorul legal consideră că starea conflictuală nu a fost rezolvată la nivelul unității de învățământ, acesta are dreptul de a se adresa, în scris, inspectoratului școlar pentru a media și rezolva starea conflictuală.

 

 

 

Îndatoririle părinților, tutorilor sau susținătorilor legali

 

Art. 159. — (1) Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația de a asigura frecvența școlară a elevului în învățământul obligatoriu și de a lua măsuri pentru școlarizarea elevului, până la finalizarea studiilor.

 • Părintele, tutorele  sau  susținătorul  legal  care  nu  asigură școlarizarea elevului, în perioada învățământului obligatoriu, poate fi sancționat, conform legislației în vigoare, cu amendă cuprinsă între 100 lei și 1.000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunității.
 • Constatarea contravenției și aplicarea amenzilor contravenționale prevăzute la alin. (2) se realizează de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului de administrație al Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria.
 • Conform legislației în vigoare, la înscrierea elevului în unitatea de învățământ, părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea menținerii unui climat sănătos la nivel degradării stării de sănătate a celorlalți elevi din Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria.
 • Părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația ca, cel puțin o dată pe lună, să ia legătura cu profesorul diriginte pentru a cunoaște evoluția elevului. Prezența părintelui, tutorelui sau susținătorului legal va fi consemnată în caietul profesorului diriginte, cu nume, dată și semnătură.
 • Părintele, tutorele sau susținătorul legal răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimonial Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria, cauzate de elev.
 • Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului din ciclul inferior al liceului are obligația de a solicita, în scris, retragerea elevului în vederea înscrierii acestuia într-o unitate de învățământ din străinătate.

Art.160. — Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc. a elevilor și a personalului unității de învățământ.

Art.161. (1) Respectarea prevederilor prezentului regulament și a regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ este obligatorie pentru părinții, tutorii sau susținătorii legali ai elevilor.

(2) Nerespectarea dispozițiilor art. 159 alin. (6), art. 160 și art. 161 atrage răspunderea persoanelor vinovate conform dreptului comun.

 

Adunarea generală a părinților

 

Art.162. — (1) Adunarea generală a părinților este constituită din toți părinții, tutorii sau susținătorii legali ai elevilor de la formațiune de studiu.

 • Adunarea generală a părinților hotărăște referitor la activitățile de susținere a cadrelor didactice și a echipei manageriale a unității de învățământ, în demersul de asigurare a condițiilor necesare educării elevilor.
 • În adunarea generală a părinților se discută problemele generale ale colectivului de elevi și nu situația concretă a unui elev. Situația unui elev se discută individual, numai în prezența părintelui, tutorelui sau susținătorului legal al elevului respectiv.

Art.163. — (1) Adunarea generală a părinților se convoacă de către profesorul diriginte, de către președintele comitetului de părinți al clasei sau de către 1/3 din numărul total al membrilor săi ori al elevilor clasei.

(2)    Adunarea generală a părinților se convoacă semestrial sau ori de câte ori este nevoie, este valabil întrunită în prezența a jumătate plus unu din totalul părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai elevilor din clasa respectivă și adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din cei prezenți. În caz contrar se convoacă o nouă adunare generală a părinților, în cel mult 7 zile, în care se pot adopta hotărâri, indiferent de numărul celor prezenți, cu votul a jumătate plus unu din aceștia.

 

 

 

 

 

Comitetul de părinți

 

Art. 164. — (1) În unitățile de învățământ, la nivelul fiecărei clase, se înființează și funcționează comitetul de părinți.

 • Comitetul de părinți se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea generală a părinților, convocată profesorul diriginte care prezidează ședința.
 • Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinți are loc în primele 30 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar.
 • Consiliul de conducere al comitetul de părinți pe clasă se compune din 3 persoane: un președinte și 2 membri. În prima ședință după alegere, membrii comitetului decid responsabilitățile fiecăruia, pe care le comunică profesorului diriginte.
 • Consiliul de conducere al comitetului de părinți pe clasă reprezintă interesele părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai elevilor clasei în adunarea generală a părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, în consiliul profesoral, în consiliul clasei și în relațiile cu echipa managerială.

Art. 165. — Consiliul de conducere al Comitetului de părinți pe clasă are următoarele atribuții:

pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinților elevilor clasei. Deciziile se iau cu majoritatea simplă a voturilor părinților, tutorilor sau susținătorilor legali prezenți;

 1. susține organizarea și desfășurarea de proiecte, programe și activități educative extrașcolare la nivelul clasei și a unității de învățământ;
 2. susține organizarea și desfășurarea de programe de prevenire și combaterea violenței, asigurarea siguranței și securității, combaterea discriminării și reducerea absenteismului în mediul școlar;
 3. susține activitățile dedicate întreținerii, dezvoltării și modernizării bazei materiale a clasei și unității de învățământ, prin strângerea de cotizații voluntare de la membrii asociației de părinți și atragerea de fonduri bănești și donații de la persoane fizice sau juridice, colectate prin asociația de părinți cu personalitate juridică cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar;
 4. sprijină conducerea  unității  de  învățământ  și profesorul diriginte și se implică active întreținerea, dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a grupei/clasei și a unității de învățământ;
 5. susține organizarea și desfășurarea de activități de consiliere și orientare socioprofesionale;
 6. se implică în asigurarea securității elevilor în cadrul activităților educative, extrașcolare și extracurriculare;
 7. prezintă, semestrial, adunării generale a părinților, justificarea utilizării fondurilor alocate, dacă acestea există.

Art. 166. — Președintele comitetului de părinți pe clasă reprezintă interesele părinților, tutorilor sau susținătorilor legali în relațiile cu organizația de părinți și prin aceasta în relație cu conducerea unității de învățământ și alte foruri, organisme și organizații.

Art. 167. — (1) Comitetul de părinți poate decide să susțină, inclusiv financiar prin asociația de părinți cu personalitate juridică, cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar, întreținerea, dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a clasei. Hotărârea comitetului de părinți nu este obligatorie.

 • Sponsorizarea unei clase de către un operator economic/persoane fizice se face cunoscută comitetului de părinți. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru elevi/părinți, tutori sau susținători legali.
 • Este interzisă implicarea elevilor sau a personalului din unitatea de învățământ în strângerea fondurilor.

 

 

 

 

 

 

Consiliul reprezentativ al părinților/Asociația de părinți

 

Art. 168. — (1) La nivelul fiecărei unități de învățământ funcționează Consiliul reprezentativ al părinților.

 • Consiliul reprezentativ al părinților din unitatea de învățământ este compus din președinții comitetelor de părinți.
 • Consiliul reprezentativ al părinților este o structură, fără personalitate juridică, a cărei activitate este reglementată printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a părinților din unitatea de învățământ, care nu are patrimoniu, nu are buget de venituri și cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizații, donații și a primi finanțări de orice fel de la persoane fizice sau juridice. Se poate implica în activitățile unității de învățământ prin acțiuni cu caracter logistic — voluntariat.
 • La nivelul fiecărei unități de învățământ se poate constitui Asociația de părinți în conformitate cu legislația în vigoare, privind asociațiile și fundațiile.

Art. 169. — (1) Consiliul reprezentativ al părinților își desemnează președintele și 2 vicepreședinți ale căror atribuții se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, și se consemnează în procesul-verbal al ședinței.

 • Consiliul reprezentativ al părinților se întrunește în ședințe ori de câte ori este necesar. Convocarea ședințelor Consiliului reprezentativ al părinților se face de către președintele acestuia sau, după caz, de unul dintre vicepreședinți.
 • Consiliul reprezentativ al părinților desemnează reprezentanții părinților, tutorilor sau susținătorilor legali în organismele de conducere și comisiile unității de învățământ.
 • Consiliul reprezentativ al părinților decide prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenți.
 • Președintele reprezintă Consiliul reprezentativ al părinților în relația cu alte persoane fizice și juridice.
 • Președintele prezintă, anual, raportul de activitate al Consiliului reprezentativ al părinților.

Art. 170. — Consiliul reprezentativ al părinților are următoarele atribuții:

 1. propune unităților de învățământ discipline și domenii care să se studieze prin curriculumul la decizia școlii, inclusiv din oferta națională;
 2. sprijină parteneriatele educaționale între unitățile de învățământ și instituțiile/organizațiile cu rol educativ din comunitatea locală;
 3. susține unitățile de învățământ în derularea programelor de prevenire și de combatere a absenteismului și a violenței în mediul școlar;
 4. promovează imaginea unității de învățământ în comunitatea locală;
 5. se ocupă de conservarea, promovarea și cunoașterea tradițiilor culturale specifice minorităților în plan local, de dezvoltarea multiculturalității și a dialogului cultural;
 6. susține unitatea de învățământ în organizarea și desfășurarea tuturor activităților;
 7. susține conducerea unității de învățământ în organizarea și în desfășurarea consultațiilor cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, pe teme educaționale;
 8. colaborează cu instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, direcția generală de asistență socială și protecția copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizațiile nonguvernamentale cu atribuții în acest sens, în vederea soluționării situației elevilor care au nevoie de ocrotire;
 • susține unitatea de învățământ în activitatea de consiliere și orientare socioprofesională sau de integrare socială a absolvenților;
 1. propune măsuri pentru școlarizarea elevilor din învățământul obligatoriu și încadrarea în muncă a absolvenților;
 2. se implică direct în derularea activităților din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de învățământ, la solicitarea cadrelor didactice;
 3. sprijină conducerea unității de învățământ în asigurarea sănătății și securității elevilor;
 4. are inițiative și se implică în îmbunătățirea calității vieții, în buna desfășurare a activității în internate și în cantine; susține conducerea unității de învățământ în organizarea și desfășurarea programului „Școala după școală.

Art. 171. — (1) Consiliul reprezentativ al părinților din unitatea de învățământ poate face demersuri privind atragerea de resurse financiare, care vor fi gestionate de către școală constând în contribuții, donații, sponsorizări etc., din partea unor persoane fizice sau juridice din țară și din străinătate, care vor fi utilizate pentru:

 1. modernizarea și întreținerea patrimoniului unității de învățământ, a bazei materiale și sportive;
 2. acordarea de premii și de burse elevilor;
 3. sprijinirea financiară a unor activități extrașcolare;
 4. acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situație materială precară;
 5. alte activități care privesc bunul mers al unității de învățământ sau care sunt aprobate de adunarea generală a părinților pe care îi reprezintă.
 • Organizația de părinți colaborează cu structurile asociative ale părinților la nivel local, județean, regional și național.

 

Contractul educațional

Art. 172. — (1) Unitățile de învățământ încheie cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, în momentul înscrierii elevilor, în registrul unic matricol, un contract educațional în care sunt înscrise drepturile și obligațiile reciproce ale părților.

(2) Contractului educațional este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. Acesta este particularizat la nivelul Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria prin decizia consiliului de administrație, după consultarea Consiliului de părinți al unității de învățământ.

Art. 173. — (1) Contractul educațional este valabil pe toată perioada de școlarizare în cadrul unității de învățământ.

(2) Eventualele modificări ale unor prevederi din contractul educațional se pot realiza printr-un act adițional acceptat de ambele părți și care se atașează contractului educațional.

Art. 174. — (1) Contractul educațional cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare ale părților semnatare — respectiv unitatea de învățământ, beneficiarul primar al educației, părintele, tutorele sau susținătorul legal, scopul pentru care se încheie contractul educațional, drepturile părților, obligațiile părților, durata valabilității contractului, alte clauze.

 • Contractul educațional se încheie în două exemplare originale, unul pentru părinte, tutore sau susținător legal, altul pentru unitatea de învățământ și își produce efectele de la data semnării.
 • Consiliul de administrație monitorizează modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în contractul educațional.
 • Comitetul de părinți al clasei urmărește modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în contractul educațional de către fiecare părinte, tutore sau susținător legal și adoptă măsurile care se impun în cazul încălcării prevederilor cuprinse în acest document.

 

 

CAPITOLUL IX – Școala și comunitatea. Parteneriate/Protocoale între unitățile de învățământ și alți parteneri educaționali

 

Art. 175. — Autoritățile administrației publice locale, precum și reprezentanți ai comunității locale colaborează cu consiliul de administrație și cu directorul, în vederea atingerii obiectivelor Liceului Tehnologic Nr. 1 Alexandria.

Art. 176. — Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria poate realiza parteneriate cu asociații, fundații, instituții de educație și cultură, organisme economice și organizații guvernamentale și nonguvernamentale sau alte tipuri de organizații, în interesul beneficiarilor direcți ai educației.

Art. 177. — Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria, de sine stătător sau în parteneriat cu autoritățile administrației publice locale și cu alte instituții și organisme publice și private: case de cultură, furnizori de formare continuă, parteneri sociali, organizații nonguvernamentale și altele asemenea poate organiza la nivel local centre comunitare de învățare permanentă, pe baza unor oferte de servicii educaționale adaptate nevoilor specifice diferitelor grupuri-țintă interesate.

Art. 178. — Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria, în conformitate cu legislația în vigoare și prevederile prezentului regulament, poate iniția, în parteneriat cu autoritățile administrației publice locale și cu organizațiile de părinți, în baza hotărârii consiliului de administrație, activități educative, recreative, de timp liber, pentru consolidarea competențelor dobândite sau de accelerare a învățării.

Art. 179. — (1) Parteneriatul cu autoritățile administrației publice locale are ca scop derularea unor activități/programe educaționale în vederea atingerii obiectivelor educaționale stabilite de unitatea de învățământ.

 • Activitățile derulate în parteneriat nu pot avea conotații politice, de propagandă electorală, de prozelitism religios și nu pot fi contrare moralei sau legilor statului.
 • Autoritățile administrației publice locale asigură condițiile și fondurile necesare pentru implementarea și respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă și pentru asigurarea securității elevilor și a personalului în perimetrul unității de învățământ.

Art. 180. — (1) Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria încheie parteneriate și protocoale de colaborare cu operatorii economici, în vederea derulării orelor de instruire practică.

 • Protocolul contine prevederi clare cu privire la responsabilitățile părților, referitoare la asigurarea securității elevilor și a personalului școlii, respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă, asigurarea transportului la și de la operatorul economic, durata activităților, drepturile și îndatoririle elevilor, utilizarea fondurilor realizate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 181. — (1) Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria încheie protocoale de parteneriat cu organizații nonguvernamentale, unități medicale, poliție, jandarmerie, instituții de cultură, asociații confesionale, alte organisme, în vederea atingerii obiectivelor educaționale stabilite prin proiectul de dezvoltare instituțională/planul de acțiune al unității de învățământ.

 • Protocolul conține prevederi cu privire la responsabilitățile părților implicate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
 • În cazul derulării unor activități în afara perimetrului unității de învățământ, în protocol se va specifica concret cărei părți îi revine responsabilitatea asigurării securității elevilor.
 • Bilanțul activităților realizate va fi făcut public, prin afișare la sediul unității, pe site-ul școlii, prin comunicate de presă și prin alte mijloace de informare.
 • Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria poate încheia protocoale de parteneriat și poate derula activități comune cu unități de învățământ din străinătate, având ca obiectiv principal dezvoltarea personalității copiilor și a tinerilor respectându-se legislația în vigoare din statele din care provin instituțiile respective.
 • Reprezentanții părinților, tutorilor sau susținătorilor legali se vor implica direct în buna derulare a activităților din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de învățământ.

 

CAPITOLUL X – Dispoziții tranzitorii și finale

 

Art. 182. — Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării examenelor.

Art. 183. — În În Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria fumatul este interzis, conform prevederilor legislației în vigoare.

Art. 184. — În Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria se asigură dreptul fundamental la învățătură și este interzisă orice formă de discriminare a elevilor și a personalului din unitate.

Art. 185. — Prezentul regulament ia în considerare și prevederile din Statutul elevului aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 4.742/2016.

 

 

 

 

ANEXA 1

 

Anexa … CA din …..09.2018

 

Având în vedere prevederile Legii educatiei nationale  nr. 1/2011, cu modificarile si completarile

ulterioare, ale Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de învatamânt preuniversitar  aprobat prin OMENCȘ nr. 5079/31.08.2016, modificat și completat Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.027/ 2018, ale Legii nr. 272/2004, privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata

Se încheie prezentul:

CONTRACT EDUCAŢIONAL

 

 1. Părţile semnatare
 2. LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 ALEXANDRIA, cu sediul în Alexandria, sos. Turnu Măgurele, nr. 1-3, reprezentată prin director, dna. prof. Stancu Iuliana
 3. Beneficiarul indirect, dna/dl……………. …………………..…….părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în …………………………………………………………
 4. Beneficiarul direct al educaţiei, …………………………………………………… elev.

 

 1. Scopul contractului: asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ prin implicarea şi responsabilizarea părţilor implicate în educaţia beneficiarilor direcţi ai educaţiei.

 

III. Drepturile părţilor: drepturile părţilor semnatare ale prezentului contract sunt cele prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi în Regulamentul

de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ.

 

 1. Părţile au cel puţin următoarele obligaţii:
 2. Unitatea de învăţământ se obligă:
 3. a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ;
 4. b) să răspundă de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în unitatea de învăţământ;
 5. c) să ia măsuri pentru aplicarea de sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de învăţământ, în limita prevederilor legale în vigoare;
 6. d) să ia măsuri pentru aplicarea de sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de elevi, în limita

prevederilor legale în vigoare;

 1. e) personalul din învăţământ trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite elevilor şi un comportament responsabil;
 2. f) personalul din învăţământ are obligaţia să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică a elevului/copilului;
 3. g) personalul din învăţământ trebuie să dovedească respect şi consideraţie în relaţiile cu elevii şi cu părinţii/reprezentanţii legali ai acestora;
 4. h) personalului din învăţământ îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia;
 5. i) personalului din învăţământ îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze verbal sau fizic elevii şi/sau colegii.
 6. j) se interzice personalului didactic să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la părinţii/aparţinătorii/reprezentanţii legali ai acestora.
 7. k) sunt interzise activităţile care încalcă normele de moralitate şi orice activităţi care pot pune în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor şi a tinerilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, precum şi activităţile de natură politică şi prozelitismul religios
 8. Beneficiarul indirect – părintele/tutorele/susţinătorul legal al copilului/elevului are următoarele obligaţii:
 9. a) obligaţia de a asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor;
 10. b) la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învăţământ, părintele/tutorele/susţinătorul legal are obligaţia de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea menţinerii unui climat sănătos la

nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi elevi/preşcolari din colectivitate/ unitatea de învăţământ;

 1. c) părintele/tutorele/susţinătorul legal al elevului are obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului;
 2. d) părintele/tutorele/susţinătorul legal al elevului răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev;
 3. e) să respecte prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ;
 4. h) părintelui/tutorelui/susţinătorului legal îi sunt interzise agresarea fizică, psihică, verbală a personalului unităţii de învăţământ.
 5. Beneficiarul direct are următoarele obligaţii:
 6. a) de a se pregăti la fiecare disciplină/modul de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare;
 7. b) de a frecventa cursurile, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional autorizat/acreditat cu frecvenţă;
 8. c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învăţământ, în cazul elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă;
 9. d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă, atât în unitatea de învăţământ, cât şi în afara ei;
 10. e) de a respecta regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului;
 11. f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliu educaţional etc.;
 12. g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.);
 13. h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa;
 14. i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care afectează participarea la programul şcolar;
 15. j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări;
 16. k) de a nu introduce şi/sau face uz în perimetrul unităţii de învăţământ orice tipuri de arme sau alte produse pirotehnice cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi sprayuri lacrimogene,

paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică abeneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului unităţii de învăţământ;

 1. l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic;
 2. m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi

faţă de personalul unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora;

 1. n) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitate şi în afara ei;
 2. o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului

de serviciu sau a învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte.

 

 1. Durata contractului: prezentul contract se încheie, de regulă, pe durata unui nivel de învăţământ.

 

 1. Alte clauze:
 • Legea Educației Nationale 1/2011: cap. I art. 13, art 16, art 17; cap VI, secțiunea I, art 79-art. 85
 • Statutul elevului aprobat prin OMENCȘ nr. 4742/10.08.2016
 • Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de învatamânt preuniversitar aprobat prin OMENCȘ nr. 5079/31.08.2016, titlul VII
 • Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata 2014 

 

Încheiat azi, ………………………. în două exemplare, în original, pentru fiecare parte.

 

Unitatea şcolară,

Director,

Prof. Stancu Iuliana                                                                                                            Beneficiar indirect**),

Am luat cunoştinţă,

 

Beneficiar direct, elevul,

(în vârstă de cel puţin 14 ani)

 

 

**) Părintele/tutorele/susţinătorul legal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM_4742_10.08.2016-Statut_elevi_2016_                                                                     ANEXA 2

Drepturi educaţionale ale elevilor

Elevii beneficiază de următoarele drepturi în sistemul educaţional:

 1. accesul gratuit la educaţie în sistemul de învăţământ de stat. Elevii au dreptul garantat la un învăţământ echitabil în ceea ce priveşte înscrierea/admiterea, parcurgerea şi finalizarea studiilor, în funcţie de parcursul şcolar pentru care au optat corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor;
 2. dreptul de a beneficia de o educaţie de calitate în unităţile de învăţământ, prin aplicarea corectă a planurilor-cadru de învăţământ, parcurgerea integrală a programelor şcolare şi prin utilizarea de către cadrele didactice a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării şi dezvoltării competenţelor cheie şi a atingerii obiectivelor educaţionale stabilite;
 3. dreptul de a fi consultaţi şi de a-şi exprima opţiunea pentru disciplinele din curriculumul la decizia şcolii, aflate în oferta educaţională a unităţii de învăţământ, în concordanţă cu nevoile şi interesele de învăţare ale elevilor, cu specificul şcolii şi cu nevoile comunităţii locale/partenerilor economici;
 4. dreptul de a beneficia de şcolarizare în limba maternă, în condiţiile legii;
 5. dreptul de a studia o limbă de circulaţie internaţională, în regim bilingv, în conformitate cu Legea educaţiei naţionale 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. dreptul de a beneficia de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a personalului didactic, nedidactic şi din partea altor elevi din cadrul unităţii de învăţământ. Unitatea de învăţământ preuniversitar se va asigura că niciun elev nu este supus discriminării sau hărţuirii pe criterii de rasă, etnie, limbă, religie, sex, convingeri, dizabilităţi, naţionalitate, cetăţenie, vârstă, orientare sexuală, stare civilă, cazier, tip de familie, situaţie socioeconomică, probleme medicale, capacitate intelectuală sau alte criterii cu potenţial discriminatoriu;
 7. dreptul de a beneficia de manuale şcolare gratuite pentru elevii din învăţământul de stat şi din învăţământul obligatoriu particular acreditat/autorizat, atât pentru învăţământul în limba română, cât şi pentru cel în limbile minorităţilor naţionale, conform legii;
 8. dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere şcolară, profesională şi psihologică, conexe activităţii de învăţământ, puse la dispoziţie de unitatea de învăţământ preuniversitar, fiindu-le asigurată cel puţin o oră de consiliere psihopedagogică pe an;
 9. dreptul de proprietate intelectuală asupra rezultatelor obţinute prin activităţile de cercetare-dezvoltare, creaţie artistică şi inovare, conform legislaţiei în vigoare şi a eventualelor contracte dintre părţi;
 10. dreptul de a beneficia de susţinerea statului, pentru elevii cu nevoi sociale, precum şi pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale, conform prevederilor legale în vigoare;
 11. dreptul la o evaluare obiectivă şi corectă;
 12. dreptul de a contesta rezultatele evaluării lucrărilor scrise;
 13. dreptul de a beneficia de discipline din curriculumul la decizia şcolii, în vederea obţinerii de trasee flexibile de învăţare;
 14. Dreptul de a participa la cursurile opţionale organizate pe grupe/clase de elevi formate special în acest sens, în baza deciziei consiliului de administraţie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 15. dreptul de a avea acces gratuit la baza materială a unităţii de învăţământ, inclusiv acces la biblioteci, săli şi spaţii de sport, computere conectate la Internet, precum şi la alte resurse necesare realizării activităţilor şi proiectelor şcolare în afara programului şcolar, în limitele resurselor umane şi materiale disponibile. Unităţile de învăţământ vor asigura în limita resurselor disponibile, accesul gratuit la materiale necesare realizării sarcinilor şcolare ale elevilor, în timpul programului de funcţionare;
 16. dreptul de a învăţa într-un mediu care sprijină libertatea de expresie fără încălcarea drepturilor şi libertăţilor celorlalţi participanţi. Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine. Nu se consideră libertate de expresie următoarele manifestări: comportamentul jignitor faţă de personalul din unitatea şcolară, utilizarea invectivelor şi a limbajului trivial, alte manifestări ce încalcă normele de moralitate;
 17. dreptul de a i se asigura participarea la orele de curs pentru un număr maxim de 7 ore pe zi, cu excepţia orelor prevăzute pentru studiul limbii materne, a istoriei şi tradiţiei minorităţilor naţionale şi a învăţământului bilingv, conform legii;
 18. dreptul de a primi informaţii cu privire la planificarea materiei pe parcursul întregului semestru;
 19. dreptul de a primi rezultatele evaluărilor scrise în termen de maximum 15 zile lucrătoare;
 20. dreptul de a învăţa în săli adaptate particularităţilor de vârstă şi nevoilor de învăţare, şi cu un număr adecvat de elevi şi cadre didactice, în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 21. dreptul de a participa, fără nicio discriminare şi doar din proprie iniţiativă, fără a fi obligaţi de cadre didactice sau de conducerea unităţii de învăţământ, la concursuri şcolare, olimpiade şi alte activităţi extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ preuniversitar sau de către terţi, în palatele şi cluburile elevilor, în bazele sportive şi de agrement, în taberele şi în unităţile conexe inspectoratelor şcolare judeţene, în cluburile şi în asociaţiile sportive şcolare, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora; elevii vor participa la programele şi activităţile incluse în programa şcolară;
 22. dreptul de a primi premii şi recompense pentru rezultate deosebite la activităţile şcolare şi extraşcolare, în limita resurselor disponibile;
 23. dreptul de a avea acces la actele şcolare proprii ce stau la baza situaţiei şcolare;
 24. dreptul de a opta, conform legii, pentru tipul şi forma de învăţământ pe care le vor urma şi să aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor;
 25. dreptul la educaţie diferenţiată, pe baza pluralismului educaţional, în acord cu particularităţile de vârstă şi cu cele individuale. Elevii cu performanţe şcolare deosebite pot promova 2 ani de studii într-un an şcolar. Avizul de înscriere aparţine consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, pe baza unei metodologii privind promovarea a 2 ani de studii într-un an şcolar, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice;
 26. dreptul de şcolarizare la domiciliu sau în unităţi complexe de asistenţă medicală, de tip spital, în conformitate cu prevederile legale, pentru elevii care sunt nedeplasabili din cauza unei dizabilităţi, respectiv pentru elevii care suferă de boli cronice sau care au afecţiuni pentru care sunt spitalizaţi pe o perioadă mai mare de 4 săptămâni;
 27. dreptul de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice care predau la clasă, prin fişe anonime. Acestea vor fi completate la clasă şi predate cadrelor didactice în vederea identificării celor mai eficiente metode didactice;
 28. dreptul de a fi informat privind notele acordate, înaintea consemnării acestora;
 29. dreptul de a întrerupe/relua studiile şi de a beneficia de transfer intre tipurile de învăţământ, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 30. dreptul de a avea condiţii de acces de studiu şi evaluare adaptate dizabilităţilor, problemelor medicale sau tulburărilor specifice de învăţare, în condiţiile legii;
 31. dreptul de a participa la programele de pregătire suplimentară organizate în cadrul unităţii de învăţământ;
 32. dreptul de a le fi consemnată în catalog absenţă doar în cazul în care nu sunt prezenţi la ora de curs. Este interzisă consemnarea absenţei ca mijloc de coerciţie.

Art. 9.

În vederea exercitării dreptului de a contesta rezultatele evaluării la lucrările scrise, stipulat la art. 7 lit. k), elevul sau, după caz, părintele, tutorele ori susţinătorul legal al elevului, poate acţiona, astfel:

 1. Elevul sau, după caz, părintele, tutorele ori susţinătorul legal solicită, verbal, cadrului didactic să justifice rezultatul evaluării, în prezenţa elevului şi a părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal, în termen de maximum 5 zile de la comunicare.
 2. În situaţia în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul, părintele, tutorele sau susţinătorul legal poate solicita, în scris, conducerii unităţii de învăţământ, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau practice.
 3. Pentru soluţionarea cererii de reevaluare, directorul desemnează alte două cadre didactice de specialitate din unitatea de învăţământ preuniversitar, care nu predau la clasa respectivă şi care reevaluează lucrarea scrisă.
 4. Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevăzute la lit. c) este nota rezultată în urma reevaluării. În cazul învăţământului primar, calificativul este stabilit. prin consens de către cele două cadre didactice.
 5. În cazul în care diferenţa dintre nota iniţială, acordată de cadrul didactic de la clasă şi nota acordată în urma reevaluării este mai mică de un punct, contestaţia este respinsă şi nota acordată iniţial rămâne neschimbată. În cazul în care diferenţa dintre nota iniţială şi nota acordată în urma reevaluării este de cel puţin 1 punct, contestaţia este acceptată.
 6. În cazul acceptării contestaţiei, directorul anulează nota obţinută în urma evaluării iniţiale. Directorul trece nota acordată în urma contestaţiei, autentifică schimbarea prin semnătură şi aplică ştampila unităţii de învăţământ.
 7. Calificativul sau nota obţinută în urma contestaţiei rămâne definitiv/definitivă.
 8. În situaţia în care în unitatea de învăţământ preuniversitar nu există alţi învăţători/institutori/profesori pentru învăţământul primar sau profesori de specialitate care să nu predea la clasa respectivă, pot fi desemnaţi, de către inspectoratul şcolar, cadre didactice din învăţământul primar sau profesori de specialitate din alte unităţi de învăţământ.

 

Îndatoririle/obligaţiile elevilor

 

Art. 14. Elevii au următoarele îndatoriri:

 1. de a frecventa toate cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare;
 2. de a respecta regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar;
 3. de a avea un comportament civilizat şi de a se prezenta la şcoală într-o ţinută vestimentară decentă şi adecvată şi să poarte elemente de identificare în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar. Ţinuta vestimentară sau lipsa elementelor de identificare nu poate reprezenta un motiv pentru refuzarea accesului în perimetrul şcolii;
 4. de a respecta drepturile de autor şi de a recunoaşte apartenenţa informaţiilor prezentate în lucrările elaborate;
 5. de a elabora şi susţine lucrări la nivel de disciplină/modul şi lucrări de absolvire originale;
 6. de a sesiza autorităţile competente orice ilegalităţi în desfăşurarea procesului de învăţământ şi a activităţilor conexe acestuia, în condiţiile legii;
 7. de a sesiza reprezentanţii unităţii de învăţământ cu privire la orice situaţie care ar pune în pericol siguranţa elevilor şi a cadrelor didactice;
 8. de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile şcolare la care au acces;
 9. de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în perimetrul şcolar;
 10. de a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la dispoziţia lor de către instituţiile de învăţământ preuniversitar;
 11. de a plăti contravaloarea eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziţia lor de către instituţia de învăţământ preuniversitar, în urma constatării culpei individuale;
 12. de a avea asupra lor carnetul de elev, vizat la zi, şi de a-l prezenta cadrelor didactice pentru trecerea notelor obţinute în urma evaluărilor, precum şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali pentru luare la cunoştinţă în legătură cu situaţia şcolară;
 13. de a utiliza manualele şcolare primite gratuit şi de a le restitui în stare bună, la sfârşitul anului şcolar;
 14. de a manifesta înţelegere, toleranţă şi respect faţă de întreaga comunitate şcolară: elevii şi personalul unităţii de învăţământ;
 15. de a cunoaşte şi respecta prevederile Statutului elevului şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de vârstă şi individuale ale acestora;
 16. de a ocupa locurile stabilite în timpul deplasării în microbuzele şcolare, de a avea un comportament şi un limbaj civilizat, de a nu distruge bunurile din mijloacele de transport şi de a respecta regulile de circulaţie;
 17. de a cunoaşte şi de a respecta, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de vârstă şi individuale ale acestora, normele de securitate şi sănătate în muncă, normele de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie civilă, precum şi normele de protecţie a mediului;
 18. de a anunţa, în caz de îmbolnăvire, profesorul diriginte, direct sau prin intermediul părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, de a se prezenta la cabinetul medical şi, în funcţie de recomandările medicului, mai ales în cazul unei afecţiuni contagioase, să nu pună în pericol sănătatea colegilor şi a personalului din unitate.

 

Interdicţii

 

Art. 15. Elevilor le este interzis:

 1. să distrugă, să modifice sau să completeze documentele şcolare, precum cataloage, foi matricole, carnete de elev şi orice alte documente din aceeaşi categorie sau să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ;
 2. să introducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ preuniversitar, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea, unitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa, intoleranţa sau care lezează imaginea publică a unei persoane;
 3. să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;
 4. să deţină sau să consume droguri, băuturi alcoolice sau alte substanţe interzise, ţigări, substanţe etnobotanice şi să participe la jocuri de noroc;
 5. să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ de orice tipuri de arme sau alte produse pirotehnice, precum muniţie, petarde, pocnitori sau altele asemenea, spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a elevilor şi a personalului unităţii de învăţământ. Elevii nu pot fi deposedaţi de bunurile personale care nu atentează la siguranţa personală sau a celorlalte persoane din unitatea de învăţământ, în conformitate cu prevederile legale;
 6. să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic în incinta unităţilor de învăţământ;
 7. să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor; prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de urgenţă;
 8. să lanseze anunţuri false către serviciile de urgenţă;
 9. să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare şi să manifeste violenţă în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ;
 10. să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în afara ei;
 11. să părăsească perimetrul unităţii de învăţământ în timpul programului şcolar, cu excepţia elevilor majori şi a situaţiilor prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ;
 12. să utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul şcolar;
 13. să invite/să faciliteze intrarea în şcoală a persoanelor străine, fără acordul conducerii şcolii şi al diriginţilor.

 

 

 

 

 

Sancţionarea elevilor

 

Art. 16.

(1) Elevii din Liceul tehnologic Nr 1 Alexandria, care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusive regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora conform prevederilor Statutului Elevului aprobat prin OMENCS nr 4742/10.08.2016.

 • Pentru a putea fi sancţionaţi, faptele trebuie să se petreacă în perimetrul unităţii de învăţământ sau în cadrul activităţilor extraşcolare. Pentru faptele petrecute în afara perimetrului unităţii de învăţământ sau în afara activităţilor extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ, elevii răspund conform legislaţiei în vigoare.
 • Elevii au dreptul la apărare, conform legii.
 • Sancţiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt:
 1. observaţie individuală;
 2. mustrare scrisă;
 3. retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, ” Bani de liceu”, a bursei profesionale;
 4. mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ;
 5. preavizul de exmatriculare;
 • Toate sancţiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor, cât şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali. Sancţiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau ulterior, după caz.
 • Sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau al şcolii este interzisă în orice context.
 • Violenţa fizică sub orice formă se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare.
 • Sancţiunile prevăzute la alin. (4) lit. e)-f) nu se pot aplica în învăţământul obligatoriu.

 

Sancţiuni

 

Art. 17.

 • Elevii nu pot fi supuşi unor sancţiuni colective.
 • Observaţia individuală constă în atenţionarea elevului cu privire la încălcarea regulamentelor în vigoare ori a normelor de comportament acceptate. Aceasta trebuie însoţită de consilierea elevului, care să urmărească remedierea comportamentului. Sancţiunea se aplică de către profesorul diriginte, învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar sau de către directorul unităţii de învăţământ.

 

 

Art. 18.

 • Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către profesorul diriginte, cu menţionarea faptelor care au determinat sancţiunea.
 • Sancţiunea este propusă consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia s-au petrecut faptele susceptibile de sancţiune, spre validare. Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului clasei şi într-un raport care va fi prezentat consiliului profesoral de către profesorul diriginte, la sfârşitul semestrului.
 • Documentul conţinând mustrarea scrisă va fi înmânat elevului sau părintelui/tutorelui/susţinătorului legal, pentru elevii minori, personal sau, în situaţia în care acest lucru nu este posibil, prin poştă, cu confirmare de primire.
 • Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului.

(5) Sancţiunea poate fi însoţită de scăderea notei la purtare

 

 

Art. 19.

 • Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea consiliului clasei, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral.
 • Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al unităţii de învăţământ.

 

Art. 20.

 • Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeaşi unitate de învăţământ, se consemnează într-un document care se înmânează de către profesorul diriginte/director, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului minor şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.
 • Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol.
 • Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.
 • Preavizul de exmatriculare se întocmeşte de către profesorul diriginte, pentru elevii care absentează nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o singură disciplină/modul, cumulate pe un an şcolar, se semnează de către acesta şi de director. Acesta se înmânează elevului şi, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal.
 • Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor şi în catalogul clasei şi se menţionează în raportul consiliului clasei la sfârşit de semestru sau de an şcolar.
 • Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.

 

Art. 22.

 • Exmatricularea constă în eliminarea elevului din unitatea de învăţământ preuniversitar în care acesta a fost înscris, până la sfârşitul anului şcolar.
 • Exmatricularea poate fi:
 1. exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul şcolar următor, în aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi an de studiu;
 2. exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ;
 3. exmatriculare din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere, pentru o perioadă de timp.
 • Elevii exmatriculaţi din Liceul tehnologic Nr 1 Alexandria, pentru motive imputabile, se pot transfera, în anul şcolar următor, într-o altă unitate de învăţământ, cu respectarea prevederilor Statutului Elevului aprobat prin OMENCS nr 4742/10.08.2016, a regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a regulamentelor specifice.

 

Art. 23.

 • Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul şcolar următor, în aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi an de studiu, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului, pentru abateri grave, prevăzute de Statutului Elevului aprobat prin OMENCS nr 4742/10.08.2016 ori de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ sau apreciate ca atare de către consiliul profesoral al unităţii de învăţământ.
 • Sancţiunea se aplică şi pentru un număr de cel puţin 40 de absenţe nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/modul, cumulate pe un an şcolar.
 • Dacă abaterea constă în absenţe nemotivate, sancţiunea exmatriculării se poate aplica numai dacă, anterior, a fost aplicată sancţiunea preavizului de exmatriculare.
 • Sancţiunea se consemnează în registrul de procese- verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol.
 • Sancţiunea se comunică de către directorul unităţii de învăţământ, în scris, elevului şi, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal.
 • Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.

 

Art. 24.

 • Exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ se aplică elevilor din ciclul superior al liceului, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către consiliul profesoral.
 • Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.
 • Sancţiunea se consemnează în registrul de procese- verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol.
 • Sancţiunea se comunică de către directorul unităţii de învăţământ, în scris, elevului şi, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal.

 

Art. 25.

 • Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere pentru o perioadă de 3- 5 ani, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către consiliul profesoral.
 • Sancţiunea se aplică prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, prin care se stabileşte şi durata pentru care se aplică această sancţiune. În acest sens, directorul unităţii de învăţământ transmite Ministerului Educaţiei Naţionale propunerea motivată a consiliului profesoral privind aplicarea acestei sancţiuni, împreună cu documente sau orice alte probe din care să rezulte abaterile deosebit de grave săvârşite de elevul propus spre sancţionare.
 • Sancţiunea se consemnează în registrul de procese- verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei şi în registrul matricol. Sancţiunea se comunică de către Ministerul Educaţiei Naţionale, în scris, elevului şi, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal.

 

Art. 26. Anularea sancţiunii

 • După opt săptămâni sau la încheierea semestrului sau a anului şcolar, consiliul se reîntruneşte. Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată la art. 16 alin. (4) a) e) dă dovadă de un comportament fără abateri pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală, până la încheierea semestrului sau a anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, poate fi anulată.
 • Anularea, în condiţiile stabilite la alin. (1), a scăderii notei la purtare se aprobă de către entitatea care a aplicat sancţiunea.

 

Sancţiuni privind nefrecventarea orelor de curs

 

Art. 27.

 • Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină sau modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct.

 

Pagube patrimoniale

 

Art. 28.

 • Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor liceului sunt obligaţi să acopere, în conformitate cu prevederile 13571374 din Codul civil, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie bunurile ori să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase.
 • În cazul distrugerii sau deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual deteriorat. În caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor respective. Elevii nu pot fi sancţionaţi cu scăderea notei la purtare pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor şcolare.

 

Contestarea

 

Art. 29.

 • Contestarea sancţiunilor ce pot fi aplicate elevilor, prevăzute la 16, se adresează, de către elev sau, după caz, de către părintele/tutorele/susţinătorul legal al elevului, consiliului de administraţie al liceului, în termen de 5 zile lucrătoare de la aplicarea sancţiunii.
 • Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unităţii de învăţământ. Hotărârea consiliului de administraţie nu este definitivă şi poate fi atacată ulterior la instanţa de contencios administrativ din circumscripţia unităţii de învăţământ, conform legii.
 • Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ poate fi contestată, în scris, la Ministerul Educaţiei Naţionale, în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea sancţiunii.

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 3

 

OBLIGAŢIILE ELEVULUI DE SERVICIU PE CLASĂ

Prin rotaţie, elevii fiecărei clase fac de serviciu în clasă având următoarele atribuţii:

 1. preiau spaţiul şcolar cu 10 minute înainte de începerea programului şi semnalează profesorului de serviciu orice deficienţă sau lucru suspect;
 2. asigură condiţii optime de desfăşurare a lecţiilor (ordine, curăţenie, marker, tablă ştearsă);
 3. comunică la fiecare oră absenţele;
 4. pleacă ultimii din clasă, predând personalului de serviciu, în bună stare, spaţiul şcolar;
 5. asigură securitatea clasei în orele în care activitatea se desfăşoară în alte spaţii şcolare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 4

 

DETALIERI PRIVIND APLICAREA SANCȚIUNILOR ȘI SCĂDEREA LA PURTARE A ELEVILOR ÎN VEDEREA

ASIGURĂRII UNUI SISTEM UNITAR DE EVALUARE A ABATERILOR DISCIPLINARE

 

 

Elevii din sistemul de învăţământ de stat, particular şi confesional autorizat/acreditat, care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora conform prevederilor STATUTULUI ELEVILOR.

Pentru a putea fi sancţionaţi, faptele trebuie să se petreacă în perimetrul unităţii de învăţământ sau în cadrul activităţilor extraşcolare. Pentru faptele petrecute în afara perimetrului unităţii de învăţământ sau în afara activităţilor extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ, elevii răspund conform legislaţiei în vigoare.

Sancțiunile sunt consemnate în funcție de prevederile R.O.F.U.I.P., în procesele-verbale ale Consiliilor clasei și ale Consiliului profesoral, în catalog, în registrul de evidență a elevilor, în registrul de intrări-ieșiri al unității de învățământ, în registrul matricol.

Dirigintele are obligaţia de a consemna sancţiunile în Registrul de evidenţă a sancţiunilor aplicate elevilor specificând motivele sancţionării, cine a acordat sancţiunea, data acordării, un scurt rezumat al discuţiei cu părinţii, procesele-verbale de la şedinţele Consiliului clasei.

Avertizarea elevilor pentru absenţe nemotivate se face de către dirigintele clasei şi se contrasemnează de director. Preavizul tip este redactat în 3 exemplare: unul la secretariat, unul la diriginte şi unul părintelui.

În cazurile de abateri disciplinare grave și foarte grave (comportament agresiv, lipsit de respect față de colegi și față de cadrele didactice, încălcarea repetată a regulilor de comportament din școală), elevii vor fi sancționați prin obligația de a efectua 2-4-6 ore de muncă în folosul comunității. Această activitate se va desfășura în timpul orei de consiliere sau în afara orarului școlii și numai sub stricta supraveghere a personalului administrativ și de îngrijire. De asemenea, părinții vor fi anunțați în scris sau telefonic de această sancțiune.

Evidenţa sancţiunilor se ţine în Registrul de evidenţă a sancţiunilor aplicate elevilor. Acesta se inventariază şi se numerotează, iar pe ultima pagină se face menţiunea „prezentul registru conţine un nr. de … file” şi se certifică prin semnătura directorului, semnătura secretarului unităţii şcolare şi aplicarea ştampilei.

Nr.crt. Actul administrativ de sancţionare

(Decizia de sancţionare)

Numele şi prenumele elevului sancţionat Clasa Sancţiunea primită
nr. de înreg. data înreg.

 

Sancţiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt:

 1. observaţie individuală;
 2. mustrare scrisă;
 3. retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, ” Bani de liceu”, a bursei profesionale;
 4. mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ;
 5. preavizul de exmatriculare;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt. ABATEREA SANCȚIUNEA PROPUSĂ în funcție de gravitatea faptei
1 Distrugerea, modificarea sau completarea documentelor şcolare, precum cataloage, foi matricole, carnete de elev şi orice alte documente din aceeaşi categorie a)        observaţie individuală;

b)        mustrare scrisă;

c)        retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, „Bani de liceu”, a bursei profesionale;

d)       mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ;

e)        preavizul de exmatriculare;

f)         exmatriculare.

2 Deteriorarea bunurilor din patrimoniul unităţii de învăţământ RECUPERAREA OBLIGATORIE A BUNURILOR

a)      observaţie individuală;

b)      mustrare scrisă;

c)      retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, ” Bani de liceu”, a bursei profesionale;

d)     mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ;

e)      exmatriculare.

3 Introducerea sau difuzarea, în unitatea de învăţământ, de materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea, unitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa, intoleranţa sau care lezează imaginea publică a unei persoane; a)      mustrare scrisă;

b)      retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, ” Bani de liceu”, a bursei profesionale;

c)      mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ;

d)     preavizul de exmatriculare;

e)      exmatriculare.

4 Blocarea căilor de acces în spaţiile de învăţământ; a)      mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ;

b)      preavizul de exmatriculare;

c)      exmatriculare

5 Deținerea sau consumul de droguri, băuturi alcoolice sau alte substanţe interzise, ţigări, substanţe etnobotanice şi să participe la jocuri de noroc; a)      mustrare scrisă;

b)      retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, ” Bani de liceu”, a bursei profesionale;

c)      mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ;

d)     preavizul de exmatriculare;

e)      exmatriculare.

6 Introducerea şi/sau utilizarea în perimetrul unităţii de învăţământ de orice tipuri de arme sau alte produse pirotehnice, precum muniţie, petarde, pocnitori sau altele asemenea, spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a elevilor şi a personalului unităţii de învăţământ.

 • Elevii nu pot fi deposedaţi de bunurile personale care nu atentează la siguranţa personală sau a celorlalte persoane din unitatea de învăţământ, în conformitate cu prevederile legale;
a)      mustrare scrisă;

b)      retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, ” Bani de liceu”, a bursei profesionale;

c)      mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ;

d)     preavizul de exmatriculare;

e)      exmatriculare

7 Difuzarea de materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic în incinta unităţilor de învăţământ; a)      observaţie individuală;

b)      mustrare scrisă;

c)      retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, ” Bani de liceu”, a bursei profesionale;

8 Utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor; prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de urgenţă; a)      observaţie individuală;

b)      mustrare scrisă;

c)      retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, ” Bani de liceu”, a bursei profesionale;

9 Lansarea de anunţuri false către serviciile de urgenţă; a)      mustrare scrisă
10 Comportamentul jignitar, indecent, de intimidare, de discriminare şi manifestarea violenţei în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ; a)      observaţie individuală;

b)      mustrare scrisă;

c)      retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, ” Bani de liceu”, a bursei profesionale;

11 Provocarea, instigarea şi participarea la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în afara ei; a)      observaţie individuală;

b)      mustrare scrisă;

c)      retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, ” Bani de liceu”, a bursei profesionale;

d)     mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ;

e)      exmatriculare

12 Părăsirea perimetrului unităţii de învăţământ în timpul programului şcolar, cu excepţia elevilor majori şi a situaţiilor prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ; a)      observaţie individuală;

b)      mustrare scrisă;

c)      retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, ” Bani de liceu”, a bursei profesionale;

13 Utilizarea unui limbaj trivial sau invective în perimetrul şcolar; a)      observaţie individuală;

b)      mustrare scrisă;

c)      retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, ” Bani de liceu”, a bursei profesionale;

d)     preavizul de exmatriculare;

e)      exmatriculare

14 Invitarea/ facilitarea intrării în şcoală a persoanelor străine, fără acordul conducerii şcolii şi al diriginţilor. a)      observaţie individuală;

b)      mustrare scrisă;

c)      retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, ” Bani de liceu”, a bursei profesionale;

d)     preavizul de exmatriculare;

e)      exmatriculare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

crt.

ABATEREA FRECVENTA ABATERII SANCTIUNE PROPUSA SCADEREA

MEDIEI LA

PURTARE CU

….

A COMPORTAMENTUL ÎN CADRUL ORELOR DE CURS, ÎN TIMPUL PAUZELOR, ÎNAINTE ȘI DUPĂ TERMINAREA PROGRAMULUI

ȘCOLAR

1 Perturbarea orelor de curs: gesticulări, comentarii, discuţii între elevi (care nu au legătură directă cu sarcinile de învățare), –      Prima abatere

–      2 abateri

–      Mai mult de 3 abateri

–      Observație individuală

–      Mustrare scrisă

–      retragerea temporară sau definitivă a

bursei de merit/ bani de liceu/bursa

profesională;

–        obligația de a efectua 2-4 ore de muncă

în folosul școlii

–      1 punct

–      2 puncte

–      3 puncte

2 Vocabular vulgar, gesturi indecente –      Prima abatere

–      2 abateri

–      Mai mult de 3 abateri

–      Observație individuală

–      Mustrare scrisă

–      retragerea temporară sau definitivă a

bursei de merit/ bani de liceu/bursa

profesională;

–        obligația de a efectua 2-4 ore de muncă

în folosul școlii

–      1 punct

–      2 puncte

–      3 puncte

3 Nerespectarea obligației de a purta carnetul de elev, vizat la zi și neprezentarea lui profesorilor pentru trecerea notelor obținute în urma evaluărilor

Se vor nota la poarta in registrul de intrare

–      2-4 abateri

–      4-5 abateri

–      Mai mult de 5 abateri

–      Observație individuală

–      Observație individuală

–      Mustrare scrisă

–      1 punct scazut
4 Nerespectarea curățeniei clasei și a școlii –      Prima abatere

–      2 abateri

–      Mai mult de 3 abateri

–      Observație individuală

–      Observație individuală

–      Mustrare scrisă

–      1 punct

–      2 puncte

5 Ascunderea adevărului și/ sau facilitarea voită a unor fapte ce contravin regulamentului școlar, săvârșite de ei înșiși sau alți elevi din școală –      Prima abatere

–      2 abateri

–      Mai mult de 3 abateri

–      Observație individuală

–      Mustrare scrisă

–      retragerea temporară sau definitivă a

bursei de merit/ bani de liceu/bursa

profesională;

–        obligația de a efectua 2-4 ore de muncă

în folosul școlii

–      donație în valoare de 10 lei pentru

fondul de carte

–      1 punct

–      2 puncte

–      3 puncte

6 Implicarea în acțiuni care aduc prejudicii renumelui școlii.

Postarea pe rețele de socializare.

Comentarii defăimătoare la adresa școlii/partener economic/colegi/elevi/personal auxiliar și nedidactic.

Acte de violență în cadrul școlii sau în afara ei.

Înregistrarea audio sau video a activităților școlare fără acordul profesorului/școlii, postarea și difuzarea materialelor înregistrate.

–         Prima abatere

–         2 abateri

–         3 abateri

–         mai mult de 3 abateri

–         Observație individuală+ obligația de a efectua 4-6 ore muncă în folosul școlii

–        Mustrare scrisă+obligația de a efectua 4-6 ore muncă în folosul școlii

–         retragerea temporară sau definitivă a

bursei de merit/ bani de liceu/bursa

profesională + obligația de a efectua 4-6 ore muncă în folosul școlii

–         mutarea disciplinară la o clasă paralelă,

–         preavizul de exmatriculare (XI-XII)

–         exmatricularea (XI-XII)

–         mustrare + obligația de a efectua 10 ore muncă în folosul școlii (IX-X)

 

 

 

 

–      1 punct

–      2 puncte

–      3 puncte

–      4,5,6 puncte

B ACTE DE VIOLENȚĂ
1 Certuri, conflicte, ameninţări verbale, injurii, jigniri cu referire la trăsăturile fizice sau psihice ale colegilor. –      Prima abatere

–      2 abateri

–      Mai mult de 3 abateri

–      Observație individuală + obligația de a

efectua 2 ore muncă în folosul școlii

–      Mustrare scrisă+ obligația de a efectua

4 ore muncă în folosul școlii

–      retragerea temporară sau definitivă a

bursei de merit/ bani de liceu/bursa

profesională;

–      Mustrare scrisă+ obligația de a efectua

4 ore muncă în folosul școlii

–      1punct

–      2- 4 puncte

2 Comunicare defectuoasă cu cadrele didactice prin nerespectarea indicaţiilor, sarcinilor, discuţii în contradictoriu –      Prima abatere

–      2 abateri

–      3 abateri

–      mai mult de 3 abateri

–      Observație individuală+ obligația de a

efectua 2 ore muncă în folosul școlii

–      Mustrare scrisă+ obligația de a efectua

4 ore muncă în folosul școlii

–      Mustrare scrisă+ retragerea temporară

sau definitivă a bursei+ obligația de a efectua 6 ore muncă în folosul școlii de merit/ bani de liceu/bursa profesională;

–      mutarea disciplinară la o clasă paralelă

–      preavizul de exmatriculare (XI-XII)

–      exmatricularea (XI-XII)

–      1 punct

–      2 puncte

–      3 puncte

–      4 puncte

–      5 puncte

3 Violenţă fizică: orice act vătămător fizic sau emoţional care are loc în cadrul şcolii sau în perimetrul limitrof şcolii

VIOLENȚA FIZICĂ SUB ORICE FORMĂ SE SANCȚIONEAZĂ CONFORM DISPOZIȚIILOR LEGALE ÎN VIGOARE

aduce prejudicii imaginii școlii

4 Introducerea și utilizarea în școală a armelor albe și petardelor –      Prima abatere

–      2 abateri

–      3 abateri

–      mai mult de 3 abateri

–      Observație individuală

–      Mustrare scrisă

–      retragerea temporară sau definitivă a

bursei de merit/ bani de liceu/bursa profesională;

–      mutarea disciplinară la o clasă paralelă

–      preavizul de exmatriculare (XI-XII)

–      exmatricularea (XI-XII)

–      1 punct

–      2 puncte

–      3 puncte

–      4,5,6 puncte

5 Distrugeri de bunuri ( ale elevilor, ale unităţii şcolare, din alte spaţii publice)

–          Sancțiunea se stabilește în funcție de gravitatea faptei

–      Prima abatere

–      2 abateri

–      Mai mult de 3 abateri

RECUPERAREA OBLIGATORIE A

BUNURILOR DETERIORATE

–      Observație individuală+ obligația de a

efectua 2 ore muncă în folosul școlii

–      Mustrare scrisă+ obligația de a efectua

2 ore muncă în folosul școlii

–      Mustrare scrisă+ obligația de a efectua

4 ore muncă în folosul școlii

–      mutarea disciplinară la o clasă paralelă

–      preavizul de exmatriculare (XI-XII)

–      exmatricularea (XI-XII)

–      1 punct

–      2 puncte

–      3 puncte

6 Furtul de obiecte sau bani –      Prima abatere

–      2 abateri

–      Mai mult de 3 abateri

RECUPERAREA OBLIGATORIE A

BUNURILOR

–      Observație individuală

–      Mustrare scrisă + obligația de a

efectua 4 ore muncă în folosul școlii

–      retragerea temporară sau definitivă a

bursei de merit/ bani de liceu/bursa

profesională;

–      mutarea disciplinară la o clasă paralelă

–      preavizul de exmatriculare (XI-XII)

–      exmatricularea (XI-XII)

–      1 punct

–      2 puncte

–      3 puncte

–      4 puncte

–      5 puncte

C NERESPECTAREA PROGRAMULUI ȘCOLII
1 Întârzierea nejustificată la orele de curs profesorul notează întârzierile cu simbolul î , iar la mai mult de 3 absențe => dirigintele aplică sancțiunea –      1-3 abateri

–      4-10 abateri

–      Mai mult de 10 abateri

–      Observație individuală

–      Mustrare scrisă+ obligația de a efectua

2 ore muncă în folosul școlii

 

–      1 punct

–      2 puncte

2 Părăsirea orelor de curs, fără acordul părinţilor

şi fără înştiinţarea unui cadru didactic

–      Prima abatere

 

–      2 abateri

 

–      Mai mult de 3 abateri

–      Observație individuală+ obligația de a efectua 2 ore muncă în folosul școlii

–      Mustrare scrisă+ obligația de a efectua 2 ore muncă în folosul școlii

–      Mustrare scrisă+ obligația de a efectua 2 ore muncă în folosul școlii

–      retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/ bani de liceu/bursa profesională;

–      participarea la min 3 ore de consiliere individuală

–      1 punct

 

–      2 puncte

 

–      3 puncte

3 ‐ Neîndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor

de serviciu pe clasă şi pe școală

–      1-2 abateri

–      3 abateri

–      Mai mult de 3 abateri

–      Observație individuală

–      Mustrare scrisă

–      Mustrare scrisă+ obligația de a efectua 2 ore muncă în folosul școlii

–      1 punct

–      1 punct

D FOLOSIREA TELEFONULUI MOBIL ÎN PERIMETRUL ȘCOLII
1 Utilizarea telefonului mobil pe timpul orelor de

curs fără acordul profesorului

–      1-2 abateri

–      3 abateri

–      Mai mult de 3 abateri

–      Observație individuală

–      Mustrare scrisă

–      Mustrare scrisă

–      1 punct

–      2 puncte

E CONSUMUL DE ALCOOL, TUTUN SAU ALTE SUBSTANȚE DĂUNĂTOARE SĂNĂTĂȚII
1 Deținere droguri, băuturi alcoolice sau alte substanțe interzise (substante etnobotanice) –      Prima abatere

–      >2 abateri

–      Mustrare scrisă

–      Mustrare scrisă

–      retragerea temporară sau definitivă a

bursei de merit/ bani de liceu/bursa profesională;

–      2 puncte

–      3 puncte

2 Comercializarea și consumul de băuturi alcoolice, consumul de energizante, consumul de alte substanţe periculoase pentru sănătate ( droguri, substante etnobotanice) și participarea la jocuri de noroc în perimetrul școlii. –      prima abatere

 

 

 

–      a doua abatere

–      Mustrare scrisă + obligația de a efectua 6 ore muncă în folosul școlii + consiliere psihologică (monitorizare minim 4 săptămâni)

–      Mustrare scrisă (IX-X) + obligația de a efectua 10 ore muncă în folosul școlii + consiliere psihologică de specialitate (adeverință medic)

–       exmatricularea ( XI-XII)

–      3 puncte

 

 

 

–      4 puncte

FAPTELE NECONSEMNATE ȘI GRAVITATEA LOR VOR FI DEZBĂTUTE DE COMISIA DE DISCIPLINĂ

MEMBRII COMISIEI VOR STABILI SANCȚIUNILE

Abaterile repetate vor conduce la sancțiuni mai severe conform regulamentului școlar și cumularea scăderii mediei la purtare.